Informace o přijatých usneseních z 3. schůze

Tisk

konané dne 20. prosince 2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 43/2010

 1. RM projednala předložený záměr stavby „Stavební úpravy za účelem změny využití části objektu na prodejnu – na p.p.č. 1155/2 v k.ú. Jiříkov“ na základě předložené žádosti k vyjádření a tento záměr stavby bere na vědomí.
 2. RM rozhodla vydat souhlasné stanovisko k projednané stavbě.
 3. RM pověřuje: vedoucího odboru výstavby a životního prostředí - k vydání vyjádření k stavbě.

Usnesení č. 44/2010

 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana L. G., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti č.p. 14, ulice Tylova na st.p.č. 17, vše v k.ú. Jiříkov.
 2. RM nedoporučuje ZM zadat zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p. 14, ulice Tylova, se st.p.č. 17, vše v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 45/2010

 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana J. K., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti č.p. 678, ulice Čapkova na st.p.č. 1162, vše v k.ú. Jiříkov.
 2. RM doporučuje ZM zadat zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p. 678, ulice Čapkova, se st.p.č. 1162, vše v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 46/2010

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30.11.2010 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 47/2010

 • RM bere na vědomí změnu metodologie výpočtu úrokové sazby České národní banky pro vedení účtů, která vstoupí v platnost dnem 01.01.2011, rozhodla schválit smlouvu o běžném účtu, č. účtu 3009-8620431/0710 a smlouvu o běžném účtu, č. účtu 3009-8524431/0710 a ukládá starostovi města obě smlouvy o běžném účtu podepsat.

Usnesení č. 48/2010

 1. RM bere na vědomí Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011, součástí rozpisu rozpočtu jsou závazné ukazatele pro Městský úřad Jiříkov a příspěvkové organizace, zřízené Městem Jiříkov, které mají za povinnost se jimi řídit.
 2. RM výše uvedený Rozpis rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011 schvaluje.

Usnesení č. 49/2010

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2010 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 4/2010 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 50/2010

 1. RM projednala návrh o přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v celkové hodnotě 15.100,-Kč.
 2. RM schvaluje přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové hodnotě 15.100,-Kč (dle předloženého seznamu).

Usnesení č. 51/2010

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 5/2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 52/2010

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2010 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 8/2010 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 53/2010

 1. RM projednala návrh o přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v celkové hodnotě 8.800,-Kč.
 2. RM schvaluje přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace v celkové hodnotě 8.800,-Kč (dle předloženého seznamu).

Usnesení č. 54/2010

 1. 1. RM projednala:
  1. návrh na přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 3.000,-Kč, jako finanční spoluúčast na společenské akci „10. ročník soutěže v pečení vánočního cukroví“ od firmy Arjo Huntleigh s.r.o., se sídlem: Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČO: 469 62 549, zastoupenou: Ing. Lubomírem Kachyňou, generálním ředitelem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. návrh na přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 2.000,-Kč, jako finanční spoluúčast na společenské akci „10. ročník soutěže v pečení vánočního cukroví“ od firmy Interiér Vysočina, s.r.o., se sídlem: K Silu 1143, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČO: 26091518, zastoupenou: Pavlem Coufalem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. řijetí věcného sponzorského daru – půlka prasete v hodnotě 3.600,-Kč od pana Petra Brabence, bytem 407 61 Staré Křečany č. 4, IČO: 646 79 845 na zabijačku pro klienty Domova důchodců Filipov dne 30.12.2010, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle dle Dodatku č. 9 ke zřizovací listině, odst. 6, písm. o).
 2. 2. RM schvaluje:
  1. přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 3.000,-Kč, jako finanční spoluúčast na společenské akci „10. ročník soutěže v pečení vánočního cukroví“ od firmy Arjo Huntleigh s.r.o., se sídlem: Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČO: 469 62 549, zastoupenou: Ing. Lubomírem Kachyňou, generálním ředitelem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 2.000,-Kč, jako finanční spoluúčast na společenské akci „10. ročník soutěže v pečení vánočního cukroví“ od firmy Interiér Vysočina, s.r.o., se sídlem: K Silu 1143, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČO: 26091518, zastoupenou: Pavlem Coufalem, jednatelem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  3. přijetí věcného sponzorského daru – půlka prasete v hodnotě 3.600,-Kč od pana Petra Brabence, bytem 407 61 Staré Křečany č. 4, IČO: 646 79 845 na zabijačku pro klienty Domova důchodců Filipov dne 30.12.2010, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle Dodatku č. 9 ke zřizovací listině, odst. 6, písm. o).

Usnesení č. 55/2010

 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 85.990,80 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 50.078,-Kč svěřeného příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předložených zápisů.
 2. RM schvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 85.990,80 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 50.078,-Kč dle předložených zápisů do majetku zřizovatele.
 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 85.990,80 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 50.078,-Kč dle předložených zápisů.

Usnesení č. 56/2010

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2010 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 5/2010 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 57/2010

 1. RM projednala dopis Klubu cyklistiky Krásná Lípa, Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa s poděkováním za spolupráci při organizaci XXIII. ročníku „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ a se žádostí o opětovné spolupořadatelství II. etapy mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ dne 8. července 2011 (pátek) v Jiříkově.
 2. RM rozhodla o zajištění II. etapy mezinárodního cyklistického závodu žen „Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska“ dne 8. července 2011 (pátek) v Jiříkově.
 3. RM ukládá: odboru vnitřní správy a odboru místního a bytového hospodářství zajistit organizačně start a dojezd II. etapy do Jiříkova.

Usnesení č. 58/2010

 1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (114,30m2), Březinova 730, 407 53, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 03.01.2011 do 31.03.2011 panu L. R., Jiříkov.
 2. RM rozhodla přidělit byt 1+4 (109,30m2) 9. května 822, 407 53, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 03.01.2011 do 31.03.2011 panu P. J., Jiříkov.

Usnesení č. 59/2010

 1. RM projednala Smlouvu o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku – sněhová radlice VRL - 3502 v celkové výši 21.630,- Kč, mezi Městem Jiříkov a panem Martinem Malým, Severní 85, 407 47 Lobendava, IČ 47270624.
 2. RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku – sněhová radlice VRL - 3502 v celkové výši 21.630,- Kč, mezi Městem Jiříkov a panem Martinem Malým, Severní 85, 407 47 Lobendava, IČ 47270624.
 3. RM ukládá: starostovi městapodepsat Smlouvu o výpůjčce dlouhodobého hmotného majetku – sněhová radlice VRL - 3502 v celkové výši 21.630,- Kč, mezi Městem Jiříkov a panem Martinem Malým, Severní 85, 407 47 Lobendava, IČ 47270624.

Usnesení č. 60/2010

 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 312.668,07 Kč svěřeného příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého zápisu.
 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 312.668,07 Kč dle předloženého zápisů do majetku zřizovatele.
 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 312.668,07 Kč dle přiložené inventární evidence, a to formou prodeje příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, oprávněnému výkupci havarovaných motorových vozidel. Výnosy z tohoto prodeje zůstanou příjmem příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
 4. RM ukládá: starostovi města - pozvat ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na příští schůzi rady města.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov