Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky ve městě Jiříkově

Tisk

Na základě § 34 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, oznamuji dobu a místo konání volby:

volba prezidenta republiky se uskuteční dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin,

pokud se prezident nezvolí v I. kole volby, pak II. kolo se uskuteční dne 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 27. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin,

 v těchto volebních okrscích:

  • Volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí č. p. 3, v přízemí vlevo  - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova, Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská, Tylova, Karlova, Františkova, Petrova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Londýnská (pouze č. p. 563/3), Čapkova, (pouze č. p. 812) a Náměstí.
  • Volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680 (vchod do volební místnosti z ul. Moskevská) - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská, Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická, Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská a Dvořákova.
  • Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207 - pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova, Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

Informace k hlasování

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). Voličem je státní občan ĆR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zastoupení voliče jinou osobou není přípustné. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Volič, který se dostaví k volbám s voličským průkazem, odevzdá tento průkaz okrskové volební komisi.

Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Hlasovat může pouze v územním obvodu volebního okrsku. V tomto případě vyšle volební okrsková komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Ve volební místnosti po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Tomu, kdo se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise volit neumožní. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může byt v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič.

Hlasovací lístky

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem I. kola voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Při případném II. kole volby obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Michal Maják, v. r.
starosta města Jiříkova