Informace o přijatých usneseních z 11. schůze

Tisk
konané dne 18. dubna 2011 od 16:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 160/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.


Usnesení č. 161/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 1/2011 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 6. dubna 2011.


Usnesení č. 162/2011

1. RM bere na vědomí Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu.

2. RM bere na vědomí Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

3. RM bere na vědomí Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

4. RM bere na vědomí Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a doporučuje ZM projednat a schválit Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 163/2011

1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 3419/1 o výměře 200m2, jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok, části pozemku p.č. 3419/1 o výměře 150m2, jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2/rok, nacházejících se v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, panu J. Z., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2015.

b) pozemku p.č. 5041/1 o výměře 1128m2 nacházejícího se v katastrálním území Filipov u Jiříkova, který je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, paní E. R..79, 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2015 jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

 

Usnesení č. 164/2011

1. RM projednala výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tuto výpůjčku bere na vědomí.

2. RM schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to pozemku p.č. 5825 o výměře 629m2, pozemku p.č. 5827 o výměře 845m2, pozemku p.č. 5830/2 o výměře 1367m2 a pozemku p.č. 5831 o výměře 1254m2 vše v k.ú. Jiříkov pro zajištění sportovního výcviku psů Základní kynologické organizaci č. 150, Štefánikova 818, 407 53 Jiříkov, zastoupenou jednatelem Jaroslavem Vörešem. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o výpůjčce a starostovi města smlouvu o výpůjčce podepsat.

 

Usnesení č. 165/2011

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 6563/1 o výměře 180m2, části pozemku p.č.1304/1 o výměře 235m2, pozemku p.č.1306/2 o výměře 14m2, stavebního pozemku č.150 o výměře 310m2, stavebního pozemku č.151 o výměře 173m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) části pozemku p.č. 3909/5 o výměře 423m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) části pozemku p.č. 2960/8 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) části pozemku p.č. 2301/1 o výměře 300m2, části pozemku p.č. 2297/1 o výměře 550m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 2301/1 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu chatky za cenu 2,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) pozemku p.č.1896/11 o výměře 24m2, části pozemku p.č.1894/1 o výměře 240m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

f) pozemku p.č.187 o výměře 120m2, pozemku p.č.188/3 o výměře 398m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

g) části pozemku p.č. 5329/1 o výměře 502m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

h) pozemku p.č. 4794/1 o výměře 1158m2 v k.ú. Jiříkov na údržbu a vytvoření zahrady za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

i) stavebního pozemku č. 459 o výměře 94m2, pozemku p.č. 4337/1 o výměře 438m2, pozemku p.č. 4337/2 o výměře 157m2, pozemku p.č. 4334/2 o výměře 394m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 166/2011

1. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: st.p.č. 2042 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 114m2 a část p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 686m2 vše v  k.ú. Jiříkov pod stavbou rodinného domu a zahrada k domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 1,-Kč/m2 + náklady.

2. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č. 5988 (ostatní plocha) o výměře 211m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,- Kč/m2 + náklady.

3. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků a to:

p.p.č. 5316 (trvalý travní porost) o výměře 820m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova ve vlastnictví Zuzany Cíglerové, Daškova 3073/8, 143 00 Praha 12 za p.p.č. 5315/2 (zahrada) o výměře 779m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova ve vlastnictví Města Jiříkov.

4. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a směny pozemků a to:

a) část p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 500m2 v  k.ú. Jiříkov na zahradu dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.

b) část p.p.č. 656 (ostatní plocha) a část p.p.č. 641 (ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví DCFK developerská spol. s.r.o., Radniční 1, 405 01 Děčín za p.p.č.6033/2 (ostatní komunikace) o výměře 824m2 v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.

 

Usnesení č. 167/2011

1. RM projednala návrh směny pozemků části p.p.č. 28/1 a části p.p.č. 28/2 v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a M. M., 330 11 Třemošná a tento návrh bere na vědomí.

2. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - svolat schůzku s panem M. M., 330 11 Třemošná.

 

Usnesení č. 168/2011

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o úplatný převod stavební parcely č.1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260m2 v k.ú. Jiříkov na Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Děčín.

 

Usnesení č. 169/2011

1. RM projednala návrh získat bezúplatně do majetku Města Jiříkova p.p.č. 199 výměře 37m2, p.p.č. 200 o výměře 14m2, p.p.č. 287 o výměře 165m2, p.p.č.1152/1 o výměře 62m2, p.p.č. 2323/1 o výměře 170m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a tento návrh bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM podat žádost o bezúplatný převod p.p.č.199 výměře 37m2, p.p.č. 200 o výměře 14m2, p.p.č. 287 o výměře 165m2, p.p.č.1152/1 o výměře 62m2, p.p.č. 2323/1 o výměře 170m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39m2 vše v k.ú. Jiříkov na Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice.

Usnesení č. 170/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě č. Z_S_14_12_8120027229 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Přeložka stávajícího podpěrného bodu č. 1331 v k.ú. Jiříkov“ v rámci přípravy stavby – Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova v Jiříkově a tento návrh dodatku č. 1 bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě č. Z_S_14_12_8120027229 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Přeložka stávajícího podpěrného bodu č. 1331 v k.ú. Jiříkov“ v rámci přípravy stavby – Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 150.000,-Kč.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě

č. Z_S_14_12_8120027229 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Přeložka stávajícího podpěrného bodu č. 1331 v k.ú. Jiříkov“ v rámci přípravy stavby – Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova v Jiříkově mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02.

 

Usnesení č. 171/2011

RM města projednala a bere na vědomí zápis z 1. Zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 06.04.2011.

 

Usnesení č. 172/2011

RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.04.2011 do 30.04.2011 a 30.06.2011:

B. V., Jiříkov                          od 01.04.2011 do 30.04.2011

M. Ž., Jiříkov                         od 01.04.2011 do 30.06.2011

M. I., Jiříkov                          od 01.04.2011 do 30.04.2011

M. L., Jiříkov                         od 01.04.2011 do 30.04.2011

P. A., Jiříkov                          od 01.04.2011 do 30.06.2011

 

Usnesení č. 173/2011

1. RM rozhodla přidělit byt 1+KK (44,05m2), pro příjmově vymezené osoby, 9. května 900, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011 slečně M. K., 407 53 Jiříkov. Náhradníkem určila RM slečnu M. Ch., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla přidělit byt 1+4 (98,26m2), Březinova 345, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011 panu L. S., 407 53 Jiříkov.

 

Usnesení č. 174/2011

RM projednala návrh dodatku č. 2 směrnice č. 3/2010 „Oběh účetních dokladů“ a tento dodatek schvaluje s platností a účinností od 19.04.2011.

 

Usnesení č. 175/2011

RM bere na vědomí podané daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob Města Jiříkova za rok 2010 Finančnímu úřadu v Rumburku ve výši 579.690,-Kč dne 23.03.2011.

 

Usnesení č. 176/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 31.03.2011 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 177/2011

RM bere na vědomí připsaný výtěžek z výherních hracích přístrojů za rok 2010 ve výši 123.255,-Kč a rozhodla použít tento výtěžek na nákup větrolamů.

 

Usnesení č. 178/2011

RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace Ústeckým krajem na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 21.732,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.

 

Usnesení č. 179/2011

RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 299.035,-Kč přijatou v období od 01.03.2011 do 31.03.2011 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.

 

Usnesení č. 180/2011

1. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2011 dle předloženého podkladu a rozhodla poskytnout finanční příspěvek pro:

a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČ 00482625, příspěvek ve výši 14.000,-Kč na kroužek mladých rybářů, na nákup výukového materiálu, na závodní činnost, startovné, cestovné, krmení pro ryby.

b) „ARTE MUSICA“ občanské sdružení, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ 22668586, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na květiny pro umělce, na plakáty a jejich výlep.

c) Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., MO Jiříkov, Oldřichova 211, 407 53 Jiříkov, IČ 72753706, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na zájezdy a odborné přednášky.

d) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, příspěvková organizace, 408 01 Rumburk, IČ 65082231, příspěvek ve výši celkem 20.000,-Kč, z toho:

- 10.000,-Kč na celoroční činnost ZÚ Mažoretky Hvězdičky na zakoupení kostýmů pro roztleskávačky,

- 10.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na nákup tanečních hůlek, na pořízení tanečních kostýmů.

e) Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 64676935, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na startovné na soutěžích, na střelivo diabolko, malorážkové střelivo, nákup střeleckého vybavení (vzduchové pušky, malorážky, pouzdra na zbraně), nákup cen do soutěží, střelecké oblečení a obuv.

f) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o.s., Dobrovského náměstí 379/11, 408 01, Rumburk, IČ 62231294, příspěvek ve výši 42.000,-Kč na zájmovou činnost dětí

a mládeže pouze na faře v Jiříkově, provozní náklady klubu a nákup materiálu pro činnost kroužků.

g) Veteranklub Sever, Vilémov 278, 407 80, IČ 22841962, příspěvek ve výši 2.000,-Kč na akci: Výstava automoto-veteránů v Jiříkově na pořízení cen pro vítěze.

2. RM bere na vědomí žádosti níže uvedených občanských sdružení či jiných neziskových organizací a rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na rok 2011:

a) Základní kynologické organizaci Jiříkov, Štefánkova 860, 407 53 Jiříkov, IČ 62231359 - požadavek neodpovídá kritérium grantového programu - není ani na akci ani na činnost - nelze použít na vybudování nebo pořízení skladu na překážky.

b) Romské sdružení Savore, U Potoka 192/2, 408 01 Rumburk, IČ 22870954, neznámé, nejiříkovské občanské sdružení.

c) Centrum pro rodinné aktivity VČELKA, Filipovská 38/80, 407 53 Jiříkov, IČ 22838163, toto občanské sdružení má od města výpůjčku prostoru zdarma a mají povoleno RM nehradit služby (voda a teplo).

d) POHÁDKOVÝ LES Jiříkov, občanské sdružení, Kutnohorská 856, 407 53 Jiříkov, IČ 22851712, město má zájem se podílet na této akci svými vlastnímu přímými výdaji a občanské sdružení dne 21.03.2011 zrušilo svoji žádost o grant.

e) Klub českých turistů, Odbor klubu českých turistů Rumburk, Mikulášovice 907, 407 79, IČ 66111561, nejiříkovské občanské sdružení a činnost ani akce není na území Jiříkova.

3. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2011 dle předloženého podkladu a doporučuje ZM poskytnout finanční příspěvek pro:

a) SK VIKTORIE, o.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ 27049752, příspěvek ve výši 66.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na Valentýnskou aerobik show, aerobik master class, loučení se školním rokem, ceny do soutěží, medaile, diplomy, pronájem areálu, na startovné a dopravu na akce Žij pohybem, Welnes týmy, Dance aerobik.

b) TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 18382801, příspěvek ve výši celkem 190.000,- Kč, z toho:

- 4.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na věcné ceny, zajištění zdravotnické služby, na úpravu antukových kurtů,

- 10.000,-Kč na 17. ročník "Tradičního turnaje o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé kopané" na zajištění rozhodčích, věcných cen pro 4 první družstva, nejlepšího hráče, brankaře, střelce, zajištění zdravotnické služby,

- 8.000,-Kč na Zimní halový turnaj žáků v sálové kopané pro děti do 10 let na ceny pro hráče, ceny za umístění mužstev 1.-8.místo, ceny pro nejlepšího hráče, střelce, brankaře, pronájem haly, zajištění rozhodčích a zdravotní služby,

- 8.000,-Kč na Zimní halový turnaj v sálové kopané pro děti do 15 let na ceny pro hráče, ceny za umístění mužstev 1.-8.místo, ceny pro nejlepšího hráče, střelce, brankaře, pronájem haly, zajištění rozhodčích a zdravotní služby,

- 160.000,-Kč na činnost mužstev a mládeže, cestovní náklady, energie, hnojení, postřiky, sekání hřiště, benzín do sekaček, barvy na lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v areálu, startovné, praní dresů, sportovní vybavení pro děti a mládež, náklady na rozhodčí.

4. RM bere na vědomí žádost Klubu českých turistů, Odbor klubu českých turistů Rumburk, Mikulášovice 907, 407 79, IČ 66111561 o poskytnutí sponzorského daru na 32. ročník Stezky odvahy a rozhodla neposkytnout sponzorský dar výše uvedenému občanskému sdružení, občanské sdružení není jiříkovské a činnost ani akce není na území Jiříkova.

 

Usnesení č. 181/2011

1. RM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR na úhradu členského příspěvku na rok 2011 ve výši 12.284,60 Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2011 schválit a uhradit.

2. RM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku SEVER na úhradu členského příspěvku na rok 2011 ve výši 19.585,- Kč a doporučuje ZM tento účtovací dopis na úhradu členského příspěvku na rok 2011 schválit a uhradit.

 

 

 

Usnesení č. 182/2011

RM rozhodla určit dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 4 odst. 4 a dle zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb. § 12, že místem pro konání občanských sňatků je obřadní síň Městského úřadu Jiříkov v budově – Jiříkov č.p. 900 a dnem konání sobota od 09.00 hod. do 14.00 hod.

 

Usnesení č. 183/2011

1. RM projednala nabídku využití předkupního práva k domu (budova KINA) č.p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše v k.ú. Jiříkov zapsaného na LV č.1302 pro k.ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06.11.2002, č.j. V- 1731/2002-531 za cenu 1.800.000,-Kč podanou paní N. V. T. B., 407 53 Jiříkov.

2. RM doporučuje ZM nevyužít svého předkupního práva k domu č.p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše v k.ú. Jiříkov zapsaného na LV č.1302 pro k.ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06.11.2002, č.j. V- 1731/2002-531 a dále doporučuje ZM zachovat předkupní právo k nemovitostem domu č.p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 zapsaných na LV č.1302 v k.ú. Jiříkov pro Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424.

 

Usnesení č. 184/2011

RM projednala a bere na vědomí Oznámení Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o udělení ředitelského volna na dny 19. a 20. dubna 2011. Ředitelské volno navazuje na velikonoční prázdniny ve dnech 21. a 22. dubna 2011.

 

Usnesení č. 185/2011

1. RM bere na vědomí Výroční zprávu příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov (domov pro seniory a pečovatelská služba) se sídlem Filipov č. p. 65, 407 53 Jiříkov za rok 2010 zpracovanou vedoucím týmem příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit zveřejnění nebo odkaz - Výroční zpráva DDF 2010.

 

Usnesení č. 186/2011

1. RM bere na vědomí Protokol č. 02/ZŠJ/10 o následné veřejnosprávní kontrole k roku 2010 za kontrolované období 08 – 12/2010 provedenou dne 14.03.2011 u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, provedenou firmou Audit Obce s.r.o. se sídlem Klatovská 371, 261 01 Příbram, Kancelář pro Šluknovský výběžek: Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf se závěrem bez zjištění.

2. RM bere na vědomí Protokol č. 02/MŠJ/10 o následné veřejnosprávní kontrole k roku 2010 za kontrolované období 08 – 12/2010 provedenou dne 14.03.2011 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, provedenou firmou Audit Obce s.r.o. se sídlem Klatovská 371, 261 01 Příbram, Kancelář pro Šluknovský výběžek: Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf se závěrem bez zjištění.

3. RM bere na vědomí Protokol č. 02/DDF/10 o následné veřejnosprávní kontrole k roku 2010 za kontrolované období 07 – 12/2010 provedenou dne 15.03.2011 u příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov – příspěvková organizace, provedenou firmou Audit Obce s.r.o. se sídlem Klatovská 371, 261 01 Příbram, Kancelář pro Šluknovský výběžek: Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf provedenou se závěrem bez zjištění.

4. RM bere na vědomí Protokol č. 02/ŠJJ/10 o následné veřejnosprávní kontrole k roku 2010 za kontrolované období 08 – 12/2010 provedenou dne 14.03.2011 u příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace, provedenou firmou Audit Obce s.r.o. se sídlem Klatovská 371, 261 01 Příbram, Kancelář pro Šluknovský výběžek: Nezvalova 2042, 407 47 Varnsdorf provedenou se závěrem bez zjištění.

 

Usnesení č. 187/2011

RM doporučuje ZM rozhodnout o delegaci podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů starostu města Jiříkova pana Michala Majáka, k účasti a k jednání na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, IČ 49099469 ve volebním období 2010 – 2014.

 

Usnesení č. 188/2011

1. RM projednala žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o zápis nového oboru vzdělání s názvem „Základní škola speciální, kód oboru 79-01-B/01.

2. RM schvaluje, na základě § 179 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, úhradu provozních nákladů k zajištění nového oboru vzdělávání – základní škola speciální.

3. RM schvaluje zápis nového oboru vzdělání s názvem „Základní škola speciální, kód oboru 79-01-B/01“.

4. RM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace - zpracovat a připravit k podpisu „Žádost o změnu zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení“ včetně příloh, Důvodové zprávy, Vyjádření k personálnímu a materiálovému zabezpečení vzdělávání.

5. RM ukládá: starostovi města - spolupodepsat Přílohu k žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení.

 

Usnesení č. 189/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 190/2011

RM ukládá: starostovi města – na příští schůzi RM pozvat předsedu Redakční rady Jiříkovských novin pana Ludvíka Otradovského.

 

Usnesení č. 191/2011

1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 1. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konané dne 13.04.2011.

2. RM pověřuje Komisi místního a bytového hospodářství k provádění kontrol v domech, bytech a příslušenství v majetku Města Jiříkova s důrazem na úplnost vybavení, stav vybavení a počet osob v bytech. Výsledky kontrol předkládat RM 1x za 3 měsíce.

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov