Informace o přijatých usneseních z 18. schůze

Tisk
konané dne 15. srpna 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 295/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.


Usnesení č. 296/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Plynofikace a vytápění 3 objektů města“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „Plynofikace a vytápění 3 objektů města“ předložil uchazeč fa. KŘÍŽ VLADIMÍR - VODO - TOPEN. PRÁCE se sídlem Jiříkovská 1061, 408 01 Rumburk za cenu 1.272.978,-Kč bez DPH.

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem fa. KŘÍŽ VLADIMÍR - VODO - TOPEN. PRÁCE se sídlem Jiříkovská 1061, 408 01 Rumburk na zajištění akce „Plynofikace a vytápění 3 objektů města“ za cenu 1.272.978,-Kč bez DPH.

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem fa. KŘÍŽ VLADIMÍR - VODO - TOPEN. PRÁCE se sídlem Jiříkovská 1061, 408 01 Rumburk na zajištění akce „Plynofikace a vytápění 3 objektů města“ za cenu 1.272.978,- Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 297/2011

1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění stavebních úprav pro instalaci bankomatu NCR 5684 ATM v objektu čp. 18, Náměstí v Jiříkově“ a tuto zprávu bere na vědomí.

2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav pro instalaci bankomatu NCR 5684 ATM v objektu čp. 18, Náměstí v Jiříkově“ předložil uchazeč fa Sdružení Hromek a Bubna-Litic se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf za cenu 119.995,57 Kč bez DPH.

3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem fa Sdružení Hromek a Bubna-Litic se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav pro instalaci bankomatu NCR 5684 ATM v objektu čp. 18, Náměstí v Jiříkově“ za cenu 119.995,57 Kč bez DPH.

4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a uchazečem fa Sdružení Hromek a Bubna-Litic se sídlem Seifertova 2517, 407 47 Varnsdorf na zajištění akce „Zajištění stavebních úprav pro instalaci bankomatu NCR 5684 ATM v objektu čp. 18, Náměstí v Jiříkově“ za cenu 119.995,57 Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 298/2011

1. RM projednala předloženou žádost firmy STAMO spol. s r.o. Děčín o odpuštění penále a dořešení provedených víceprací a tuto žádost bere na vědomí.

2. RM rozhodla naúčtovat, v rámci uzavřené smlouvy o dílo, firmě STAMO spol. s r.o. Děčín penále za nedokončenou stavbu v požadovaném termínu.      

 

Usnesení č. 299/2011

1. RM projednala návrhy řešení zkapacitnění objektu mateřské školky v Jiříkově – studie řešení rekonstrukce stávajícího objektu v ul. Hradecká a studie řešení nového objektu v ul. Filipovská a Fibichova v Jiříkově a tyto návrhy bere na vědomí.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - předložit informaci o zpracovaných studiích na zasedání ZM.

 

Usnesení č. 300/2011

1. RM projednala záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.

2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č. 1738/3 (trvalý travní porost) o výměře 74m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.


Usnesení č. 301/2011

1. RM projednala záměr prodeje a směny pozemků.

2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků a to:

části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 92m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.177-11/2010 ve vlastnictví Města Jiříkov za část p.p.č. 5008/2 (zahrada) o výměře 0,37m2, část p.p.č. 5011 (ostatní plocha) o výměře 5m2, část p.p.č. 5012/2 (trvalý travní porost) o výměře 0,02m2 a část p.p.č. 5012/3 (trvalý travní porost) o výměře 48,07m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 180-44/2010 ve vlastnictví manželů M. J. Praha 8 a PhDr. M. J., Praha 1.

 

Usnesení č. 302/2011

1. RM projednala prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.

2. RM doporučuje ZM prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

pozemkovou parcelu č. 6584 (ostatní plocha) o výměře 158m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům B. a F. V., Liberec 2, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 18.960,-Kč.

 

Usnesení č. 303/2011

1. RM projednala a bere na vědomí předložený návrh směrnice č. 5/2011 „Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkova“.

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – připravit rozbor za jednotlivé pronájmy nebytových prostor do další schůze RM.

 

Usnesení č. 304/2011

1. RM projednala druhou žádost pana R. H., Jiříkov, ze dne 27.04.2011 a 05.05.2011 o prodloužení termínu splnění podmínek kupní smlouvy na odkup nemovitosti Svobodova č.p. 626, Jiříkov ze dne 20.11.2006.

2. RM doporučuje ZM nevyhovět druhé žádosti pana R. H., Jiříkov.

 

Usnesení č. 305/2011

1. RM projednala žádost pana H. D. D., Jiříkov, ze dne 18.05.2011 o prodloužení termínu splnění podmínek kupní smlouvy na odkup nemovitosti Rumburská č.p. 577, Jiříkov ze dne 23.05.2008.

2. RM doporučuje ZM prodloužit panu H. D. D., Jiříkov, termín splnění podmínek kupní smlouvy na odkup nemovitosti Rumburská č.p. 577, Jiříkov ze dne 23.05.2008 do 31.12.2012.

 

 

Usnesení č. 306/2011

RM doporučuje ZM schválení záměru prodeje nemovitosti č.p. 678, ulice Čapkova v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1162 (zastavěná plocha a nádvoří), se st.p.č. 1162 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 216m2 vše v k.ú. Jiříkov za minimální smluvní cenu 850.000,-Kč. Žádost bude obsahovat: přesnou identifikaci žadatele a nabídkovou cenu. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s označením objektu a nápisem neotvírat do 30.09.2011 do 10:00 hodin na podatelnu MěÚ Jiříkov.

 

Usnesení č. 307/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana J. S., Jiříkov, na umístění reklamní tabule s popisem společnosti B.P.Trade International s.r.o., jejíž rozměry jsou 2m x 1.20m a která by měla být umístěna před budovou č.p. 900 (bývalá budova České spořitelny), v ulici 9. května, na pozemku Města Jiříkov.

2. RM rozhodla neschválit žádost pana J. S., 407 53 Jiříkov, na umístění reklamní tabule s popisem společnosti B.P.Trade International s.r.o., jejíž rozměry jsou 2m x 1.20m a která by měla být umístěna před budovou č.p. 900 (bývalá budova České spořitelny), v ulici 9. května, na pozemku Města Jiříkov.

3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - sdělit rozhodnutí RM panu J. S., Jiříkov.

 

Usnesení č. 308/2011

1. RM projednala předložený návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci projektu s názvem ,,Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, uzavírané mezi Úřadem vlády České republiky, odborem sociálního začleňování v romských lokalitách, Vladislavova 4, Praha 1, zastoupeného Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem odboru a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města.

2. RM rozhodla uzavřít Dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu s názvem ,,Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“, mezi Úřadem vlády České republiky, odborem sociálního začleňování v romských lokalitách, Vladislavova 4, Praha 1, zastoupeného Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem odboru a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci projektu s názvem ,,Rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“.


Usnesení č. 309/2011

1. a) RM projednala a bere na vědomí „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.

   b) RM projednala a bere na vědomí „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.

2. a) RM schvaluje „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov s platností od 01.09. 2011.

     b) RM schvaluje „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov s platností od 01.09. 2011.

 

Usnesení č. 310/2011

1. RM projednala návrh na přijetí věcného daru jednoho kusu Notebook Toshiba L770 – 109 17,3/2410M/750/4/DVB/NV/B/7P pro účely sociálních služeb v celkové hodnotě 28.166,-Kč od Mgr. J. K., Jiříkov pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2. RM schvaluje přijetí věcného daru jednoho kusu Notebook Toshiba L770 – 109 17,3/2410M/750/4/DVB/NV/B/7P pro účely sociálních služeb v celkové hodnotě 28.166,-Kč od Mgr. J. K., Jiříkov pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 311/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

 

Usnesení č. 312/2011

RM bere na vědomí informaci pana Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov o konání dvoudenní mezinárodní konference (česko-německé) na téma „Kvalita a rozvoj sociálních služeb v příhraničních oblastech v Euroregionu Nisa“ ve dnech 21. a 22. 09.2011 v Domě kultury v Rumburku.

 

Usnesení č. 313/2011

1. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

2. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

3. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov za 1. pololetí roku 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

4. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.


Usnesení č. 314/2011

1. RM projednala a schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a SK Viktorie, o.s., Jiříkov-Starý Jiříkov, Březinova 951/12, zastoupenou předsedkyní SK Viktorie Jiříkov paní Bc. Kateřinou Mrázkovou ve věci darování 10 ks aerobikových stepů Reebok v celkové hodnotě 20.000,-Kč.

2. RM ukládá: starostovi města - podepsat darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a SK Viktorie, o.s., Jiříkov-Starý Jiříkov, Březinova 951/12, zastoupenou předsedkyní SK Viktorie Jiříkov paní Bc. Kateřinou Mrázkovou ve věci darování 10 ks aerobikových stepů Reebok v celkové hodnotě 20.000,-Kč.

 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

 

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov