odbor vnitřní správy

odbor zabezpečuje
 • evidenci obyvatelstva včetně správního řízení na úseku evidence obyvatel
 • obřadní síň, obřady KOZ,
 • činnosti, které souvisejí s prací KOZ, sportem, školstvím, kulturou a cestovním ruchem,
 • vidimaci a legalizaci, vedení ověřovací knihy, Czech POINT,
 • přípravu a administrativní zabezpečení státních akcí a akcí požádaných Městem Jiříkov,
 • sekretariát /podatelna – poskytování informací, podávání žádostí, stížností a dalších podání,
 • pořizování záznamů z jednání rady města a zastupitelstva města),
 • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí,
 • spisovou službu a spisovou agendu,
 • vydávání Jiříkovských novin, informování veřejnosti,
 • péči o důchodce, staré občany a zdravotně postižené občany,
 • Klub důchodců Jiříkov a Městskou knihovnu Jiříkov s její pobočkou ve Filipově,
 • sociálně právní ochranu dětí, výkon opatrovnictví,
 • zpracování posudků včetně terénního šetření,
 • vedení a vyřizování agendy v přestupkové komisi,
 • dokumentaci a materiál k připravenosti města na mimořádné události a k řešení krizových situací,
 • pojištění majetku města a řešení škodných událostí v součinnosti s ostatními odbory,
 • informace o nové legislativě,
 • zveřejňování písemností na úředních deskách Města Jiříkova, včetně vedení evidence,
 • provádění školení a poskytování technické a metodické podpory uživatelům, informačního systému městského úřadu,
 • provádění konfigurací a instalací HW a SW, zajišťování oprav a údržby výpočetní, komunikační techniky a dalšího technického vybavení a správa počítačové sítě,
 • vytváření obsahu, tvorba a aktualizace www stránek,
 • správu budovy městského úřadu, vnitřních prostor knihovny Jiříkov a Klubu důchodců, budovy knihovny Jiříkov - pobočky Filipov,
 • správu místních poplatků ze vstupného a ubytovací kapacity včetně provádění daňového řízení,
 • evidenci a přidělování popisných čísel,
 • chod veřejného pohřebiště (pohřebnictví, vybírání poplatků a dále dle OZV „Řád veřejného pohřebiště“),
 • vozový park města,
 • zajišťování informací o dotačních titulech, zpracování žádostí na dotační programy v součinnosti s odpovědnými pracovníky, činnosti související s přijímáním dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím, kontrola, vedení evidence a závěrečné vyhodnocení dotací.