odbor výstavby a životního prostředí

odbor zabezpečuje
 • územně plánovací činnost
  • zajištění ÚPSNÚ města,
  • kontrola dodržování podmínek platného ÚPSNÚ.
 • na úseku samostatné a přenesené působnosti zabezpečuje ochranu ŽP,
 • investice města,
 • předprojektovou a projektovou přípravu staveb realizovaných městem,
 • v celém rozsahu přípravu a průběh veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce pro Město Jiříkov,
 • agendu pronájmu a prodeje pozemků dle stanovených směrnic,
 • výkon činností spojených se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (vyjádření ke stavbám, účast na řízeních svolávaných stavebním úřadem, popř. vodohospodářským orgánem nebo silničním správním úřadem),
 • realizaci investičních akcí Města Jiříkova od zadání stavby přes vydání stavebního povolení a zajišťování podkladů pro stavební povolení, kontrola realizace stavby až po
  zajištění kolaudace stavby včetně doložení nezbytných dokladů,
 • výkon stavebního dohledu,
 • zpracovávání podkladů pro převod státní půdy do vlastnictví města ve spolupráci se státním pozemkovým úřadem,
 • v oblasti životního prostředí: zajišťuje správu vod, ochranu ovzduší, podílí se na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, na správě o rostlinářské péči a na úseku nakládání s odpady,
 • deratizaci, desinfekci a desinsekci na území města,
 • výkon státní správy:
  • na úseku ochrany přírody a krajiny,
  • na úseku vodního hospodářství,
  • na úseku ochrany zvířat proti týrání.
 • podílí se na úkonech v oblasti myslivosti a rybníkářství,
 • správu místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Města Jiříkova včetně provádění daňového řízení,
 • v součinnosti s odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi zřízenými městem se podílí na opravách a údržbě majetku města.
Filtr na titulek 
Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 Územní plán Jiříkov
2 Ceník náhrad za úkony spojené s odchytem a dalším nakládáním se psem odchyceným na území města Jiříkova
3 Místní poplatek za komunální odpad - rok 2015
4 Výše poplatku za kom. odpad - rok 2002-2012