Informace o přijatých usneseních z 28. schůze

Tisk
konané dne 13. prosince 2011 od 21:00 hodin v kanceláři starosty města


Usnesení č. 483/2011

1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo č. 4178/2011 na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ a tuto smlouvu bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 4178/2011 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ za dohodnutou cenu ve výši 228.000,- Kč včetně DPH.

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo č. 4178/2011 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ za dohodnutou cenu ve výši 228.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 484/2011

1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo č. 4179/2011 na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby: „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1090 v Jiříkově“ a tuto smlouvu bere na vědomí.

2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 4179/2011 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby: „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1090 v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 186.000,- Kč včetně DPH.

3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo č. 4179/2011 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění projektových prací a prací spojených s podáním žádosti o čerpání prostředků z Operačního programu ŽP v rámci stavby: „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1090 v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 186.000,- Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 485/2011

1. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 51,22m2 v objektu č.p. 900, ulice 9.května v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov.

2. RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 39,21m2 v objektu č.p. 900, ulice 9.května v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora

Tajemník MěÚ Jiříkov