Informace z úřadu

 • odbor vnitřní správy
  odbor zabezpečuje
  • evidenci obyvatelstva včetně správního řízení na úseku evidence obyvatel
  • obřadní síň, obřady KOZ,
  • činnosti, které souvisejí s prací KOZ, sportem, školstvím, kulturou a cestovním ruchem,
  • vidimaci a legalizaci, vedení ověřovací knihy, Czech POINT,
  • přípravu a administrativní zabezpečení státních akcí a akcí požádaných Městem Jiříkov,
  • sekretariát /podatelna – poskytování informací, podávání žádostí, stížností a dalších podání,
  • pořizování záznamů z jednání rady města a zastupitelstva města),
  • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí,
  • spisovou službu a spisovou agendu,
  • vydávání Jiříkovských novin, informování veřejnosti,
  • péči o důchodce, staré občany a zdravotně postižené občany,
  • Klub důchodců Jiříkov a Městskou knihovnu Jiříkov s její pobočkou ve Filipově,
  • sociálně právní ochranu dětí, výkon opatrovnictví,
  • zpracování posudků včetně terénního šetření,
  • vedení a vyřizování agendy v přestupkové komisi,
  • dokumentaci a materiál k připravenosti města na mimořádné události a k řešení krizových situací,
  • pojištění majetku města a řešení škodných událostí v součinnosti s ostatními odbory,
  • informace o nové legislativě,
  • zveřejňování písemností na úředních deskách Města Jiříkova, včetně vedení evidence,
  • provádění školení a poskytování technické a metodické podpory uživatelům, informačního systému městského úřadu,
  • provádění konfigurací a instalací HW a SW, zajišťování oprav a údržby výpočetní, komunikační techniky a dalšího technického vybavení a správa počítačové sítě,
  • vytváření obsahu, tvorba a aktualizace www stránek,
  • správu budovy městského úřadu, vnitřních prostor knihovny Jiříkov a Klubu důchodců, budovy knihovny Jiříkov - pobočky Filipov,
  • správu místních poplatků ze vstupného a ubytovací kapacity včetně provádění daňového řízení,
  • evidenci a přidělování popisných čísel,
  • chod veřejného pohřebiště (pohřebnictví, vybírání poplatků a dále dle OZV „Řád veřejného pohřebiště“),
  • vozový park města,
  • zajišťování informací o dotačních titulech, zpracování žádostí na dotační programy v součinnosti s odpovědnými pracovníky, činnosti související s přijímáním dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím, kontrola, vedení evidence a závěrečné vyhodnocení dotací.
 • odbor místního a bytového hospodářství
  odbor zajišťuje:
  • evidenci žadatelů o byt,
  • vyřizování žádostí o přidělení bytů,
  • údržbu a správu bytových a nebytových prostor města,
  • sledování stavu nemovitostí v majetku města, plánování oprav a udržovacích prací,
  • správu nemovitého majetku města,
  • komunální služby,
  • správu a údržbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu města,
  • organizaci veřejně prospěšných prací,
  • údržbu veřejného prostranství na území města,
  • údržbu kanalizačního řádu ve správě města,
  • agendu bytového hospodářství v rámci vnitřních směrnic,
  • výkon státní správy na úseku silničního hospodářství,
  • přípravu prodeje majetku ve vlastnictví města (budovy, domy, byty a nebytové prostory s pozemkem nebo bez pozemku) a v souladu s rozhodnutím ZM zabezpečení jejich prodeje,
  • přípravu nabytí nemovitých věcí (budovy, domy, byty a nebytové prostory s pozemkem nebo bez pozemku) a v souladu s rozhodnutím ZM zabezpečení jejich nabytí do majetku města,
  • správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství včetně provádění daňového řízení.
 • odbor výstavby a životního prostředí
  odbor zabezpečuje
  • územně plánovací činnost
   • zajištění ÚPSNÚ města,
   • kontrola dodržování podmínek platného ÚPSNÚ.
  • na úseku samostatné a přenesené působnosti zabezpečuje ochranu ŽP,
  • investice města,
  • předprojektovou a projektovou přípravu staveb realizovaných městem,
  • v celém rozsahu přípravu a průběh veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce pro Město Jiříkov,
  • agendu pronájmu a prodeje pozemků dle stanovených směrnic,
  • výkon činností spojených se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (vyjádření ke stavbám, účast na řízeních svolávaných stavebním úřadem, popř. vodohospodářským orgánem nebo silničním správním úřadem),
  • realizaci investičních akcí Města Jiříkova od zadání stavby přes vydání stavebního povolení a zajišťování podkladů pro stavební povolení, kontrola realizace stavby až po
   zajištění kolaudace stavby včetně doložení nezbytných dokladů,
  • výkon stavebního dohledu,
  • zpracovávání podkladů pro převod státní půdy do vlastnictví města ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem,
  • v oblasti životního prostředí: zajišťuje správu vod, ochranu ovzduší, podílí se na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, na správě o rostlinářské péči a na úseku nakládání s odpady,
  • deratizaci, desinfekci a desinsekci na území města,
  • výkon státní správy:
   • na úseku ochrany přírody a krajiny,
   • na úseku vodního hospodářství,
   • na úseku ochrany zvířat proti týrání.
  • podílí se na úkonech v oblasti myslivosti a rybníkářství,
  • správu místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Města Jiříkova včetně provádění daňového řízení,
  • v součinnosti s odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem se podílí na opravách a údržbě majetku města.
 • Nalezenci