Informace o přijatých usneseních z 15. schůze

Tisk
konané dne 27. června 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 246/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.


Usnesení č. 247/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 31. 05. 2011 dle předloženého rozboru.

                                                                                                                     

Usnesení č. 248/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 6/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 249/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku – serveru HP-Compaq v pořizovací ceně do 95.000,-Kč včetně DPH.

2. RM rozhodla schválit pořízení investičního majetku - nákup serveru HP - Compaq v pořizovací ceně do 95.000,-Kč včetně DPH příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov.                                                                  


Usnesení č. 250/2011

RM bere na vědomí informaci Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov o činnosti příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov.                                                         

 

Usnesení č. 251/2011

RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o uzavření budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v ul. Filipovská ve dnech 04. 07. 2011 – 26. 08. 2011 z důvodu oprav a malování přízemí. Provoz pro děti pracujících maminek bude zajištěn v budově v ul. Hradecká, odloučené pracoviště MŠ.                                                                           

 

Usnesení č. 252/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.                                                                     

 

Usnesení č. 253/2011

1. RM projednala Dodatek ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv č. S-7316/04/KH, uzavřené mezi Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, zastoupené Miladou Šturcovou, předsedkyní představenstva a Městem Jiříkov a tento dodatek bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv č. S-7316/04/KH, uzavřené mezi Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, zastoupené Miladou Šturcovou, předsedkyní představenstva a Městem Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek ke Smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv č. S-7316/04/KH, uzavřené mezi Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, zastoupené Miladou Šturcovou, předsedkyní představenstva a Městem Jiříkov.                                                                                            

Usnesení č. 254/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 3/2011 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 8. června 2011.                                                 

 

Usnesení č. 255/2011

RM projednala a rozhodla vydat Dodatek č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny Jiříkov a pobočky Filipov s účinností od 01. 07. 2011.                                     

 

Usnesení č. 256/2011

1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.

2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) pozemku p. č. 2312/10 o výměře 1040m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) části pozemku p. č. 605/1 o výměře 178 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) pozemku p. č. 1126 o výměře 1535m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) části pozemku p. č. 713/1 o výměře 285m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) části pozemku p. č. 713/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

f) části pozemku p. č. 713/1 o výměře 290m2 a části pozemku č. 713/1 o výměře 15m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

g) části pozemku p. č.163/3 o výměře 401m2 a části pozemku p. č.163/2 o výměře 478m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

h) části pozemku p. č.1233/1 o výměře 540m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

i) části pozemku p. č. 5144/1 o výměře 600m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

j) pozemku p. č. 1744/1 o výměře 571m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

k) stavebního pozemku č. 1948 o výměře 47m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou prodejny za cenu 10,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.                               

Usnesení č. 257/2011

1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.                                                               

2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) pozemku p. č. 5811 o výměře 345m2 a části pozemku p. č. 5813 o výměře 255m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu P. B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. prosince 2015. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) části pozemku p. č. 506/3 o výměře 559m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu P. M., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. 12. 2012. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.                                                   

c) části pozemku p. č.116/1 o výměře 479m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu Z. R., 407 53 Jiříkov na dobu určitou do 31. 12. 2012. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.                                                  

3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova to:

a) stavebního pozemku č. 1536 o výměře 146m2, části pozemku p. č. 596/14 o výměře 337m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Části pozemku p. č. 596/14 o výměře 18m2 v k. ú. Jiříkov pod stavbou chatky za cenu 2,- Kč/m2 a rok panu F. H., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.                                          

b) části pozemku p. č. 5034 o výměře 690m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok. Části pozemku p. č. 5034 o výměře 12m2 jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 2,- Kč/m2 a rok panu P. J., 408 01 Rumburk na dobu určitou od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.                                                                                     

 

Usnesení č. 258/2011

1. RM projednala žádost pana Jiřího Vebera o slevu kupní ceny na koupi části p. p. č. 5079/1 o výměře 190m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova a tuto žádost bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

J. V., 470 01 Česká Lípa - část p. p. č. 5079/1 (zahrada) – dle GOP č. 173-48/2009 díl „a“ o výměře 190m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova na rozšíření zahrady za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 24.950,- Kč.

 

Usnesení č. 259/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis z 3. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 22. 06. 2011.                                                       

 

Usnesení č. 260/2011

1. RM rozhodla nepřidělit byt 1+3 (67,00m2), 9. května 822, 407 53 Jiříkov z důvodu přípravy prodeje nemovitosti.                                                                      

2. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (79,21 m2) Moskevská 799, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011 paní J. S., Jiříkov.                    

3. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (39,13m2) Antonínova 1090, 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011 paní I. E., Jiříkov.

                                                                                                                     

Usnesení č. 261/2011

RM bere na vědomí kladné sdělení Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci ,,Přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého v k. ú. Jiříkov“.                                            

Usnesení č. 262/2011

1. RM revokuje usnesení č. 242/2011 z 14. schůze RM konané dne 6. června 2011 v plném znění.

2. RM rozhodla o skončení pronájmu vodního díla označeného jako: „Jiříkov - kanalizace a ČOV“ za účelem jeho provozování uzavřenou mezi Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov (pronajímatel) a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (nájemce) na základě Článku V., odst. 5. Nájemní smlouvy č. 903/2009 ze dne 22. 07. 2009 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 903/2009 uzavřeného dne 28. 04. 2011 za dodržení podmínek vyplývající ze Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou mezi Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice ze dne 30. 04. 2004 a Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřeného dne 19. 12. 2005. Skončení pronájmu vodního díla je dále podmíněno záměrem Města Jiříkov vypsat výběrové řízení a vybrat provozovatele kanalizací a vodovodů města dle koncesního zákona č. 139/2006 Sb., event. dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a vzhledem ke složitosti a náročnosti výběrového řízení, jakož i vzhledem ke skutečnosti, že nelze předem určit přesný termín podpisu smlouvy s provozovatelem vzešlým z výběrového řízení s ohledem na možné námitky uchazečů a jejich pravomocné řešení, se smluvní strany v zájmu zachováni kontinuity řádného provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu obce dohodly na tom, že doba trvání a doba platnosti stávající nájemní smlouvy nekončí dnem 31. 12. 2013, nýbrž se ukončuje ke dni, v němž se splní všechny tři následující podmínky:

  1. 1)Město, coby zadavatelsouladu s § 82 a § 111 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., popř. v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb., uzavře smlouvu s novým provozovatelem.
  2. 2)Obec uzavření smlouvynovým provozovatelem písemně oznámí provozovateli.
  3. 3)Od oznámení ad 2) uplyne lhůta tří celých kalendářních měsíců, pokud obecoznámení ad 2) neuvede lhůtu delší, počítanou na celé kalendářní měsíce.                   

3. RM ukládá: starostovi města – požádat Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice o prodloužení termínu prodeje vodního díla „Jiříkov - kanalizace a ČOV“ na základě uzavřené Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřenou mezi Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov ze dne 30. 04. 2004 a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřeného dne 19. 12. 2005 do splnění podmínek SFŽP stanovených pro II. – IV. etapu „Kanalizace a vodovod Jiříkov“.                                                        

 

Usnesení č. 263/2011

1. RM schvaluje finanční odměnu ve výši 3.000,- Kč paní Lence Majákové ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace k životnímu jubileu 50. let – z přímých výdajů na platy na rok 2011.

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace rozhodnutí RM.

Usnesení č. 264/2011

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za I. pololetí 2011 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:

a) panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov (příloha zápisu).                                                        

b) Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu).      

c) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu).      

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí RM.                                                                   

Usnesení č. 265/2011

1. RM schvaluje finanční odměny členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky) ve výši 500,-Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství ve Sboru Dobrovolných hasičů Jiříkov za I. pololetí roku 2011.                         

2. RM ukládá:

a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn za I. pololetí roku 2011 členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky).

b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 266/2011

RM bere na vědomí dopis Ing. Dušana Fibingra, 1. náměstka, Úseku řízení OPŽP, Státního fondu životního prostředí ve věci prodloužení termínu pro předložení podkladů k provozování pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce 09031471 „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ z Operačního programu Životního prostředí, o které město požádalo 28. 04. 2011. Nový termín pro doložení podkladů na SFŽP k provozování je do 30. 09. 2011.

Usnesení č. 267/2011

RM bere na vědomí plán kontrol vydaný starostou města dle směrnice č. 4/2011 „Kontrolní řád Města Jiříkov“ a dodatku č. 1 směrnice č. 4/2011 pro rok 2011.                    

 

Usnesení č. 268/2011

RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011:

S. K., Jiříkov                          od 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011

B. V., Jiříkov                          od 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011

M. L., Jiříkov                         od 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011

Usnesení č. 269/2011

1. RM bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 6/2011 a rozhodla o nákupu stepů pro SK VIKTORII, o. s., Jiříkov v celkové hodnotě stepů do 20 000,- Kč.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - uvedený nákup provést do 15. 07. 2011 a následně připravit na další jednání RM návrh darovací smlouvy na poskytnutí daru pro SK VIKTORII, o. s., Jiříkov, včetně usnesení.                                  

Usnesení č. 270/2011

1. RM projednala žádost firmy STAMO spol. s r.o. Děčín na prodloužení termínu dokončení stavby: „ Zateplení bytového domu č. p. 345 - 346, ul. Březinova v Jiříkově“ a tuto žádost bere na vědomí.

2. RM rozhodla neprodloužit termín dokončení stavby: „Zateplení bytového domu č. p. 345 - 346, ul. Březinova v Jiříkově“ do 22. 07. 2011 a požaduje splnění termínu dokončení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo s termínem do 30. 06. 2011.

3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - písemně informovat firmu STAMO spol. s r.o. Děčín o rozhodnutí RM neprodloužit termín dokončení stavby.

                                                                                                                     

Usnesení č. 271/2011

RM rozhodla pronajmout nebytový prostor v objektu č. p. 900, ulice 9. května v Jiříkově o výměře 258,09 m² na dobu určitou od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011 s možností prodloužení firmě B. P. Trade International, s. r. o., zastoupenou jednatelem společnosti panem Adamem Pavelkou, Krivá 23, 040 01 Košice, ve výši pronájmu:

 

Nájemné z nebytového prostoru                                           6. 453,- Kč/měsíčně

Služby (teplo, srážková voda, vodné/stočné, spol. el.)         6. 591,- Kč/měsíčně

Celkem:                                                                           13. 044,- Kč/měsíčně

                                                                                                                     

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov