Informace o přijatých usneseních z 31. schůze

Tisk

konané dne 12. ledna 2012 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 532/2012

  • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 231m2 v objektu č.p. 19, ulice Náměstí v části obce Starý Jiříkov v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 533/2012

  • 1. RM projednala dopis pana R. B., Jiříkov ve věci neúmyslného poškození majetku Města Jiříkova rozebráním části pozemku č.p. 53/2 o výměře 25m2 v k.ú. Jiříkov o kamenné kvádry a se žádostí o povolení uvést pozemek u domu č.p. 494 do původního stavu nebo o souhlas s úpravou tohoto pozemku zámkovou dlažbou a tím pozastavit trestní stíhání.
  • 2. RM bere na vědomí informaci starosty města o podaném trestním oznámení ve věci poškození pozemku č.p. 53/2 o výměře 25m2 v k.ú. Jiříkov u domu č.p. 494 a odcizení 9 kusů kamenných kvádrů, kdy Policie ČR zajistila již jen 4 kamenné kvádry a rozhodla podané trestní oznámení nepozastavovat a počkat na prošetření a závěr Policie ČR.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov