Informace o přijatých usneseních z 33. schůze

Tisk

konané dne 23. ledna 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 535/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 536/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem R. K., Rumburk a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana R. K., Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 537/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31.12.2011 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 538/2012

 • RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2012 Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zároveň ukládá starostovi města podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Usnesení č. 539/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o nutnosti úpravy cen potravin na jeden oběd ve Školní jídelně Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace u jednotlivých kategorií strávníků „7 let až 10 let – 20,-Kč na jeden oběd, 11 let až 14 let – 22,-Kč na jeden oběd, 15 let a více – 23,-Kč na jeden oběd“ dle vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování s platností a účinností od 01.02.2012 z důvodu zvýšení cen potravin.
 • 2. RM schvaluje úpravu cen potravin na jeden oběd ve Školní jídelně Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace u jednotlivých kategorií strávníků „7 let až 10 let – 20,-Kč na jeden oběd, 11 let až 14 let – 22,-Kč na jeden oběd, 15 let a více – 23,-Kč na jeden oběd“ dle vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování s platností a účinností od 01.02.2012.

Usnesení č. 540/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí:
  • a) „Sazebník úhrad služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
  • b) „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM schvaluje:
  • a) „Sazebník úhrad s služeb a úkonů, sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
  • b) „Sazebník úhrad služeb a úkonů, poskytovaných pečovatelskou službou Domova důchodců Filipov“ příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 541/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.      
 • 3. RM rozhodla odložit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č.1299 (trvalý travní porost), části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) a části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 
  • b) st.p.č.192/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č. 777/2 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
  • c) části p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 5953/1 (ostatní plocha) vše v  k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 542/2012

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to: p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) o výměře 24m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
 • 3. RM rozhodla odložit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to:
  • a) p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře 451m2 a p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře 1816m2 vše v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • b) p.p.č. 6126 (ostatní plocha) o výměře 4556m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1777m2 a p.p.č. 6119 (ostatní plocha) o výměře 856m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + cena stavby komunikace + náklady.

Usnesení č. 543/2012

 • 1. RM projednala prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to: pozemkovou parcelu č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m2 na zahradu, nacházející se v katastrálním území Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, L. B., 460 10 Liberec 10, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 56.400,-Kč.

Usnesení č. 544/2012

 • RM projednala předloženou informaci a přehled o placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od roku 2002 do roku 2011 včetně zajišťování exekučních řízení a tuto informaci bere na vědomí.

Usnesení č. 545/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 5. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 11.01.2012.

Usnesení č. 546/2012

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (62,33m2), Moskevská 524, 407 53 Jiříkov panu J. V., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 01.02.2012 do 31.03.2012 a za předpokladu složení kauce ve výši trojnásobku nájmu.
 • 2. RM rozhodla zrušit výběrové řízení na byt 1+3 (124,95m2), Čapkova 678, Jiříkov z důvodu záměru rekonstrukce bytu.   

Usnesení č. 547/2012

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o výpůjčce na část p.p.č. 6517/2 v k.ú. Jiříkov, na kterém je umístěno těleso silnice č. II/26329 za účelem realizace projektu „Jiříkov – chodník podél ulic Filipovská a Březinova“ a tento návrh smlouvy o výpůjčce bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce na část p.p.č. 6517/2 v k.ú. Jiříkov, na kterém je umístěno těleso silnice č. II/26329 za účelem realizace projektu „Jiříkov – chodník podél ulic Filipovská a Březinova“ mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o výpůjčce na část p.p.č. 6517/2 v k.ú. Jiříkov, na kterém je umístěno těleso silnice č. II/26329 za účelem realizace projektu „Jiříkov – chodník podél ulic Filipovská a Březinova“ mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 548/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní smlouvy podanou paní V. B., 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v č.p 524, Moskevská ulice v Jiříkově paní V. B. na dobu určitou od 1.2.2012 do 29.2.2012.
 • 3. RM projednala a bere na vědomí žádost pana Z. R. Jiřkov o přepsání nájemní smlouvy z družky paní V. B. na pana Z. R.
 • 4. RM rozhodla nevyhovět panu Z. R. v přepsání nájemní smlouvy z jeho družky paní V. B. na pana Z. R.

Usnesení č. 549/2012

 • 1. RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 4, Oldřichova 682 v Jiříkově paní P. P.
 • 2.RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - seznámit paní P. P. Jiříkov  s rozhodnutím RM.
 • 3. RMrozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 3, 9. května 822 v Jiříkově paní L. R.
 • 4.RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - seznámit paní L. R. Jiříkov s rozhodnutím RM.
 • 5. RMrozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt č. 2, Moskevská 796 v Jiříkově paní Z. D.
 • 6.RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - seznámit paní Z. D. Jiříkov  s rozhodnutím RM.


Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov

konané dne 19. ledna 2012 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města