Informace o přijatých usneseních z 22. schůze

Tisk
konané dne 12. října 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 371/2011

1. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu části nebytového prostoru o ploše 4,67 m2 v budově č.e. 18, ulice Náměstí na st.p.č. 1674 v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov za účelem umístění a provozování bankomatu ČS, a.s.           

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov