Informace o přijatých usneseních ze 7. schůze

Tisk

konané dne 7. února 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 84/2011

 1. RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o nutnosti zvýšení cen stravného u jednotlivých kategorií strávníků „3 až 6 let“ na částky za celodenní stravování 26,- Kč a polodenní stravování 22,- Kč a „nad 7 let“ na částky za celodenní stravování 28,- Kč a polodenní stravování 24,- Kč v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování s platností a účinností od 01.02.2011 z důvodu neustálého navyšování cen potravin.
 2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace zvýšení cen stravného u kategorie strávníků „3 až 6 let“ na částky za celodenní stravování 26,- Kč a polodenní stravování 22,- Kč a u kategorie strávníků „nad 7 let“ na částky za celodenní stravování 28,- Kč a polodenní stravování 24,- Kč v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování s platností a účinností od 01.02.2011.

Usnesení č. 85/2011

 • RM bere na vědomí Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 86/2011

 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků.
 2. RM schvalujezáměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  1. část p.p.č. 4799/1 o výměře 809m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 rok.
  2. část p.p.č. 834/3 o výměře 1229m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok.
  3. část p.p.č.1866 o výměře 160m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pro zařízení staveniště při rekonstrukci Jiříkovského potoka, 4. etapa za cenu 7,- Kč/m2 a rok.
  4. část p.p.č. 5944/1 o výměře 65m2, část p.p.č. 6550/84 o výměře 71m2, část p.p.č.1732/1 o výměře 187m2, část p.p.č. 6550/32 o výměře 57m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemek pro zařízení staveniště na stavbu „Jiříkovský potok (1,601 – 1,668), sedimentační nádrž“ za cenu 7,- Kč/m2 a rok.
 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků na úřední desce.

Usnesení č. 87/2011

 1. RM projednala nové žádosti na pronájem pozemků a žádosti na obnovení pronájmu pozemků.
 2. RM schvalujenový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  1. J. Š., 407 53 Jiříkov - p.p.č. 2281/1 o výměře 1150m2 a p.p.č. 2282/1 o výměře 712m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 940,- Kč.
  2. K. S., 407 53 Jiříkov - část p.p.č. 2275/1 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 2,- Kč/m2 a rok, část p.p.č. 2275/1 o výměře 1000m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek na zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 540,- Kč.
 3. RM schvalujeobnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  1. O. P., 407 53 Jiříkov - část p.p.č. 2297/1 o výměře 600m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 300,- Kč.
  2. b) J. S., 405 01 Děčín II - část p.p.č. 23/1 o výměře 1615m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 810,- Kč.
 4. RM neschvalujenový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • V. R., 130 00 Praha - část p.p.č. 2275/1 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 2,- Kč/m2 a rok, část p.p.č. 2275/1 o výměře 1000m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek na zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Ročně celkem 540,- Kč.
 5. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků a starostovi města podepsat nájemní smlouvy na pronájem pozemků.

Usnesení č. 88/2011

 1. RM bere na vědomí informaci o vlastnictví budovy č.p. 65 ve Filipově a přilehlých pozemků.
 2. RM pověřuje Bc. Jiřího Sembdnera ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve spolupráci s JUDr. Kolkou jednáním s církevními představiteli a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu majetku na Město Jiříkov.
 3. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o převod budovy č.p. 65 na st.p.č. 897 v části obce Filipov, st.p.č. 897 o výměře 1946m2, st.p.č.1088/1 o výměře 360m2, st.p.č. 1088/2 o výměře 1079m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.

Usnesení č. 89/2011

 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace v rámci stavby „Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově“ a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zhotovení projektové dokumentace v rámci stavby „Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově“ s navýšení ceny o 30.000,- Kč včetně DPH.
 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zhotovení projektové dokumentace v rámci stavby „Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově“ s navýšením ceny o 30.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 90/2011

 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001856/VB001 na p.p.č. 113 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC - Jiříkov, Filipovská p.b.č. 1331, úprava vNN, EP-12-4001856“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001856/VB001 na p.p.č. 113 v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC - Jiříkov, Filipovská p.b.č. 1331, úprava vNN, EP-12-4001856“ a to bezúplatně.
 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001856/VB001 na p.p.č. 113 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC - Jiříkov, Filipovská p.b.č. 1331, úprava vNN, EP-12-4001856“.

Usnesení č. 91/2011

 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002430/VB003 na p.p.č. 5283/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 1347, přípojka do 50 m, kNN, IP-12-4002430“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002430/VB003 na p.p.č. 5283/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 1347, přípojka do 50m, kNN, IP-12-4002430“ a to bezúplatně.
 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002430/VB003 na p.p.č. 5283/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 1347, přípojka do 50m, kNN, IP-12-4002430“.

Usnesení č. 92/2011

 1. RM projednala zprávu vedoucího odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov o stavu stávající budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v ul. Hradecká v Jiříkově a o dalších učiněných krocích k možnosti výstavby nové budovy pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizacea tuto zprávu bere na vědomí.
 2. RM doporučuje ZM nechat zpracovat studii pro výstavbu nové budovy o 3 třídách pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace včetně jejího umístění na st.p.č. 547, p.p.č. 463, 461, 460, 462, 465 a 5758/2 vše v k.ú. Jiříkov, ul. Filipovská v Jiříkově k dalšímu posouzení zda pro město bude výhodnější zrekonstruovat budovu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v ul. Hradecká v Jiříkově, a nebo postavit novou budovu o 3 třídách na pozemcích mezi ulicí Filipovská a Fibichova v Jiříkově.

Usnesení č. 93/2011

 1. RM projednala a rozhodla schválit paní A. P., 407 53 Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 8.198,45 Kč k 03.01.2011, ve splátkách ve výši 700,- Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 2. RM projednala a rozhodla schválit paní E. K., 407 53 Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 6.861,88 Kč k 20.12.2010, ve splátkách ve výši 1.500,- Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 3. RM projednala a rozhodla schválit paní Ž. M., 407 53 Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 11.307,- Kč k 26.01.2011, ve splátkách ve výši 700,- Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.

Usnesení č. 94/2011

 1. RM projednala a rozhodlaprodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.02.2011 do 31.03.2011:
  1. S. K., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  2. K. E., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  3. M. D., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  4. B. V., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  5. M. Ž., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  6. R. L., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  7. H. R., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  8. D. T., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  9. M. M., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  10. P. A., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
  11. R. J., Jiříkov, od 01.02.2011 do 31.03.2011
 2. RM revokuje usnesení č. 77/2011 v bodě 2. z 6. schůze RM ze dne 17. ledna 2011 v textu: „M. I., Jiříkov, M. L., Jiříkov“.
 3. RM projednala a rozhodlaprodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.01.2011 do 31.03.2011:
  1. M. I., Jiříkov od 01.01.2011 do 31.03.2011.
  2. M. L., Jiříkov od 01.01.2011 do 31.03.2011.

Usnesení č. 95/2011

 • RM projednala a doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na realizaci projektu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Hrou k povinnostem“ do operačního programu IOP 3.1b) pro zajištění rekonstrukce objektu č.p. 4 v k.ú. Jiříkov, ve kterém vznikne zázemí pro sociální služby a terénního pracovníka.

Usnesení č. 96/2011

 1. RM projednala a rozhodla na základě žádosti předsedy sdružení Vladislava Dykasta, H – triatlon, o.s., Smrčinská 12, 150 00 Praha 5 zajistit podporu a spolupráci při konání 18. ročníku Houmrova triatlonu 13. srpna 2011.
 2. RM ukládá: starostovi města – požádat Výkonný výbor TJ Spartaku Jiříkov o spolupráci při konání 18. ročníku Houmrova triatlonu 13. srpna 2011.

Usnesení č. 97/2011

 • RM projednala a bere na vědomí dopis SVS a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, který seznamuje akcionáře (města a obce Ústeckého a Libereckého kraje) o aktuálním stavu realizace opatření směřujících k naplnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod k 31.12.2010.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov