Informace o přijatých usneseních z 10. schůze

Tisk

konané dne 4. dubna 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 144/2011

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 2. zasedání letopisecké komise v Jiříkově ze dne 28.03.2011.

2. RM schvaluje rozšíření náplně činnosti letopisecké komise:

a) letopisecká komise připraví podklady pro vydání knihy k 100. výročí.

b) letopisecká komise podpoří akcemi v každém měsíci rok 2014.

c) letopisecká komise se bude podílet na přípravě ostatního propagačního materiálu.

d) letopisecká komise se bude podílet na kontrole propagačních materiálů, které bude vydávat Město Jiříkov.

e) letopisecká komise se bude podílet na projednávání, podávání návrhů a bude se vyjadřovat ke všem opravám historických artefaktů, soch, ukřižování apod.

3. RM schvaluje:

a) vydání knihy s obrazovým materiálem k 100. výročí povýšení Jiříkova na město, zpracované panem Jiřím Stejskalem ve spolupráci s letopiseckou komisí.

b) vydání knihy se zpracovanou historií od roku 1914 do současnosti, zpracované historikem Petrem Karlíčkem ve spolupráci s letopiseckou komisí.

c) návrh letopisecké komise na propagační materiál v návaznosti na připravovaný projekt na rekonstrukci objektu č.p. 3.

4. RM pověřuje předsedu letopisecké komise pana Mgr. Josefa Pokoráka a člena letopisecké komise pana Josefa Edera k oslovení pana Jiřího Stejskala a pana Petra Karlíčka k přípravě činnosti vydání knih k 100. výročí Města Jiříkova.

 

Usnesení č. 145/2011

1. RM projednala návrh o přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v celkové hodnotě 400,-Kč.

2. RM schvaluje přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace v celkové hodnotě 400,-Kč (dle předloženého seznamu).

3. RM ukládá: odboru vnitřní správy ve spolupráci s ekonomickým odborem - připravit dodatky zřizovacích listin při přijímání peněžitých darů příspěvkových organizací Města Jiříkova.

 

Usnesení č. 146/2011

1. RM projednala návrh o přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v celkové hodnotě 8.400,-Kč.

2. RM schvaluje přijetí peněžitého daru účelově neurčeného, příspěvkovou organizací Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové hodnotě 8.400,-Kč (dle předloženého seznamu).

 

 

Usnesení č. 147/2011

1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 16.891,-Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 14.379,30 Kč svěřeného příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předložených zápisů.

2. RM schvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 16.891,-Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 14.379,30 Kč dle předložených zápisů do majetku zřizovatele.

3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 16.891,-Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 14.379,30 Kč dle předložených zápisů.

 

Usnesení č. 148/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 149/2011

1. RM projednala návrh kupní smlouvy č. 1001941111 mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 6601 o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM schválit odkup pozemkové parcely č. 6601 o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov dle kupní smlouvy č. 1001941111 mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 za cenu 67.580,-Kč.

 

Usnesení č. 150/2011

1. RM projednala informaci o podmínkách zprostředkování prodeje pozemkové parcely č. 1836/1 o výměře 1223m2 v k.ú. Jiříkov realitní kanceláří SKZ NORD, s.r.o., Tržní 110/17, 405 02 Děčín IV. a tuto informaci bere na vědomí.

2. RM neschvaluje uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej pozemkové parcely č.1836/1 o výměře 1223m2 v k.ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a realitní kanceláří SKZ NORD s.r.o., Tržní 110/17, 405 02 Děčín IV., IČ: 60280212.

 

Usnesení č. 151/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem dokončeného vodního díla „Jiříkov – kanalizace a ČOV“ za účelem jeho provozování uzavíraný mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a tento návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem dokončeného vodního díla „Jiříkov – kanalizace a ČOV“ za účelem jeho provozování mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem dokončeného vodního díla „Jiříkov – kanalizace a ČOV“ za účelem jeho provozování uzavíraný mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.


Usnesení č. 152/2011

1. RM projednala předložený záměr stavby „Elektro – Jiříkov-Filipov, DTS, kNN, vNN a vVN“ na základě předložené žádosti k vyjádření a tento záměr stavby bere na vědomí.

2. RM rozhodla vydat souhlasné stanovisko se záměrem stavby.

3. RM pověřuje: vedoucího odboru výstavby a životního prostředí - k vydání vyjádření k záměru stavby.

4. RM ukládá: starostovi města a vedoucímu odboru výstavby a ŽP – řešit veřejné osvětlení s ČEZ.   

 

Usnesení č. 153/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v souvislosti se stavbou „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO2“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v souvislosti se stavbou „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO2“ mezi Městem Jiříkov a Telefonica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v souvislosti se stavbou „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO2“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Telefonica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle.

Usnesení č. 154/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 100/1, 113, 139/6, 5944/1, 5998 a 6013 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO2“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č 100/1, 113, 139/6, 5944/1, 5998 a 6013 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO 2“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu ve výši 10.000,-Kč.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č 100/1, 113, 139/6, 5944/1, 5998 a 6013 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO 2“.


Usnesení č. 155/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6517/2 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/42, 400 02 Ústí nad Labem, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle a stavebníkem Městem Jiříkov na stavbu „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO2“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.      

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6517/2 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/42, 400 02 Ústí nad Labem, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle a stavebníkem Městem Jiříkov na stavbu „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO 2“.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 6517/2 v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/42, 400 02 Ústí nad Labem, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle a stavebníkem Městem Jiříkov na stavbu „Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova, přeložka sítě TO 2“.

 

Usnesení č. 156/2011

1. RM projednala předloženou nabídku od Ing. Cobla z projekční firmy Proprojekt s.r.o. Rumburk na zajištění studie na stavbu „Zkapacitnění MŠ ul. Fibichova v Jiříkově a zkapacitnění MŠ ul. Hradecká v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.

2. RM rozhodla přijmout nabídku od projektanta Ing. Cobla z projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění studie na stavbu „Zkapacitnění MŠ ul. Fibichova v Jiříkově a zkapacitnění MŠ ul. Hradecká v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 68.400,-Kč včetně DPH.

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Komenského 1173, 408 01 Rumburk na zajištění studie na stavbu „Zkapacitnění MŠ ul. Fibichova v Jiříkově a zkapacitnění MŠ ul. Hradecká v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 68.400,-Kč včetně DPH.

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat písemnou smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Komenského 1173, 408 01 Rumburk na zajištění studie na stavbu „Zkapacitnění MŠ ul. Fibichova v Jiříkově a zkapacitnění MŠ ul. Hradecká v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 68.400,-Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 157/2011

RM bere na vědomí sdělení bývalých pracovníků příspěvkové organizace Města Jiříkova Domova důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve věci § 69 zákoníku práce Neplatné rozvázání pracovního poměru Bc. Janem Sembdnerem, ředitelem příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a to s paní M. S., 407 43 Jiříkov, paní M. P., 408 01 Rumburk, panem V. B., 408 01 Rumburk.

 

Usnesení č. 158/2011

1. RM bere na vědomí sdělení paní Lenky Majákové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve věci systémové chyby při vyúčtování spotřeby elektrické energie od roku 2008 na obou budovách příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace společností ČEZ Prodej, s.r.o. Dluhová 425/1, 140 53 Praha, IČ 27232433.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy společně s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizaceprověřit s právním zástupcem města možné pochybení ČEZ Prodej s.r.o. při odečtu.

 

Usnesení č. 159/2011

1. RM projednala Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov na rok 2011 ve výši 108.000,- Kč navržený Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Raisova 3, 406 55 Děčín IV a tento dodatek bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov ve výši 108.000,- Kč na rok 2011 s Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Raisova 3, 406 55 Děčín IV.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu v Jiříkově a pobočku Filipov uzavřený mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, Raisova 3, 406 55 Děčín IV.

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov