Informace o přijatých usneseních z 12. schůze

Tisk
konané dne 16. května 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 192/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

 

Usnesení č. 193/2011

1. RM města projednala a bere na vědomí zápis z 2. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 04.05.2011.

2. RM ukládá: starostovi města – pozvat na příští schůzi RM předsedu Komise výstavby a životního prostředí pana Václava Jirkovského.

 

Usnesení č. 194/2011

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 5037/1 o výměře 100m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu se studnou za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) části pozemku p.č. 5134/1 o výměře 450m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu k rekreaci za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) pozemku p.č. 5811 o výměře 345m2 a části pozemku p.č. 5813 o výměře 255m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) stavebního pozemku č. 1536 o výměře 300m2, části pozemku p.č. 596/14 o výměře 337m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 596/14 o výměře 18m2 v k.ú. Jiříkov pod stavbou chatky za cenu 2,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) části pozemku p.č. 5034 o výměře 690m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 5034 o výměře 12m2 jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 2,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

f) části pozemku p.č. 506/3 o výměře 559m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Usnesení č. 195/2011

1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části pozemku p.č. 6563/1 o výměře 180m2, části pozemku p.č.1304/1 o výměře 235m2, pozemku p.č.1306/2 o výměře 14m2, stavebního pozemku č.150 o výměře 310m2, stavebního pozemku č.151 o výměře 173m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok paní J. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) části pozemku p.č. 3909/5 o výměře 423m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok paní J. G., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2012. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) části pozemku p.č. 2960/8 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu M. J., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2015. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) části pozemku p.č. 2301/1 o výměře 300m2, části pozemku p.č. 2297/1 o výměře 550m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 2301/1 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu chatky za cenu 2,-Kč/m2 a rok panu V. D., 407 56 Krásná Lípa na dobu určitou do 31. prosince 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) pozemku p.č.1896/11 o výměře 24m2, části pozemku p.č.1894/1 o výměře 240m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok paní J. M., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

f) pozemku p.č.187 o výměře 120m2, pozemku p.č.188/3 o výměře 398m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok firmě Mirabello s.r.o., 407 53 Jiříkov, zastoupenou jednatelkou paní J. M. na dobu určitou do 31. prosince 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

g) části pozemku p.č. 5329/1 o výměře 502m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu J. P., 470 02 Česká Lípa na dobu určitou do 31. prosince 2015. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

h) pozemku p.č. 4794/1 o výměře 1158m2 v k.ú. Jiříkov na údržbu a vytvoření zahrady za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu V. K., 408 01 Rumburk na dobu určitou do 31. prosince 2015 za podmínky, že veškeré úpravy na pozemku jako např. kácení zeleně, stavba oplocení, terénní úpravy apod. budou konzultovány s odborem výstavby a životního prostředí. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

i) stavebního pozemku č. 459 o výměře 94m2, pozemku p.č. 4337/1 o výměře 438m2, pozemku p.č. 4337/2 o výměře 157m2, pozemku p.č. 4334/2 o výměře 394m2 vše v k.ú.Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok Ing. K. M., 415 01 Teplice na dobu určitou do 31. prosince 2015 za podmínky, že veškeré úpravy zeleně včetně kácení vzrostlých stromů bude konzultováno s odborem výstavby a životního prostředí. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 196/2011

1. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č. 6584 (ostatní plocha) o výměře 158m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.

2. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) část p.p.č. 795/7 (zahrada) o výměře cca 200m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.

b) část p.p.č.100/1 (zahrada) o výměře cca 100m2 a část p.p.č.100/2 (zahrada) o výměře cca 200m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 197/2011

1. RM projednala návrh získat bezúplatně do majetku Města Jiříkov p.p.č. 2299/1 o výměře 618m2 a p.p.č. 368/1 o výměře 6912m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a tento návrh bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM podat žádost o bezúplatný převod p.p.č. 2299/1 o výměře 618m2 a p.p.č. 368/1 o výměře 6912m2 vše v k.ú. Jiříkov na Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice.

 

Usnesení č. 198/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů mezi firmou ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ 26725967 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů mezi firmou ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ 26725967 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů mezi firmou ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ 26725967 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.

 

Usnesení č. 199/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 ve věci doplnění článku 4. „Doba nájmu“ a tento návrh dodatku bere na vědomí.

2. RM rozhodla odložit projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.

Usnesení č. 200/2011

1. RM projednala návrh Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 a tento návrh dohody bere na vědomí.

2. RM rozhodla odložit projednání Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00.

Usnesení č. 201/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o přechod nájmu bytu č. 4, v č.p. 456, Rumburská ul. v Jiříkově podanou paní M. M., 407 53 Jiříkov z důvodu rozvodu manželství.

2. RM rozhodla o přechodu nájmu bytu č. 4, v č.p. 456, Rumburská ul. v Jiříkově z nájemce pana E. M. na paní M. M. podle § 708 a § 706, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu složení 3měsíční kauce.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat nájemní smlouvu mezi Městem Jiříkov a nájemcem paní M. M. na byt č. 4, v č.p. 456, Rumburská ul. v Jiříkově na dobu určitou od 01.06.2011 do 30.09.2011.

Usnesení č. 202/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy podanou paní I. M., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu na byt v č.p. 345, Březinova ulice v Jiříkově paní I. M. a byt předat k 31.05.2011.

Usnesení č. 203/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy podanou paní V. B., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v č.p. 524, Moskevská ulice v Jiříkově paní V. B. na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011.

Usnesení č. 204/2011

RM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2010 se zjištěním: při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 205/2011

RM projednala a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2010 a doporučuje ZM projednat Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2010 a projednání uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň doporučuje ZM rozhodnout o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2010 ve výši 2.082.622,79 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce 2011.

Usnesení č. 206/2011

RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2011:

a) příjmy ve výši 12.772.021,47 Kč, výdaje ve výši 8.918.854,87 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 3.853.166,60 Kč,

b) výnosy ve výši 15.099.195,80 Kč, náklady ve výši 11.949.655,18 Kč, výsledek hospodaření 3.149.540,62 Kč

a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

 

Usnesení č. 207/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 30.04.2011 dle předloženého rozboru.

 

 

 

Usnesení č. 208/2011

RM bere na vědomí zápis z jednání ze dne 13.04.2011 mezi Městem Jiříkov a SDH Jiříkov, občanským sdružením, o zajišťování běžné údržby městských dřevin na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 06.03.2009.

Usnesení č. 209/2011

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. T., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1 000,-Kč (finanční hotovost) od paní M. T., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

 

Usnesení č. 210/2011

RM projednala návrh dodatku č. 1 směrnice č. 4/2011 „Kontrolní řád Města Jiříkova“ a tento dodatek schvaluje s platností a účinností od 17.05.2011.

Usnesení č. 211/2011

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 3. zasedání Letopisecké komise ze dne 11.04.2011.

Usnesení č. 212/2011

1. RM projednala dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01.06.2011, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov a tento dodatek č. 4 bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01.06.2011, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01.06.2011, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 213/2011

RM projednala rozpočtová opatření č. 1/2011 a č. 2/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň tato rozpočtová opatření č. 1/2011 a č. 2/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 214/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 215/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 216/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov o posílení investičního fondu Domova důchodců Filipov z rezervního fondu Domova důchodců Filipov o částku 350.000,-Kč na pořízení investičního majetku.

2. RM rozhodla schválit posílení investičního fondu Domova důchodců Filipov z rezervního fondu Domova důchodců Filipov o částku 350.000,-Kč na pořízení investičního majetku.

3.

a) RM projednala a bere na vědomí žádost Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku – Motorové vozidlo Hyundai ix20, 1,4 CDRi v pořizovací ceně do 350.000,-Kč, včetně DPH.

b) RM projednala a bere na vědomí žádost Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku – kotle zn. Lotus, 100 litrů, typ BI100-98ET v pořizovací ceně do 120.000,-Kč, včetně DPH.

4.

a) RM rozhodla schválit pořízení investičního majetku - nákup motorového vozidla Hyundai ix20, 1,4 CDRi v pořizovací ceně do 350.000,-Kč, včetně DPH příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.

b) RM rozhodla schválit pořízení investičního majetku - nákup kotle zn. Lotus, 100 litrů, typ BI100-98ET v pořizovací ceně do 120.000,-Kč, včetně DPH příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.

 

Usnesení č. 217/2011

1. RM projednala návrh na přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč na spolufinancování bezbariérového vstupu u zadních dveří Domova důchodců Filipov od firmy MePro Trading, s. r.o., 143 00 Praha 4 - Modřany, Ke Schodům 1340/18, IČO: 25940449, zastoupenou jednatelem: Ing. Jiřím Šeblem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. RM schvaluje přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 20.000,-Kč na spolufinancování bezbariérového vstupu u zadních dveří Domova důchodců Filipov od firmy MePro Trading, s. r.o., 143 00 Praha 4 - Modřany, Ke Schodům 1340/18, IČO: 25940449, zastoupenou jednatelem: Ing. Jiřím Šeblem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 218/2011

1. RM bere na vědomí informaci starosty města o jednání se společností VEOLIA VODA Česká republika, a.s., se sídlem Praha, Pařížská 11, zastoupená ředitelem pro Českou republiku panem Ing. Martinem Bernardem, MBA ve věci ukončení nájemního vztahu s SVS, a.s. Teplice na provozování vodohospodářské infrastruktury v Jiříkově společností SČVK, a.s. Teplice, kde společnost VEOLIA VODA Česká republika je většinový vlastník (VEOLIA VODA Česká republika, a.s. - 51%; SVS, a.s. - 49%). Důvodem ukončení nájemního vztahu je splnění podmínek dotačního titulu SFŽP na akci „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ a vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele pro stávající a nově vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - připravit ukončení nájemního vztahu na stávající vodohospodářskou infrastrukturu v Jiříkově do ZM dle návrhu společnosti ALLOWANCE, s.r.o. Praha.

Usnesení č. 219/2011

RM bere na vědomí informaci společnosti ALLOWANCE, s.r.o. o Předávacím protokolu ve věci žádosti o povolení redukce rozsahu projektu a prodloužení lhůty k předložení nezbytných podkladů k provozu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ na Státní fond životního prostředí ČR ze dne 29.04.2011.

 

Usnesení č. 220/2011

1. RM bere na vědomí informaci starosty města o pololetní zprávě k plnění úkolů neuvolněného místostarosty podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14.12.2010.

2. RM ukládá: starostovi města - pololetní zprávu předložit ZM.

3. RM doporučuje ZM stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 7. prosince 2010, neuvolněnému členu zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi za výkon funkce místostarosty odměnu dle sl. 7 ve výši 5.500,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce dle sl. 9 ve výši 9.742,- Kč + 758,- Kč tj. celková měsíční odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 16.000,- Kč (slovy: šestnácttisíckorunčeských) s platností od 01.06.2011 v daný den výplatního termínu zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 221/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 432/2009 na zajištění stavby: „Úprava levého břehu na náměstí, Jiříkovský potok ř. km 2,000-2,500 SO 02“.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 432/2009 mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby Povodí Ohře st.p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na zajištění stavby: „Úprava levého břehu na náměstí, Jiříkovský potok ř. km 2,000-2,500 SO 02“.

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 432/2009 uzavřený mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby Povodí Ohře st.p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov na zajištění stavby:„Úprava levého břehu na náměstí, Jiříkovský potok ř. km 2,000-2,500 SO 02“.

 

Usnesení č. 222/2011

1.

a) RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství ve věci podání výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu panu J. T., uživateli bytu č. 1, 407 53 Jiříkov podle zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 711 odst. 2 pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu, písm. b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

b) RM rozhodla podat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu panu J. T. uživateli bytu č. 1, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

c) RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu panu J. T., uživateli bytu č. 1, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

2.

a) RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství ve věci podání výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu paní I. M., uživatelce bytu č. 2, 407 53 Jiříkov podle zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 711 odst. 2 pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu, písm. b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

b) RM rozhodla podat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu paní I. M., uživatelce bytu č. 2, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

c) RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu paní I. M., uživatelce bytu č. 2, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

3.

a) RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství ve věci podání výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu panu L. Ch., uživateli bytu č. 2, 407 53 Jiříkov podle zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 711 odst. 2 pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu, písm. b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

b) RM rozhodla podat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu panu L. Ch., uživateli bytu č. 2, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

c) RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu panu L. Ch., uživateli bytu č. 2, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

4.

a) RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství ve věci podání výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu panu R. S., uživateli bytu č. 3, 407 53 Jiříkov podle zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 711 odst. 2 pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu, písm. b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

b) RM rozhodla podat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu panu R. S., uživateli bytu č. 3, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

c) RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu panu R. S., uživateli bytu č. 3, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

5.

a) RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství ve věci podání výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu paní H. M., uživatelce bytu č. 2, 407 53 Jiříkov podle zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 711 odst. 2 pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu, písm. b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

b) RM rozhodla podat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu paní H. M., uživatelce bytu č. 2, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

c) RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu paní H. M., uživatelce bytu č. 2, 407 53 Jiříkov platnou od prvního dne následujícího měsíce.

 

Usnesení č. 223/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství o prodloužení nájemní smlouvy panu L. M., 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v č.p 532, Liberecká ulice v Jiříkově panu L. M. na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011.

 

Usnesení č. 224/2011

1. RM revokuje usnesení č. 144/2011 v bodě 3 a) z 10. schůze RM ze dne 04.04.2011 v plném rozsahu.

2. RM bere na vědomí informaci o jednání zástupců Letopisecké komise a pana Jiřího Stejskala ohledně vydání knihy s obrazovým materiálem k 100. výročí povýšení Jiříkova na město.

3. RM rozhodla o vydání 1 knihy se zpracovanou historií k 100. výročí povýšení Jiříkova na město.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov