Informace o přijatých usneseních z 9. schůze

Tisk

konané dne 14. března 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Usnesení č. 117/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.


Usnesení č. 118/2011

1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo č. 41/2011 mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., se sídlem Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů v č.p. 339, 340, 345,346 Březinova ulice v Jiříkově a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 41/2011 mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., se sídlem Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů.

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo č. 41/2011 mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., se sídlem Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, na přecejchování bytových vodoměrů.

 

Usnesení č. 119/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 10.12.2004 mezi Městem Jiříkov a paní M. Č., 408 01 Rumburk ve věci prodloužení doby trvání nájmu na dobu určitou do 31.12.2011 a tento návrh dodatku bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 10.12.2004 mezi Městem Jiříkov a paní M. Č., 408 01 Rumburk.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 10.12.2004 mezi Městem Jiříkov a paní M. Č., 408 01 Rumburk.

 

Usnesení č. 120/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 02.01.2007 mezi Městem Jiříkov a paní Z. K., 407 53 Jiříkov ve věci prodloužení doby trvání nájmu na dobu určitou do 31.12.2011 a tento návrh dodatku bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 02.01.2007 mezi Městem Jiříkov a paní Z. K., 407 53 Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 02.01.2007 mezi Městem Jiříkov a paní Z. K., 407 53 Jiříkov.


Usnesení č. 121/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2004 mezi Městem Jiříkov a paní M. M., 407 53 Jiříkov ve věci prodloužení doby trvání nájmu na dobu určitou do 31.12.2011 a tento návrh dodatku bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2004 mezi Městem Jiříkov a paní M. M.,407 53 Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27.10.2004 mezi Městem Jiříkov a paní M. M., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 122/2011

1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (44,47m2), Březinova 346, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.04.2011 do 30.06.2011 slečně M. D., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (98,80 m2) Oldřichova 682, 407 53 Jiříkov směnou za byt 1+4 (98,26 m2) Březinova 345, 407 53 Jiříkov panu T. D., 407 53 Jiříkov, na dobu určitou od 01.04.2011 do 30.06.2011.


Usnesení č. 123/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství na snížení základního nájemného z bytu č. 2, Rumburská 646 v Jiříkově uživatelky paní E. M. o 20% po dobu 3 měsíců, tj. od 01.04.2011 do 30.06.2011. Snížení nájemného je z důvodu zatečení do bytu při tání sněhu, s následným promočením a odpadnutím části stropu v obývacím pokoji.

2. RM rozhodla snížit základní nájemné z bytu č. 2, Rumburská 646 v Jiříkově uživatelky paní E. M. o 20% po dobu 3 měsíců, tj. od 01.04.2011 do 30.06.2011 z důvodu zatečení do bytu při tání sněhu, s následným promočením a odpadnutím části stropu v obývacím pokoji.

 

Usnesení č. 124/2011

1. RM projednala a bere na vědomí:

Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem 10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele, nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je ve výši 62.244,-Kč.

2. RM doporučuje ZM:

a) schválit Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem 10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele, nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem a která je ve výši 62.244,-Kč.

b) schválit Podmínky Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem 10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele, nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je ve výši 62.244,-Kč.

c) přijmout finanční prostředky ve výši 62.244,-Kč z rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem.

d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) přidělené prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem ve výši 55.116,-Kč, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.

e) uložit: starostovi města - podepsat Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem 10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele, nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je ve výši 62.244,-Kč.

 

Usnesení č. 125/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 28.02.2011 dle předloženého rozboru.

 

Usnesení č. 126/2011

1. RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2010:

a) příjmy ve výši 46.116.352,91 Kč, výdaje ve výši 44.033.730,12 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 2.082.622,79 Kč,

b) výnosy ve výši 46.531.779,62 Kč, náklady ve výši 39.860.461,05 Kč, výsledek hospodaření 6.091.628,57 Kč a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

2. RM bere na vědomí celkový výsledek hospodaření po zdanění Města Jiříkova k 31.12.2010 ve výši 6.091.628,57 Kč a celkový výsledek hospodaření Města Jiříkova doporučuje ZM schválit.

3. RM bere na vědomí nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2010 ve výši 10.023.108,86 Kč.

4. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2010 a toto vyúčtování sociálního fondu doporučuje ZM schválit.

5. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu rezerv k 31.12.2010 a toto vyúčtování fondu rezerv a doporučuje ZM schválit.

6. RM projednala a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců k 31.12.2010 a toto vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců doporučuje ZM schválit.

7. RM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31.12.2010 ve výši 24.602.521,-Kč.

8. RM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31.12.2010 ve výši 12 %.

 

Usnesení č. 127/2011

1. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace za rok 2010 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

2. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za rok  2010 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

3. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov za rok  2010 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

4. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za rok  2010 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.


Usnesení č. 128/2011

1. RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2786/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové výši 1.624.333,-Kč v rámci programu „Škola pro život“.

2. RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci v rámci programu „Škola pro život“, registrační číslo programu CZ.1.07./1.4.00/21.1606, č. rozhodnutí o poskytnutí dotace 2786/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, ve výši 1.624.333,- Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín,- příspěvková organizace a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace (inkasované ve dvou zálohách, a to 974.599,80 Kč v březnu 2011 a 649.732,20 Kč po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy) na účet Základní školy Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.

 

Usnesení č. 129/2011

RM projednala a bere na vědomí návrh směrnice č. 4/2011 „Kontrolní řád Města Jiříkova“ a tuto směrnici schvaluje s platností a účinností od 15.03.2011.


Usnesení č. 130/2011

1. RM projednala a bere na vědomí zápis z 1. zasedání Letopisecké komise ze dne 28.02.2011.

2. RM ukládá: starostovi města – pozvat na příští schůzi RM předsedu letopisecké komise pana Mgr. Josefa Pokoráka.

 

Usnesení č. 131/2011

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 3419 o výměře 200m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok a části pozemku p.č. 3419/1 o výměře 150m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) pozemku p.č. 5041/1 o výměře 1128m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 132/2011

1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 4799/1 o výměře 809m2, nacházejícího se v katastrálním území Jiříkov, který je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, paní L. T., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31.prosince 2015 jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2/rok.

b) části pozemku p.č.1866 o výměře 160m2, nacházejícího se v katastrálním území Jiříkov, který je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na dobu určitou do 31. května 2011 jako pozemek pro zařízení staveniště při rekonstrukci Jiříkovského potoka, 4. etapa za cenu 7,- Kč/m2/ rok.

c) části pozemku p.č. 5944/1 o výměře 65 m2, části pozemku p.č. 6550/84 o výměře 71m2, části pozemku p.č.1732/1 o výměře 187m2, části pozemku p.č. 6550/32 o výměře 57m2, nacházejících se v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na dobu určitou do 30. září 2011 jako pozemek pro zařízení staveniště na stavbu „Jiříkovský potok (1,601 – 1,668), sedimentační nádrž“ za cenu 7,- Kč/m2/rok.

3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 834/3 o výměře 1229m2 nacházejícího se v katastrálním území Jiříkov, který je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, paní J. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2015 jako louku za cenu 0,10 Kč/m2/rok.

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

 

Usnesení č. 133/2011

1. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tento záměr výpůjčky bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to pozemku p.č. 5825 o výměře 629m2, pozemku p.č. 5827 o výměře 845m2, pozemku p.č. 5830/2 o výměře 1367m2 a pozemku p.č. 5831 o výměře 1254m2 vše v k.ú. Jiříkov pro zajištění sportovního výcviku psů. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 134/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o provedení stavebních prací na pozemcích č. 6038/2 a 6038/3 vše v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Optický kabel pro skladové hospodářství EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov.“ uzavíranou mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov a Městem Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o provedení stavebních prací na pozemcích č. 6038/2 a 6038/3 vše v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Optický kabel pro skladové hospodářství EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov.“ mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o provedení stavebních prací na pozemcích č. 6038/2 a 6038/3 vše v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Optický kabel pro skladové hospodářství EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov.“ uzavíranou mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. Jiříkov se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov.

 

Usnesení č. 135/2011

RM bere na vědomí dopis předsedy představenstva a generálního ředitele České spořitelny, a.s. Ing. Pavla Kysilky, CSc. s odpovědí ve věci nesouhlasu Města Jiříkova s uzavřením pobočky České spořitelny, a.s. Jiříkov.

 

Usnesení č. 136/2011

1. RM bere na vědomí a podporuje výzvu starosty města Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslava Uchytila k požadavku o navýšení účelového příspěvku pro obce s počtem obyvatel od 1.000 do 10.000 již od roku 2012.

2. RM ukládá: starostovi městazaslat za Město Jiříkov podporu k výzvě starosty města Chlumec nad Cidlinou.

 

Usnesení č. 137/2011

1. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 20.284,42 Kč a doporučuje ZM tento hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 10.000,-Kč, tj. 49,30% převést do fondu odměn a 10.284,42 Kč, tj. 50,70% do rezervního fondu.

2. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 27.079,24 Kč a doporučuje ZM tento hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 27.079,24 Kč, tj. 100% převést do rezervního fondu.

3. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 90.264,11 Kč a doporučuje ZM tento hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 72.000,-Kč, tj. 79,77 % převést do fondu odměn a 18.264,11 Kč, tj. 20,23 %, převést do rezervního fondu.

4. RM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve výši 225.584,70 Kč a doporučuje ZM tento hospodářský výsledek schválit a zároveň doporučuje ZM tento zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 112.792,35 Kč, tj. 50 % převést do fondu odměn a 112.792,35 Kč, tj. 50% převést do rezervního fondu.

5. RM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací Města Jiříkova k 31.12.2010:

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace

                        fond odměn                                       60.000,00 Kč

                        FKSP                                                 38.604,42 Kč

                        fond rezervní                                     62.341,60 Kč

                        fond investiční                                            0,00 Kč

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace

                        fond odměn                                    112.519,00 Kč

                        FKSP                                              109.054,39 Kč

                        fond rezervní                                   135.545,08 Kč

                        fond investiční                                            0,00 Kč

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace

                        fond odměn                                       10.030,00 Kč

                        FKSP                                                 8.658,46 Kč

                        fond rezervní                                     10.123,44 Kč

                        fond investiční                                            0,00 Kč

d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov

                        fond odměn                                    335.419,96 Kč

                        FKSP                                                 75.423,33 Kč

                        fond rezervní                                 1.509.533,87 Kč

                        fond investiční                                            0,00 Kč

a doporučuje ZM zůstatky na fondech vzít na vědomí.


Usnesení č. 138/2011

1. RM bere na vědomí návrhy na složení komisí Rady města Jiříkova od České strany sociálně demokratické Jiříkov, Komunistické strany Čech a Moravy Jiříkov, Nezávislí kandidáti města Jiříkov, Občanské demokratické strany, Sdružení přátel Jiříkova a Filipova.

2. RM jmenuje podle §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s platností od 01.04.2011:

A) předsedu a členy komise občanských záležitostí Rady města Jiříkova:

předseda: Mgr. Renáta Hegnerová

členové: pan Aleš Kašpar, paní Jana Podzimková Dis., paní Jana Pokorná, paní Mgr. Iva Dieneltová.

B) předsedu a členy komise výstavby a životního prostředí Rady města Jiříkova:

předseda: pan Václav Jirkovský

členové: pan Miroslav Malý, pan David Bártl, pan Roman Horák, pan Jiří Masopust.

C) předsedu a členy komise místního a bytového hospodářství Rady města Jiříkova:

předseda: Mgr. Eva Lachmanová

členové: Mgr. František Bílý, pan Oldřich Bořecký, pan Gejza Kolompár, pan Jan Dvořák.

3. RM ukládá: starostovi města – zaslat jednotlivým předsedům a členům informaci o jmenování.

 

Usnesení č. 139/2011

RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitele základní školy Funkce: 2.16/2.16.01/13. platová třída/bod 1. panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 02/2011 s účinností od 01.03.2011 (příloha č. 1. - platový výměr č. 02/2011).


Usnesení č. 140/2011

1. RM bere na vědomí Smlouvu o ČSOB Municipálním kontu č. 243130387/0300, uzavřenou mezi Městem Jiříkov a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350 a podepsanou starostou Města Jiříkova v rámci chváleného úvěru na akci Zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339,340,345,346, úvěrová smlouva č. 0061/11/5652.

Usnesení č. 141/2011

RM bere na vědomí návrh termínů na konání sportovně kulturních akcí v Jiříkově v roce 2011:   A) 01.05.2011 stavění májky na náměstí

  1. B)08.05.2011 Hvězdicová jízdadojezdem do areálu DD Filipov
  2. C)21.05.2011 Pohádkový les Jiříkov u Měxika
  3. D)13.08.2011 Houmrův triatlon
  4. E)30.09.2011 Den jiříkovských seniorůRumburku
  5. F)26.11.2011 Vánoční jarmark Jiříkov

a dané termíny sportovně kulturních akcí v roce 2011 schvaluje.


Usnesení č. 142/2011

RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – připravit novou Směrnici o pronájmu nebytových prostor v majetku Města Jiříkova do 31.05.2011.


Usnesení č. 143/2011

1. RM rozhodla podpořit celosvětovou akci na podporu ochrany klimatu: Hodina Země 2011 – symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i firem, či zhasnutí v domácnostech dne 26.03.2011 od 20:30hod. do 21:30 hod.

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – zabezpečit hodinové vypnutí veřejného osvětlení a dominant města Jiříkova a zajistit zveřejnění uvedené akce na www stránkách města a na výlepových plochách města s upozorněním o možnosti připojení se k akci i zhasnutím v domácnostech.


Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.


Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov