Informace o přijatých usneseních z 17. schůze

Tisk
konané dne 1. srpna 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Usnesení č. 276/2011

RM projednala a neschvaluje proplacení neinvestičních nákladů na žáka J. G., Jiříkov za rok 2010 v návaznosti na § 178 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Dětskému domovu a Školní jídelně Lipová u Šluknova.

 

Usnesení č. 277/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství o prodloužení nájemní smlouvy paní I. M., bytem 407 53 Jiříkov.

2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 6 v č.p. 345, Březinova ulice v Jiříkově paní I. M. na dobu určitou od 01.08.2011 do 30.09.2011.

 

Usnesení č. 278/2011

1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.

2. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) pozemku p.č. 2312/10 o výměře 1040m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu J. K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

b) pozemku p.č. 1126 o výměře 1535m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok panu J.Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

c) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 285m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu J.B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

d) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 100m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok paní V.K., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

e) části pozemku p.č. 713/1 o výměře 290m2 a části pozemku č. 713/1 o výměře 15m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok paní H. D., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

f) části pozemku p.č.163/3 o výměře 401m2 a části pozemku p.č.163/2 o výměře 478m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok panu F.B., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

g) části pozemku p.č.1233/1 o výměře 540m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,10 Kč/m2 a rok panu V. L., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

h) části pozemku p.č. 5144/1 o výměře 600m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok paní M. P., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

i) pozemku p.č. 1744/1 o výměře 571m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 0,50 Kč/m2 a rok paní A.S., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

j) stavebního pozemku č. 1948 o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou prodejny za cenu 10,00 Kč/m2 a rok panu P. Š., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.01.2012 do 31.12.2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

 

Usnesení č. 279/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 018/2011 na pronájem pozemků mezi Městem Jiříkov a V.D., 407 46 Krásná Lípa a tento návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 018/2011 na pronájem pozemků mezi Městem Jiříkov a V. D., 407 46 Krásná Lípa.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.018/2011 na pronájem pozemků mezi Městem Jiříkov a V.D., 407 46 Krásná Lípa.

 

Usnesení č. 280/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3513/2008 na zajištění stavby „PD – Domov důchodců v Jiříkově“ a tento návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3513/2008 mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění stavby „PD – Domov důchodců v Jiříkově“.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3513/2008 mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění stavby „PD – Domov důchodců v Jiříkově“.

 

Usnesení č. 281/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000073/VB001 na st.p.č. 672, p.p.č. 5998, p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2, p.p.č. 113 a st.p.č. 1137 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Filipovská P.B.č. 1331, kNN, IZ-12-4000073“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000073/VB001 na st.p.č. 672, p.p.č. 5998, p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2, p.p.č. 113 a st.p.č. 1137 vše v k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Filipovská P.B.č. 1331, kNN, IZ-12-4000073“ a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000073/VB001 na st.p.č. 672, p.p.č. 5998, p.p.č. 262/2, p.p.č. 267/2, p.p.č. 113 a st.p.č. 1137 vše v k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Jiříkov, Filipovská P.B.č. 1331, kNN, IZ-12-4000073“.

 

Usnesení č. 282/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12- 4000531/VB011 na p.p.č. 3050/2, 3168/7, 3171/1, 3188/2, 3190/1, 6291, 6295 a 6324 vše k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC Jiříkov – nová DTS v ul. Teplická“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-4000531/VB011 na p.p.č. 3050/2, 3168/7, 3171/1, 3188/2, 3190/1, 6291, 6295 a 6324 vše k.ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC Jiříkov – nová DTS v ul. Teplická“ a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-4000531/VB011 na p.p.č. 3050/2, 3168/7, 3171/1, 3188/2, 3190/1, 6291, 6295 a 6324 vše k.ú. Jiříkov uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „DC Jiříkov – nová DTS v ul. Teplická“.

 

Usnesení č. 283/2011

1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12- 4002430/VB003 na p.p.č. 5283/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 1347, přípojka do 50 m, kNN, IP-12-4002430“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002430/VB003 na p.p.č. 5283/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 1347, přípojka do 50 m, kNN, IP-12-4002430“ a to bezúplatně.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002430/VB003 na p.p.č. 5283/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu „Filipov, p.p.č. 1347, přípojka do 50 m, kNN, IP-12-4002430“.

 

Usnesení č. 284/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění stavebních úprav tří kamenných mostků v Jiříkově“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2.1. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění stavby mostku u č.p. 369, ul. Brněnská v Jiříkově předložil uchazeč firma ZEPS s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Lindava za cenu 315.026,13 Kč bez DPH.

2.2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění stavby mostku u č.p. 15, ul. Pražská v Jiříkově předložil uchazeč firma LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 305.893,51 Kč bez DPH.

2.3. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění stavby mostku na náměstí v Jiříkově předložil uchazeč firma LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem za cenu 339.110,16 Kč bez DPH.

3.1. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou ZEPS s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Lindava na zajištění akce „Stavba mostku u č.p. 369, ul. Brněnská v Jiříkově“ za cenu 315.026,13 Kč bez DPH.

3.2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění akce „Stavba mostku u č.p. 15, ul. Pražská v Jiříkově“ a na zajištění akce „Stavba mostku na náměstí v Jiříkově“ za celkovou cenu za oba mostky ve výši 645.003,67 Kč bez DPH.

4.1. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou ZEPS s.r.o. se sídlem Lindava 84, 471 58 Lindava na zajištění akce „Stavba mostku u č.p. 369, ul. Brněnská v Jiříkově“ za cenu 315.026,13 Kč bez DPH.

4.2. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem LAND spol. s r.o. se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem na zajištění akce „Stavba mostku u č.p. 15, ul. Pražská v Jiříkově“ a na zajištění akce „Stavba mostku na náměstí v Jiříkově“ za celkovou cenu za oba mostky ve výši 645.003,67 Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 285/2011

1. RM projednala návrh smlouvy o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 2011, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč a tento návrh smlouvy bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 2011 mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.

2. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 2011, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.

 

Usnesení č. 286/2011

1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem V.V. H., bytem Duchcov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana V.V. H., bytem Duchcov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem V.K.D., bytem Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 250,-Kč (finanční hotovost) od pana V.K.D., bytem Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.

3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

 

Usnesení č. 287/2011

RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2011:

a) příjmy ve výši 22.375.171,96 Kč, výdaje ve výši 22.404.331,01 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši - 29.159,05 Kč,

b) výnosy ve výši 24.140.906,09 Kč, náklady ve výši 21.123.750,11 Kč, výsledek hospodaření 3.017.155,98 Kč

a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

 

Usnesení č. 288/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 30.06.2011 dle předloženého rozboru.

 

Usnesení č. 289/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 8/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 8/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 290/2011

RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 298.392,-Kč přijatou v období od 01.04.2011 do 30.06.2011 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.

 

Usnesení č. 291/2011

1. RM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a návrh starosty města navýšit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v roce 2011 příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace o 160.000,-Kč na opravu tělocvičny a doporučuje ZM rozhodnout o navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2011 o 160.000,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.

2. RM doporučuje ZM na úhradu tohoto příspěvku použít fond rezerv a navýšit schodek rozpočtu zapojením financování.

 

Usnesení č. 292/2011

1. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků z fondu rezerv na úhradu úpravy prostoru pro bankomat České spořitelny, a.s.

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 450.000,- Kč z fondu pro výstavbu domova důchodců na úhradu splátky a úroků z půjčky od SFŽP ČR, příspěvek na tuto akci již nebude poskytován, SVS a.s. již splnila podmínky Smlouvy o podpoře, v současné době probíhá vyúčtování akce a mělo by dojít k uvolnění pozastávky ve výši 3.085.000,-Kč a převedení městu, z pozastávky bude hrazena zbývající část jistiny a úroků, případně rozdíl bude převeden zpět do tohoto fondu.

 

Usnesení č. 293/2011

RM projednala a schvaluje směnu bytu č. 2 na adrese Březinova 339/30, část Starý Jiříkov, Jiříkov za byt č. 2 na adrese Moskevská 799, část Starý Jiříkov, Jiříkov panu K. M. 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.09. 2011 do 31.12. 2011.

 

Usnesení č.294/2011

1. RM bere na vědomí informaci starosty města o nároku na platový postup dle zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů pro ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace paní Lenku Majákovou.

2. RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy Funkce : 2.16/2.16.01/10. platová třída/bod 01. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 02/2011 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 02/2011 s účinností od 01.07. 2011 (příloha - platový výměr č. 02/2011 včetně Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 02/2011).

3. RM ukládá : starostovi města – podepsat platový výměr.

 

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov