Informace o přijatých usneseních z 8. schůze

Tisk

konané dne 21. února 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 98/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 99/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001224/P001 na p.p.č. 431, 448, 449 a 426/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC- Jiříkov, ul. Filipovská, vedení NN, b.č. 254“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001224/P001 na p.p.č. 431, 448, 449 a 426/1 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC- Jiříkov, ul. Filipovská, vedení NN, b.č. 254“ a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001224/P001 na p.p.č. 431, 448, 449 a 426/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC- Jiříkov, ul. Filipovská, vedení NN, b.č. 254“.

 

Usnesení č. 100/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 056/2008 na pronájem pozemků Města Jiříkova a tento návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě bere na vědomí.

2. RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 056/2008 mezi Městem Jiříkov a P. Š., 407 53 Jiříkov na pronájem pozemků Města Jiříkova.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 056/2008 na pronájem pozemků Města Jiříkova.

 

Usnesení č. 101/2011

1. RM projednala záměry prodeje pozemků dle podaných žádostí.

2. RM doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) p.p.č 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 987m2 v  k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 04/2009.

b) p.p.č.1836/1 (zahrada) o výměře 1223m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.

c) p.p.č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 04/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.

 

Usnesení č. 102/2011

1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.

2. RM doporučuje ZM prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) M. B., 408 01 Rumburk - p.p.č. 5772 (zahrada) o výměře 255m2 v k.ú. Jiříkov na rozšíření zahrady za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 30.600,-Kč.

b) manž. E. a P. P., 407 53 Jiříkov – část p.p.č. 6541 (ostatní komunikace) dle GOP č.1217-19/2010 nově vzniklou p.p.č. 6541/2 o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov jako přístup k domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, t.j celkem 13.940,-Kč.

c) L. H., 408 01 Rumburk – část p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) dle GOP č.1233-50/2010 nově vzniklou 3909/5 o výměře 1021m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 12.020, Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok.

d) manž. M. a M. B., 407 53 Jiříkov - p.p.č. 831/1 (trvalý travní porost) o výměře 32m2 a část p.p.č. 795/7 – díl „b“ (zahrada) o výměře 261m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1223-37/2010 na rozšíření zahrady u domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 40.600,-Kč.

3. RM projednala směnu pozemků.

4. RM doporučuje ZM směnit pozemky a to:

a) díly „d“ a „c“ z pozemkové parcely č. 5944/1 (ostatní komunikace) o výměře 30m2 a díl „e“ ze stavební parcely č. 1022/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za díl „a“ ze stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 186m2, díl „b“ ze stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře 339m2 a část stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha a nádvoří) - nově vzniklou parcelu č. 6620 o výměře 76m2 dle GOP č. 1229-48/2010 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví P. M. H., 250 01 Brandýs nad Labem. Cena směňovaných pozemků činí 120,-Kč/m2. Město Jiříkov uhradí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 67.680,-Kč.

b) část p.p.č. 3418/1 – díl „b“ (trvalý travní porost) o výměře 415m2, p.p.č.3415 (trvalý travní porost) o výměře 58m2, p.p.č. 3416 (trvalý travní porost) o výměře 198m2, část p.p.č. 6337 – nová 6337/2 (ostatní plocha) o výměře 63m2, část p.p.č. 5953/1 – díl „a“ (ostatní plocha) o výměře 37m2, p.p.č. 3693 (ostatní plocha) o výměře 255m2, část p.p.č. 5953/1 – nová 5953/3 (ostatní plocha) o výměře 81m2, p.p.č. 3605/1 (trvalý travní porost) o výměře 440m2, p.p.č. 3607/3 (zahrada) o výměře 96m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1222-36/2010 ve vlastnictví Města Jiříkov na rozšíření zahrady za p.p.č. 3310 (trvalý travní porost) o výměře 414m2, p.p.č. 3314 (ostatní plocha) o výměře 917m2, p.p.č. 3316 (ostatní plocha) o výměře 511m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví MUDr. J. M., 408 01 Rumburk. Směna pozemků bude bez doplatku.

 

Usnesení č. 103/2011

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem N. V. H., Ústí nad Labem, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana N. V. H., Ústí nad Labem, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. M., Rumburk, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní M. M., Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

3. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S., Sládkovičovo, rozhodla přijmout dar ve výši 250,-Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

4. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi dárcem Ústecký krajem, se sídlem Velká Hradební 311/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, zastoupeným Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje a obdarovaným Městem Jiříkov, předmětem daru je 5 ks pracovních stejnokrojů PSII za cenu celkem 6.250,-Kč a schvaluje tuto darovací smlouvu.

5. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 104/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 31.12.2010 dle předloženého rozboru.

 

Usnesení č. 105/2011

1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce 2010:

a) Arte musica občanské sdružení, Jiříkov, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na květiny, na plakáty a jejich výlep, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.

b) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na kroužek mladých rybářů, na nákup pomůcek, rybářského náčiní, výukového materiálu, na závodní činnost, startovné, cestovné, krmení pro ryby, rybolov v jiných lokalitách, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.

c) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, příspěvková organizace, příspěvek ve výši celkem 10.000,-Kč, z toho:

- 5.000,-Kč pro ZÚ Mažoretky Hvězdičky na pořízení kostýmů,

- 5.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na nákup tanečních hůlek, na pořízení tanečních kostýmů, na nákup teplákových souprav s logem Města Jiříkov,

příspěvek byl vyúčtován pozdě dne 01.02.2011 a vyčerpán v plné výši.

d) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na rekondiční pobyty, zájezdy, odborné přednášky, divadlo, masáže, příspěvek byl řádně vyúčtován a nedočerpán v plné výši, vratka ve výši 2.000,-Kč byla vrácena městu dne 26.01.2011.

e) Centrum pro rodinné aktivity VČELKA, Jiříkov, příspěvek ve výši 12.000,-Kč na zabezpečení chodu a fungování centra, na materiál, pomůcky na cvičení, hračky a energie, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.

f) Veteranclub Sever, Vilémov, příspěvek ve výši 3.000,-Kč na pořízení cen při akci Výstava auto-moto veteránů konané dne 21.08.2010 v Jiříkově, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.

g) Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Jiříkov, příspěvek ve výši 15.000,-Kč na startovné na soutěžích, na nákup cen do soutěží, na nákup střeliva Diabolko a malorážkového střeliva, na nákup střeleckého vybavení, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.

2. RM výše uvedené vyúčtování příspěvků poskytnutých Městem Jiříkov v roce 2010 schvaluje a zároveň bere na vědomí vrácenou část příspěvku ve výši 2.000,-Kč Svazem tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov.

 

Usnesení č. 106/2011

RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce 2010:

a) SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 65.000,-Kč, z toho:

- 32.000,-Kč na Valentýnskou aerobik show, aerobik master class, loučení se školním rokem, - 8.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky, závodní oblečení a obuv, letní tábor s aerobikem, kondiční týden, vánoční besídka pro děti a rodiče,

- 25.000,-Kč na startovné a dopravu na akce Žij pohybem, Welnes týmy, mini aerobik, Dance aerobik, Aerobik a fitness basic cup, Master Class,

příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.

b) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o.s. Rumburk, příspěvek ve výši celkem 50.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže, provozní náklady klubu a nákup materiálu pro činnost kroužků, příspěvek byl vyúčtován pozdě dne 02.02.2011 a vyčerpán v plné výši.

RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování příspěvků.

c) TJ Spartak Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 190.000,-Kč, z toho:

- 10.000,-Kč na 16. ročník „Tradičního turnaje o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé kopané“ na zajištění rozhodčích, věcných cen pro 4 první družstva, nejlepšího hráče, brankaře, střelce, zajištění zdravotnické služby,

- 10.000,-Kč na 3. ročník Halového turnaje žáků 2010 na věcné ceny pro hráče, ceny za umístění družstev 1.-8. místo, ceny pro nejlepšího hráče, brankaře, střelce, pronájem haly, zajištění rozhodčích,

- 10.000,-Kč na Halový turnaj přípravek 2010 na věcné ceny pro hráče, ceny za umístění mužstev 1.-8. místo, ceny pro nejlepšího hráče, střelce, brankaře, pronájem haly, zajištění rozhodčích,

- 160.000,-Kč na činnost mužstev a mládeže, cestovní náklady, energie, hnojení, postřiky, sekání hřiště, benzín do sekaček, barvy na lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v areálu, startovné, praní dresů, sportovní vybavení pro děti a mládež, náklady na rozhodčí.

Příspěvek vyúčtován v plné výši, chybí kopie z důvodu ekonomičnosti, je jich velké množství, proto RM doporučuje ZM pověřit členy finančního výboru v zastoupení Mgr. Vladimír Šamša a Jiří Masopust, na provedení následné kontroly čerpání příspěvku poskytnutého v roce 2010 v TJ Spartak Jiříkov, v termínu do 11.03.2011.

 

Usnesení č. 107/2011

RM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2010:

                                                                                  Výše dotace               Vratka nedočerpané

                                                                                  (příspěvku)                      dotace

a) Výkon státní správy                                                           1.038.800,-Kč                        0,-Kč

b) Příspěvek na školství                                                            581.000,-Kč                        0,-Kč

c) Akt. politika zaměstnanosti                                    2.983.939,-Kč                        0,-Kč

d) Volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR                  63.900,-Kč                        0,-Kč  

e) Volby do zastupitelstev obcí                                                   63.900,-Kč                      502,60 Kč

f) Sčítání lidí, domů a bytů                                            11.625,-Kč                11.625,-Kč

g) SDH-akceschopnost,mzd. náklady                           268.339,-Kč                        0,-Kč

h) 1.domácnost -zajištění potřeb v důsledku povodně                30.000,-Kč                  6.269,-Kč

i) Podpora zkvalitnění péče o seniory                                      500.000,-Kč                        0,-Kč

j) Rekonstrukce náměstí v Jiříkově - PD                      204.000,-Kč                        0,-Kč

k) Autobusové zálivy v Jiříkově - PD                             77.000,-Kč                        0,-Kč

Celkem                                                                     5.822.503,- Kč            18.396,60 Kč

a doporučuje ZM výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2010 schválit a zároveň doporučuje ZM schválit vratku nedočerpaných dotací roku 2010 ve výši 18.396,60 Kč.

Usnesení č. 108/2011

1. RM bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku Města Jiříkova roku 2010 a tuto zprávu schvaluje.

2. RM doporučuje ZM na základě zrušené emise akcii firmy Textilní holding Rumburk, a.s. dne 19.11.2010 zrušit a vyřadit 1.695 ks akcí v celkové hodnotě 1.695.000,-Kč firmy Textilní holding Rumburk, a.s., IČ 00174424 z účetnictví Města Jiříkova.

 

Usnesení č. 109/2011

1. RM bere na vědomí:

a) Záznam z vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Nabídka na poskytnutí investičního úvěru do výše 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.

b) Návrh Smlouvy o úvěru č. 0061/11/5652, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.

2. RM doporučuje ZM rozhodnout:

a) přijmout investiční úvěr do výše 7.000.000,-Kč od Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346, s dobou splatnosti do roku 2019, investiční úvěr bez zajištění s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + marže 1,1% p.a,

b) schválit Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346,

c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652 mezi Městem Jiříkov a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346,

d) uložit starostovi města Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652 podepsat,

e) uložit starostovi města informovat Českou spořitelnu, a.s. Praha, o úmyslu převzít závazek od Československé obchodní banky, a.s. Praha, dle podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru č. 129260479, uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. Praha, schválené Zastupitelstvem města Jiříkova na 10. zasedání dne 19.06.2007, č. usnesení 97/2007,

f) nepřijmout investiční úvěr do 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346 od České spořitelny, a.s. Praha,

g) nepřijmout investiční úvěr do 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346 od Komerční banky, a.s. Praha,

h) uložit starostovi města informovat banky ve smyslu ustanovení písmen f) a g).

Usnesení č. 110/2011

RM bere na vědomí přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2011 ve výši 1.348.700,-Kč. Z toho 560.000,-Kč příspěvek na školství

(v tom 146.000,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686 - příspěvková organizace a 414.000,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace) a 788.700,-Kč na výkon státní správy v působností obcí a doporučuje ZM přidělení dotace schválit a přijmout.

Usnesení č. 111/2011

RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2011 Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zároveň ukládá starostovi města podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

 

Usnesení č. 112/2011

1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit výroční zprávu za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách Města Jiříkov.


Usnesení č. 113/2011

RM projednala žádost majitele Besedy o výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkova č. 1/2008, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje a ukládá starostovi města předložit ZM k projednání po stanovisku FV a KV.

Usnesení č. 114/2011

RM vydává směrnici č. 3/2011 Jednací řád komisí Rady města Jiříkova s platností a účinností od 01.03.2011.

Usnesení č. 115/2011

RM vydává směrnici č.1/2011 Jednací řád Rady města Jiříkova s platností a účinností od 01.03.2011.

 Usnesení č. 116/2011

RM doporučuje ZM vydat směrnici č. 2/2011 Jednací řád Zastupitelstva města Jiříkova s platností a účinností od 01.03.2011.


Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov