Informace o přijatých usneseních z 23. schůze

Tisk
konané dne 17. října 2011 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 372/2011

RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 373/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 15/2010 na zajištění stavby „Zateplení bytového domu čp. 345 - 346, ul. Březinova v Jiříkově“ a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 15/2010 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění stavby „Zateplení bytového domu čp. 345 - 346, ul. Březinova v Jiříkově“, jehož předmětem jsou provedené vícepráce na stavbě ve výši 59.668,-Kč bez DPH.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 15/2010 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění stavby „Zateplení bytového domu čp. 345 - 346, ul. Březinova v Jiříkově“, jehož předmětem jsou provedené vícepráce na stavbě ve výši 59.668,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 374/2011

1. RM projednala návrh starosty města o udělení finanční odměny panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov za pomoc při zajištění akcí pořádaných v rámci Města Jiříkova a příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p 65, 407 53 Jiříkov: Hvězdicová jízda, Mezinárodní konference o sociálních službách, Turistický pochod Pětiměstí Jiříkovem.

2. RM rozhodla o udělení finanční odměny panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov za pomoc při zajištění akcí pořádaných v rámci Města Jiříkova a příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p 65, 407 53 Jiříkov: Hvězdicová jízda, Mezinárodní konference o sociálních službách, Turistický pochod Pětiměstí Jiříkovem (viz příloha).

 

Usnesení č. 375/2011

1. RM projednala předložený návrh upravené mandátní smlouvy na zajištění akce „Příprava a realizace koncesního řízení na provozovatele VH infrastruktury pro Město Jiříkov“ a tuto mandátní smlouvu bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou Allowance s.r.o., se sídlem Na Dvorcích 1989/14, 150 56 Praha 5 na zajištění akce „Příprava a realizace koncesního řízení na provozovatele VH infrastruktury pro Město Jiříkov“ za cenu 506.000,-Kč bez DPH.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou Allowance s.r.o., se sídlem Na Dvorcích 1989/14, 150 56 Praha 5 na zajištění akce „Příprava a realizace koncesního řízení na provozovatele VH infrastruktury pro Město Jiříkov“ za cenu 506.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 376/2011

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkov a to části p.p.č. 6494/1 o výměře cca 250m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova.

2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkov a to části p.p.č. 6494/1 o výměře cca 250m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova.

 Usnesení č. 377/2011

1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.

2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č. 5371 (ostatní plocha) o výměře 468m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 bod 3.1.1. a to 1000m2 za 1,-Kč/m2 nad 1000m2 za 120,-Kč/m2 + náklady.

3. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č. 5237/1 (trvalý travní porost) o výměře 370m2, p.p.č. 5237/2 (ostatní plocha) o výměře 166m2 a p.p.č. 5241/2 (ostatní plocha) o výměře 376m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 378/2011

1. RM projednala prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.

2. RM doporučuje ZM prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to: pozemkovou parcelu č. 1738/3 (trvalý travní porost) o výměře 74m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům R. a R. T., 407 53 Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 8.880,-Kč.

Usnesení č. 379/2011

1. RM projednala prodej a směnu pozemků.

2. RM doporučuje ZM schválit prodej a směnu pozemků a to: části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 92 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.177-11/2010 ve vlastnictví Města Jiříkov za část p.p.č. 5008/2 (zahrada) o výměře 0,37m2, část p.p.č. 5011 (ostatní plocha) o výměře 5m2, část p.p.č. 5012/2 (trvalý travní porost) o výměře 0,02m2 a část p.p.č. 5012/3 (trvalý travní porost) o výměře 48,07m2 dle GOP č. 180-44/2010 ve vlastnictví manželů M. J. 182 00 Praha 8 a PhDr. M. J. 110 00 Praha 1. Manželé J. doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 4.625,-Kč. Směňující strany uhradí náklady spojené za vklad do KN a daň z převodu nemovitosti každý ½.

Usnesení č. 380/2011

1. RM projednala odkup pozemků ve vlastnictví Střední umělecké školy v Liberci s.r.o., Sladovnická 309, 463 11 Liberec, IČ 25019660, zastoupené jednatelem panem Zdeňkem Šváchou.

2. RM doporučuje ZM schválit odkup části st.p.č. 893 (zbořeniště) o výměře 28m2, části p.p.č. 5001/2 (zahrada) o výměře 7m2 a části p.p.č. 5001/3 (zahrada) o výměře 19m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.180-44/2010 ve vlastnictví Střední umělecké školy v Liberci s.r.o., Sladovnická 309, 463 11 Liberec, IČ 25019660, zastoupené jednatelem panem Zdeňkem Šváchou za kupní cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 6.480,-Kč.

Usnesení č. 381/2011

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků města Jiříkova pro stavbu rodinného domu č. 56/2005 ze dne 01.09.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a manžely R. a M. J., 407 53 Jiříkov a tento návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků města Jiříkova na stavbu rodinného domu č. 56/2005 ze dne 01.09.2005 mezi Městem Jiříkov a manžely R. a M. J., 407 53 Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemků města Jiříkova na stavbu rodinného domu č. 56/2005 ze dne 01.09.2005.

Usnesení č. 382/2011

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.006/2005 ze dne 01.09.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a manžely R. a M. J., 407 53 Jiříkov a tento návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.006/2005 ze dne 01.09.2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a manžely R. a M. J., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 383/2011

1. RM projednala a schvaluje níže uvedené smlouvy v rámci akce Zahájení adventu v Jiříkově dne 26.11.2011:

a) Smlouvu o zajištění programu „Rozsvícení vánočního stromu“ se Sdružením Festive, IČO 22718745, Lipová 1, 407 21 Česká Kamenice, zastoupeným panem Janem Šulcem a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za dohodnutou cenu 44.000,- Kč včetně DPH.

b) Smlouvu o zajištění kulturního programu „Milanovi Disco Hrátky...aneb z Písničky do Pohádky...“ s Milanem Mudrochem – Abel Umělecko – produkční Agentura, IČ 12276928, Stadtrodská 1484, 374 01 Tachov, zastoupenou jejím majitelem panem Milanem Mudrochem, a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za cenu 16.500,- Kč včetně DPH.

c) Smlouvu o „Stavbě podia 5 x 6m“ s panem Jaroslavem Navarou, IČO 76670511, Doubice 60, 407 47 Doubice, a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za cenu 12.660,- Kč včetně DPH.

2. RM ukládá:

a) starostovi města - výše uvedené smlouvy podepsat,

b) vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené smlouvy uhradit,

c) vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění podmínek pro odběratele daných smlouvou.

Usnesení č. 384/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově Centru pro rodinné aktivity VČELKA se sídlem Filipovská 80/38, 407 53 Jiříkov.

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vyžádat si od Centra pro rodinné aktivity VČELKA doplnění žádosti o činnost, o akce, o provozní dobu a o počet dětí navštěvujících Centrum pro rodinné aktivity VČELKA.

Usnesení č. 385/2011

RM projednala a bere na vědomí žádost Romského sdružení SAVORE, zastoupené paní Venuší Samohýlovou o nebytový prostor bývalé spořitelny nebo prostory za autobusovou zastávkou na náměstí v Jiříkově, kde by se scházeli děti od tří do šesti let.

2. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vyžádat si od Romského sdružení SAVORE doplnění žádosti o činnost, o akce, o provozní dobu a o počet dětí navštěvujících Romské sdružení SAVORE.

Usnesení č. 386/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní V. R., Jiříkov o směnu bytu č. 1, Tylova 14 v Jiříkově (1+3 - 101,69m2) za byt č. 2, Tylova 14 v Jiříkově (1+2 – 70,10m2).

2. RM neschvaluje směnu bytu č. 1, Tylova 14 v Jiříkově (1+3 - 101,69m2) za byt č. 2, Tylova 14 v Jiříkově (1+2 – 70,10m2) paní V. R., Jiříkov.

Usnesení č. 387/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006, na odkup domu č.p. 626 v části obce Starý Jiříkov na stavební parcele č. 676/2, se stavební parcelou č. 676/2 o výměře 723m2, označenou v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely č. 504 o výměře 147m2, označená v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem R. H., 407 53 Jiříkov a tento návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006, na odkup domu č.p. 626 v části obce Starý Jiříkov na stavební parcele č. 676/2, se stavební parcelou č. 676/2 o výměře 723m2, označenou v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely č. 504 o výměře 147m2, označená v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem R. H., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 388/2011

1. RM projednala návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008, na odkup domu č.p. 577 se stavebním pozemkem parcelní č. 270 o výměře 782m2, označeném v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní č. 2690/2 o výměře 56m2, označeném v katastru nemovitostí jako zahrada, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem H. D. D., 407 53 Jiříkov a tento návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008, na odkup domu č.p. 577 se stavebním pozemkem parcelní č. 270 o výměře 782m2, označeném v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní č. 2690/2 o výměře 56m2, označeném v katastru nemovitostí jako zahrada, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem H. D. D., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 389/2011

RM projednala návrh dodatku č. 2 směrnice č. 4/2011 „Kontrolní řád Města Jiříkova“ a tento dodatek č. 2 směrnice č. 4/2011 „Kontrolní řád Města Jiříkova“ schvaluje s platností a účinností od 18.10.2011.

Usnesení č. 390/2011

RM bere na vědomí zápis z jednání ze dne 04.10.2011 mezi Městem Jiříkov a SDH Jiříkov, občanským sdružením, o zajišťování běžné údržby městských dřevin na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 06.03.2009.

Usnesení č. 391/2011

1. RM bere na vědomí upravený návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace Města Jiříkova na rok 2012, a to příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 13.174.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.633.000,-Kč.

Zároveň RM doporučuje ZM schválit výše uvedený návrh rozpočtu na rok 2012.

2. RM bere na vědomí plány účetních odpisů na rok 2012 níže uvedených příspěvkových organizací:

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 64.581,-Kč,

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 86.483,-Kč,

c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 13.542,-Kč,

d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve výši 700.000,-Kč

a RM doporučuje ZM výše uvedené plány účetních odpisů na rok 2012 schválit.

Usnesení č. 392/2011

RM bere na vědomí pohledávky k 30.09.2011 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 393/2011

1. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 1.673.000,-Kč do fondu rezerv k financování investičních výdajů roku 2012, které byly z části nebo nebyly vůbec v roce 2011 realizovány.

2. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 195.000,-Kč do fondu pro výstavbu domova důchodců k financování investičních výdajů roku 2012, které byly z části nebo nebyly vůbec v roce 2011 realizovány a souvisejí s výstavbou domova důchodců.

3. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 1.025.000,-Kč z fondu pro výstavbu domova důchodců k financování plánované akce v roce 2011 a to na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Usnesení č. 394/2011

RM bere na vědomí návrh na Odpis pohledávek č. 1/2011 a doporučuje ZM schválit Odpis pohledávek č. 1/2011 ve výši 34.778,47 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 395/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 13/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 13/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 396/2011

1. RM projednala a bere na vědomí „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.

2. RM schvaluje „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov s platností od 01.10. 2011.

Usnesení č. 397/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 398/2011

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 7. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 26.09.2011.

Usnesení č. 399/2011

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 6. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 05.10.2011.

Usnesení č. 400/2011

1. RM bere na vědomí Protokol o provedené kontrole orgánem ochrany veřejného zdraví provedenou Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín 1, v objektu odloučeného pracoviště ul. Hradecká příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.

2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – společně s ředitelkou příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace zajistit odstranění zjištěných nedostatků do 31.03.2012.

- doplnit nová plastová lůžka molitanovými podložkami o síle minimálně 2 cm,

- zajistit sjednocení zářivkových trubic (36/840 W) ve svítidlech,

- zajistit žaluzie nebo závěsy na okna regulaci denního osvětlení na jižní a západní straně.

3. RM ukládá: starostovi města – zaslat stanovisko rady města na Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, územní pracoviště Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín 1, kde dále uvést, že úklidová komora s přívodem teplé a studené vody bude řešena při rekonstrukci budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace v ul. Hradecká.

Usnesení č. 401/2011

RM bere na vědomí nové znění stanov Sdružení pro rozvoj Šluknovska se sídlem Šluknov, náměstí Míru čp. 1, PSČ 407 77, kterým je Město Jiříkov členem a doporučuje ZM znění stanov schválit.

Usnesení č. 402/2011

RM projednala a bere na vědomí zápis č. 5/2011 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 10. října 2011.

Usnesení č. 403/2011

RM bere na vědomí Oznámení Mgr. L. Obergrubera, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o udělení ředitelského volna na dny 24. a 25.10.2011. Na tyto dny volna navazují podzimní prázdniny ve dnech 26. a 27.10.2011.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov