Informace o přijatých usneseních z 24. schůze

Tisk

konané dne 31. října 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 404/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o pronájem části nebytového prostoru o ploše 4,67m2 v objektu č. e. 18, na st.p.č. 1674 v k.ú. Jiříkov za účelem umístění a provozování bankomatu, podanou Českou spořitelnou a.s., Politických vězňů 183, 266 01 Beroun.

 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor o ploše 4,67m2 v objektu č. e. 18, na st.p.č. 1674 v k.ú. Jiříkov za účelem umístění a provozování peněžního bankomatu mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o nájmu nebytových prostor k umístění a provozování peněžního bankomatu mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov