Informace o přijatých usneseních z 14. schůze

Tisk
konané dne 6. června 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 229/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 68/2011, jejíž předmětem je zpracování kompletní žádosti na získání dotace z Operačního programu životního prostředí na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov a to mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501, zastoupená paní Ing. Markétou Hoškovou a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za cenu 30.000,- Kč bez DPH.

2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 68/2011, jejíž předmětem je zpracování kompletní žádosti na získání dotace z Operačního programu životního prostředí na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov a to mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501, zastoupená paní Ing. Markétou Hoškovou a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, za 30.000,- Kč bez DPH.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 68/2011, jejíž předmětem je zpracování kompletní žádosti na získání dotace z Operačního programu životního prostředí na pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže ve Městě Jiříkov a to mezi Ing. Markétou Hoškovou, se sídlem Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501, zastoupená paní Ing. Markétou Hoškovou a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.


Usnesení č. 230/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis z 2. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 09.05.2011.

Usnesení č. 231/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana J. T., Jiříkov ve věci vzetí výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.

2. RM rozhodla na základě žádosti pana J. T. vzít výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.

3. RM rozhodla provést úpravu původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nájemní smlouvu na dobu určitou a to počínaje od 01.07.2011 do 30.09.2011 s možností prodloužení.

Usnesení č. 232/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní M. S., Jiříkov ve věci vzetí výpovědi z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.

2. RM rozhodla na základě žádosti paní M. S. vzít výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu zpět z důvodu doplacení dluhu na nájemném v plné výši.

3. RM rozhodla provést úpravu původní nájemní smlouvy na dobu neurčitou na nájemní smlouvu na dobu určitou a to počínaje od 01.07.2011 do 30.09.2011 s možností prodloužení.

Usnesení č. 233/2011

RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na dobu neurčitou na byt u níže uvedených nájemníků s platností od 01.07.2011 z důvodu částečné rekonstrukce nemovitostí č.p. 339, 340, 345, 346 a 799: J. D., 407 53 Jiříkov, M. B., 407 53 Jiříkov, H. Š., 407 53 Jiříkov, H. J., 407 53 Jiříkov, P. D., 407 53 Jiříkov, J. N., 407 53 Jiříkov, V. R., 407 53 Jiříkov, J. H., 407 53 Jiříkov, K. K., 407 53 Jiříkov, L. K., 407 53 Jiříkov, J. W., 407 53 Jiříkov, I. B., 407 53 Jiříkov, L. K., 407 53 Jiříkov, K. N., 407 53 Jiříkov, J. M., 407 53 Jiříkov, M. J., 407 53 Jiříkov, M. N., 407 53 Jiříkov, J. H., 407 53 Jiříkov, L. K., 407 53 Jiříkov, L. Š., 407 53 Jiříkov, J. V., 407 53 Jiříkov, H. D., 407 53 Jiříkov, V. S., 407 53 Jiříkov, R. K., 407 53 Jiříkov.


Usnesení č. 234/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství na vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově o výměře 258,09m2 (bývalé prostory České spořitelny).

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 900, ulice 9. května v Jiříkově o výměře 258,09m2 (bývalé prostory České spořitelny).


Usnesení č. 235/2011

1. RM projednala žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o zřízení přípravné třídy.

2. RM schvaluje, na základě § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zřízení přípravné třídy základní školy.

Usnesení č. 236/2011

RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve dnech 18.07. – 31.08.2011 z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců, malování a úklidu prostor školní jídelny.

Usnesení č. 237/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 2/2011 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 4. května 2011.

Usnesení č. 238/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2008 na zajištění projektu na stavbu „Chodník podél komunikace ul.Filipovská od objektu čp.498 k objektu čp. 730 v ul. Březinova v Jiříkově“ a tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2008 mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Jiřím Koudelkou – IK Konzult, Střekovské Nábřeží 1066/21, 400 03 Ústí nad Labem na přepracování projektu na stavbu „Chodník podél komunikace ul. Filipovská od objektu čp. 498 k objektu čp. 730 v ul. Březinova v Jiříkově“ za cenu 30.000,-Kč.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2008 mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Jiřím Koudelkou – IK Konzult, Střekovské Nábřeží 1066/21, 400 03 Ústí nad Labem na přepracování projektu na stavbu „Chodník podél komunikace ul. Filipovská od objektu čp. 498 k objektu čp. 730 v ul. Březinova v Jiříkově“ za cenu 30.000,-Kč.

Usnesení č. 239/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35 kV (VN) č. 4120684030 v souvislosti se stavbou „Domov důchodců Jiříkov“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35 kV (VN) č.4120684030 v souvislosti se stavbou „Domov důchodců Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 54.000,-Kč.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35 kV (VN) č. 4120684030 v souvislosti se stavbou „Domov důchodců Jiříkov“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 54.000,-Kč.

Usnesení č. 240/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 714/3 a 19/18 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic. a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Jiříkov (DC), Svobodova 1042, KR, přípoj., J-093-2-2783 11010-007559.001“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 714/3 a 19/18 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic. a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Jiříkov (DC), Svobodova 1042, KR, přípoj., J-093-2-2783 11010-007559.001“ a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 714/3 a 19/18 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic. a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Jiříkov (DC), Svobodova 1042, KR, přípoj., J-093-2-2783 11010-007559.001“.


Usnesení č. 241/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 6265 a 6266/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic. a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu

„Jiříkov (DC), p.p.č. 2859/6, KR, přípoj., J-093-2-2788 11010-007564 . 001“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 6265 a 6266/1 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic. a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Jiříkov (DC), p.p.č. 2859/6, KR, přípoj., J-093-2-2788 11010-007564.001“ a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene na část p.p.č. 6265 a 6266/1 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností Telefónica O2 Czech Republic. a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na stavbu „Jiříkov (DC), p.p.č. 2859/6, KR, přípoj., J-093-2-2788 11010-007564.001“.


Usnesení č. 242/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 903/2009 na pronájem dokončeného vodního díla „Jiříkov – kanalizace a ČOV“ za účelem jeho provozování uzavíraný mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a tento návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 903/2009 na pronájem dokončeného vodního díla „Jiříkov – kanalizace a ČOV“ za účelem jeho provozování mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 903/2009 na pronájem dokončeného vodního díla „Jiříkov – kanalizace a ČOV“ za účelem jeho provozování uzavíraný mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Usnesení č. 243/2011

RM bere na vědomí dopis pí V. J., 407 53 Jiříkov se žádostí o posouzení platnosti výpovědi z pracovního poměru vychovatelka Školní družiny Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, kterou obdržela dne 24.05.2011 od ředitele Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera.

Usnesení č. 244/2011

RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – požádat Ústecký kraj o souhlas s přesunutím sochy sv. Jana Nepomuckého k mostu na náměstí z důvodu zvýšení atraktivity.


Usnesení č. 245/2011

RM projednala a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín-příspěvková organizace o navýšení rozpočtu.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov