Městská policie Jiříkov

Tisk
znak MP

Zastupitelstvo města Jiříkova na svém zasedání dne 25. 9. 2007 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007, o zřízení městské policie, kterou se na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřídila městská policie v Jiříkově. Současně schválen vnitřní předpis Statut Městské policie Jiříkov.

 • adresa

 • kontakty

Městská policie Jiříkov
9. května 900
407 53 Jiříkov

tel. : 412 333 859
mob. : 722 092 090, 775 856 956
email : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii - VÝPIS

 • paragraf 1

 • paragraf 2

 • povinnosti strážníků

 • oprávnění strážníků

 • ke stažení

 • (2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce 2) a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
 • (3) Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků.
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
 • a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 5) v obci,
 • h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.
§ 6
 • (1) Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
 • (2) Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
 • (3) Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.
§ 7
 • (1) Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
 • (2) Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.
 • (4) Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Pokud to povaha zákroku dovoluje, použije strážník před výzvou slov „Jménem zákona!“.
 • (5) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.
§ 10
 • (1) Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob.
 • (2) Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.
 • (3) Oznámení podle odstavců 1 až 2 musí být doloženo důvody nebo důkazy, o něž se podezření opírá.
 • § 11 - Oprávnění požadovat vysvětlení
 • § 12 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti
 • § 12a - Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc.
 • § 13 - Oprávnění předvést osobu
 • § 14 - Oprávnění odebrat zbraň
 • § 15 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa
 • § 16 - Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • § 17 - Oprávnění odejmout věc
 • § 17a - Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • § 17b - Strážník je oprávněn zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice podle zvláštního právního předpisu.
 • § 17c - Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven
 • § 18 - Donucovací prostředky
  • a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
  • b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
  • c) obušek a jiný úderný prostředek,
  • d) pouta,
  • e) úder služební zbraní,
  • f) hrozba namířenou služební zbraní,
  • g) varovný výstřel ze služební zbraně,
  • h) technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
 • § 24b - Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.