odbor výstavby a životního prostředí

odbor zabezpečuje
 • územně plánovací činnost
  • zajištění ÚPSNÚ města,
  • kontrola dodržování podmínek platného ÚPSNÚ.
 • na úseku samostatné a přenesené působnosti zabezpečuje ochranu ŽP,
 • investice města,
 • předprojektovou a projektovou přípravu staveb realizovaných městem,
 • v celém rozsahu přípravu a průběh veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce pro Město Jiříkov,
 • agendu pronájmu a prodeje pozemků dle stanovených směrnic,
 • výkon činností spojených se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (vyjádření ke stavbám, účast na řízeních svolávaných stavebním úřadem, popř. vodohospodářským orgánem nebo silničním správním úřadem),
 • realizaci investičních akcí Města Jiříkova od zadání stavby přes vydání stavebního povolení a zajišťování podkladů pro stavební povolení, kontrola realizace stavby až po
  zajištění kolaudace stavby včetně doložení nezbytných dokladů,
 • výkon stavebního dohledu,
 • zpracovávání podkladů pro převod státní půdy do vlastnictví města ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem,
 • v oblasti životního prostředí: zajišťuje správu vod, ochranu ovzduší, podílí se na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, na správě o rostlinářské péči a na úseku nakládání s odpady,
 • deratizaci, desinfekci a desinsekci na území města,
 • výkon státní správy:
  • na úseku ochrany přírody a krajiny,
  • na úseku vodního hospodářství,
  • na úseku ochrany zvířat proti týrání.
 • podílí se na úkonech v oblasti myslivosti a rybníkářství,
 • správu místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Města Jiříkova včetně provádění daňového řízení,
 • v součinnosti s odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem se podílí na opravách a údržbě majetku města.

Územní plán Jiříkov

Tisk

Územní plán Jiříkov vydalo Zastupitelstvo města Jiříkov formou opatření obecné povahy č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 na základě usnesení č. 111/2015 po bodem 3. ze dne 30. 9. 2015.

Územní plán Jiříkov nabyl účinnosti dne 22. 10. 2015.

Do Územního plánu Jiříkov a jeho dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu v Jiříkově, odboru výstavby a životního prostředí.

Formou dálkového přístupu je územní plán zveřejněn na následujícím odkazu - http://up.mesto-jirikov.cz/

Aktualizováno 19.10.2017

Ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova

Tisk
ÚKONČÁSTKAPOZNÁMKA
Odchyt psa vč. použití odchytových prostředků 200,-Kč paušální částka bez ohledu na velikost zvířete a způsob odchytu
Umístění psa v záchytném kotci, vč. stravy a další péče (čištění kotce apod.) 50,-
kč/den
zahrnuje úklid kotce, desinfekci, stravu, vodu, administrativu apod.
Odvoz psa do útulku 5Kč/km dle ujetých kilometrů
Umístění psa v útulku dle nákladů účtováno dle skutečných nákladů
Veterinární péče dle nákladů účtováno dle skutečných nákladů

Tento ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova byl schválen Radou města Jiříkova na 8. schůzi konané dne 2.3.2015 usnesením č. 127/2015 s platností a účinností od 1.4.2015.

Místní poplatek za komunální odpad - rok 2015

Tisk

Platba za 1 trvale hlášenou osobu na rok 2015 (od 01.01.15 – 31.12.15) je 640,-Kč.

Jednorázově splatnost
Celoroční platba 640,-Kč/os do 31. 5. 2015
Pololetně
1. pololetí (01.01.15 – 30.06.15) 320,-Kč/os do 31. 5. 2015
2. pololetí (01.07.15 – 31.12.15) 320,-Kč/os do 30. 9. 2015
Čtvrtletně
Vždy ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději do 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. 2015
Rekreační objekty 640,-Kč do 31. 5. 2015

Osoby osvobozené od platby místního poplatku jsou ve věku od 75 let a více.
Osoby s trvalým pobytem na území města Jiříkova, které vlastní RO (rekreační objekt) jsou od poplatku za RO osvobozeni.

Výše poplatku za kom. odpad - rok 2002-2012

Tisk
Výše poplatku (CZK) Skutečné náklady (CZK) Doplatek města (CZK) Celkový počet poplatníků
(vč. osvobozených osob)
Počet osvobozených osob Náklady na 1 občana (CZK)
2002 *) 214,- 1 049 956,50,- 280 089,50,- 4023 269 261,-
2003 360,- 1 615 423,20,- 382 686,20,- 4073 439 397,-
2004 400,- 1 948 598,70,- 606 078,70,- 4080 452 477,-
2005 450,- 2 234 560,- 751 661,- 4025 462 555,-
2006 450,- 2 596 460,- 1 138 400,- 4034 481 644,-
2007 500,- 2 721 410,- 1 138 835,- 4024 499 676,-
2008 500,- 2 945 380,- 1 407 666,50,- 4025 505 732,-
2009 500,- 3 241 760,- 1 736 833,- 4152 540 780,-
2010 500,- 2 905 860,- 1 455 267,10,- 4129 546 703,-
2011 500,- 3 240 148,- 1 844 943,- 4137 562 783,-
2012 500,- 3 169 000,-**) 1 725 941,- 4064 586 780,-
2013 ***) 800,- 3 302 250,- 519 850,- 4064 586 813,-
 • *) Poplatek je vybírán od května 2002.
 • **) Jedná se o předpokládané náklady na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a rok 2012.
 • ***) Jedná se pouze o předpokládané náklady.