Informace o přijatých usneseních z 27. schůze

Tisk
konané dne 5. prosince 2011 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 451/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtová opatření č. 5/2011 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 452/2011

1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace na použití fondu odměn do výše 44.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace.

2. RM svaluje žádost příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace o použití částky z fondu odměn do výše 44.000,-Kč na dokrytí finančních prostředků na platy v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace.

Usnesení č. 453/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2011 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 454/2011

1. RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve dnech 22.12.2011 – 02.01.2012 z důvodu inventarizace majetku, čerpání řádných dovolených zaměstnanců a úklidu prostor školní jídelny.

2. RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o uzavření obou budov MŠ ve dnech 22.12.2011 - 30.12.2011 z důvodu malého počtu dětí.

 

Usnesení č. 455/2011

1. RM projednala Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01.01.2012, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov a tento Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01.01.2012, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01.01.2012, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 456/2011

1. RM projednala Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě o zabezpečení stravování pro zaměstnance Města Jiříkov formou poukázek Ticket Restaurant mezi Edenred CZ s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1, zastoupenou panem Milanem Jirákem a Městem Jiříkov a tento Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě o zabezpečení stravování pro zaměstnance Města Jiříkov formou poukázek Ticket Restaurant mezi Edenred CZ s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1, zastoupenou panem Milanem Jirákem a Městem Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 k obchodní smlouvě o zabezpečení stravování pro zaměstnance Města Jiříkov formou poukázek Ticket Restaurant mezi Edenred CZ s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1, zastoupenou panem Milanem Jirákem a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 457/2011

1. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech redakčních uzávěrek Jiříkovských novin a to: 02.01., 07.02., 06.03., 03.04., 02.05., 05.06., 03.07., 04.09., 02.10., 06.11. a 04.12.2012 a to vždy do 12:00 hod.

2. RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru vnitřní správy o termínech distribuce Jiříkovských novin a to: 13.01., 17.02., 16.03., 13.04., 11.05., 15.06., 13.07., 14.09., 12.10., 16.11. a 14.12.2012.

3. RM projednala návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07.02.2008 a tento návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo bere na vědomí.

4. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07.02.2008.

5. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Marek Dvořák - Tiskárna TRIO, se sídlem Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ: 64709990, na tisk Jiříkovských novin ze dne 07.02.2008.

Usnesení č. 458/2011

1. RM projednala a doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 232/2005, v bodě 3, ze dne 29.03.2005.

2. RM projednala a doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 279/2005, v bodě a), b), c), d), f), ze dne 31.05.2005.

3. RM projednala a doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 312/2005, ze dne 27.09.2005 v plném znění.

 

Usnesení č. 459/2011

RM města projednala a bere na vědomí zápis ze 7. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 16.11.2011.

Usnesení č. 460/2011

1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.

2. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to:

a) p.p.č. 5966 (ostatní plocha) o výměře 157m2 v k.ú. Jiříkov jako přístup na pozemek za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

b) p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 839m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

c) p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost) o výměře 4487m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2.

 

Usnesení č. 461/2011

1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6621, části st.p.č.1599 a části p.p.č.1890/1 vše v k.ú. Jiříkov.

2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6621, části st.p.č.1599 a části p.p.č.1890/1 vše v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 462/2011

1. RM projednala směnu nemovitostí.

2. RM doporučuje ZM schválit směnu nemovitostí a to: budovy č.p. 481 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č.1155/2, stavební parcely č.1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1207m2 a pozemkové parcely č. 526/2 (zahrada) o výměře 2693m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví D. T. P., 407 47 Varnsdorf za cenu 300.000,-Kč za část p.p.č. 6012 (ostatní plocha) o výměře 352m2 a část p.p.č. 48 (ostatní plocha) o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1240-6/2011 ve vlastnictví Města Jiříkova, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu 43.920,-Kč.

 

Usnesení č. 463/2011

1. RM projednala revokaci usnesení ZM č. 77/2011 bod 3. ze dne 26.04.2011.

2. RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 77/2011 bod 3. ze dne 26.04.2011 v plném znění.

Usnesení č. 464/2011

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 01.06.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem R. T.,407 53 Jiříkov a tento návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 01.06.2005 mezi Městem Jiříkov a panem R. T., 407 53 Jiříkov.

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 01.06.2005.

 

Usnesení č. 465/2011

1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005 ze dne 01.06.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53 Jiříkov a tento návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.001/2005 ze dne 01.06.2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 466/2011

RM projednala zprávu odborné komise pro posouzení záměrů řešení zkapacitnění provozu mateřské školy v Jiříkově na základě předložených variant a tuto zprávu včetně příloh bere na vědomí.

Usnesení č. 467/2011

1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a tento návrh dodatku č. 2 bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbu „Jiříkov – kanalizace + ČOV“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

 

Usnesení č. 468/2011

1. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2012, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 38.635.000,-Kč, výdaje ve výši 35.212.000,-Kč, financování ve výši – 3.423.000,-Kč.

2. RM projednala a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2012, a to:

a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 38.847.000,-Kč, výdaje ve výši 35.224.000,-Kč, financování ve výši – 3.423.000,-Kč,

b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 38.847.000,-Kč, výdaje ve výši 35.424.000,-Kč, financování ve výši – 3.423.000,-Kč,

c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 35.967.000,-Kč, výdaje ve výši 37.531.000,-Kč, financování ve výši + 1.564.000,-Kč.

3. RM projednala a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

4. RM doporučuje ZM přijmout a schválit navrhovanou variantu c), kde příjmy jsou plánovány ve výši 35.967.000,-Kč, výdaje ve výši 37.531.000,-Kč, financování ve výši + 1.564.000,- Kč, tzn. schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok 2012.

5. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2011 a doporučuje ZM rozpočet sociálního fondu na rok 2012 schválit.

6. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2012 a doporučuje ZM rozpočet fondu rezerv na rok 2012 schválit.

7. RM projednala a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2012 a doporučuje ZM rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na rok 2012 schválit.

8. RM projednala a bere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 a doporučuje ZM předložené závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 schválit. Zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o uložení odvodu z odpisů roku 2012 a odvodu celého investičního fondu všem zřízeným příspěvkovým organizacím nejpozději do 17.12.2012 na účet zřizovatele.

9. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 2.000.000,-Kč z fondu rezerv, č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na financování výdajů rozpočtu roku 2012, převod jednorázově provést v lednu 2012.

10. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 1.323.000,-Kč z fondu pro výstavu domova důchodců, č. ú. 40037/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na úhradu splátek a úroků z půjčky SFŽP ČR v roce 2012, převod jednorázově provést v lednu 2012.

11. RM schvaluje limit na opravy a udržování v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2012 ve výši 80.000,-Kč, kdy zároveň výdej na jednotlivé akce musí přesáhnout částku 1.000,-Kč.

12. RM schvaluje limit na nákup ostatních služeb - revizí v příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, hrazený z rozpočtu zřizovatele v roce 2012 ve výši 12.000,-Kč.

13. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 01/2012 pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2012 na provozní výdaje, RM doporučuje ZM poskytnout provozní příspěvek na údržbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2012 ve výši 150.000,-Kč a zároveň RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 01/2012.

Usnesení č. 469/2011

RM projednala návrh směrnice č. 8/2011 „Odpisový plán účetní jednotky Město Jiříkov“ a tuto směrnici č. 8/2011 „Odpisový plán účetní jednotky Město Jiříkov“ schvaluje s platností a účinností od 31.12.2011.

Usnesení č. 470/2011

RM projednala rozpočtové opatření č. 17/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 17/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 471/2011

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 2.000.000,-Kč z rezervního fondu na základní běžný účet na úhradu výdajů roku 2011. Část rezervního fondu byla plánována při schvalování rozpočtu na rok 2011 k dofinancování výdajů.

 

Usnesení č. 472/2011

1. RM projednala žádost Domova svatého Josefa v Žirči o poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, finanční dar je určen pro Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, středisko Oblastní charity Červený Kostelec, na zkvalitnění a rozvoj péče o lidi nemocné roztroušenou sklerózou.

2. RM rozhodla neposkytnout finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec, ul. 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, pro Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem - středisko Oblastní charity Červený Kostelec.

 

Usnesení č. 473/2011

RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování sázkových her. loterií a jiných podobných her.

Usnesení č. 474/2011

RM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2011 ve výši 35.388,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah, na výdaje na odbornou přípravu a na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy a na neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků, doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.

 

Usnesení č. 475/2011

1. RM stanoví dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákoníku práce a ostatními prováděcími předpisy, pro výkon ředitelky školní jídelny (Funkce: 1.02/1.02.04/10.platová třída/bod 1.) paní Renátě Havlové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace plat s účinností od 01.11.2011 (příloha zápisu č. 1. - platový výměr č. 02/2011).

2. RM schvaluje udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k Platovému výměru č. 02/2011 ŠJ paní Renáty Havlové podle §3 odst. 3, písm. b., dle Nařízení vlády č. 524/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat platový výměr a výjimku k zařazení do platové třídy.

Usnesení č. 476/2011

1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za II. pololetí 2011 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:

a) panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov (příloha zápisu č. 2/I).

b) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu č. 2/II).

c) paní Renátě Havlové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 2/III).

d) panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu č. 2/IV).

2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí RM.

Usnesení č. 477/2011

1. RM schvaluje finanční odměny členům Sboru dobrovolných hasičů v Jiříkově (výjezdové jednotky) ve výši 5.500,-Kč/osoba dle přiloženého jmenného seznamu JPO II. SDH Jiříkov na základě poskytnutých finančních prostředků Krajského úřadu Ústeckého kraje dle předloženého seznamu za rok 2011.

2. RM ukládá:

a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky).

b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

 

Usnesení č. 478/2011

1. RM schvaluje finanční odměny členům JPO II. SDH Jiříkov (výjezdové jednotky) ve výši 500,- Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství ve Sboru Dobrovolných hasičů Jiříkov za II. pololetí roku 2011.

2. RM ukládá:

a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn za II. pololetí roku 2011 členům JPO II. SDH (výjezdové jednotky).

b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

 

Usnesení č. 479/2011

RM projednala a bere na vědomí Zápis z 9. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 29.11.2011.

Usnesení č. 480/2011

1. RM projednala předložený návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tento návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 bere na vědomí.

2. RM doporučuje ZM rozhodnout vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 481/2011

1. RM projednala a bere na vědomí žádost o přehodnocení účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, podanou panem P. K., 407 53 Jiříkov, dne 05.12.2011.

2. RM doporučuje ZM nevydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů povoleno.

 

Usnesení č. 482/2011

RM ukládá: jednotlivým vedoucím odborů – plánovat kontrolní dny a prohlídky na investičních akcích a rekonstrukcích hrazených z rozpočtu města na odpolední hodiny z důvodu účasti členů rady města.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

tajemník MěÚ Jiříkov