Informace o přijatých usneseních z 13. schůze

Tisk
konané dne 30. května 2011 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 225/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy podanou paní I. M., 407 53 Jiříkov.

2. RM revokuje usnesení č. 202/2011 v bodě 2. z 12. schůze RM ze dne 16.05.2011.

3. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v č.p. 345, Březinova ulice v Jiříkově paní I. M. na dobu určitou od 01.05.2011 do 30.06.2011.

 

Usnesení č. 226/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství na přidělení náhradního bydlení v č.p. 1057, Svobodova ulice v Jiříkově pro paní M. B., Jiříkov. Důvodem náhradního bydlení je rekonstrukce bytu č. 1 v č.p. 799, Moskevská ulice v Jiříkově.

2. RM rozhodla přidělit náhradní bydlení paní M. B., Jiříkov v č.p. 1057, Svobodova ulice v Jiříkově po dobu rekonstrukce bytu č. 1 v č.p. 799, Moskevská ulice v Jiříkově.

Usnesení č. 227/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

ve věci doplnění článku 4. „Doba nájmu“ a tento návrh dodatku bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Usnesení č. 228/2011

1. RM projednala návrh dohody o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 a tento návrh dohody bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,     140 00 Praha 4.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov