Informace o přijatých usneseních z 35. schůze

Tisk

konané dne 20. února 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 574/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o jednání s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o upřesnění nákladů vyplývajících ze smlouvy č. Z_S24_12_8120026661 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v návaznosti na realizaci autobusového zálivu a trvá na vydaném rozhodnutí v rámci usnesení RM ze dne 19.02.2012 pod č. usn. 493/2011, kde rozhodla neuzavřít výše uvedenou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v rámci přípravy stavby – realizace autobusového zálivu.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí -  informovat ČEZ Distribuci, a.s. o neuzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120026661 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Filipov, p.p.č. 5062/, úprava vNN“ v návaznosti na realizaci autobusového zálivu.

Usnesení č. 575/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o zajištění služeb pro město ve smyslu zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby nové budovy mateřské školy na klíč a poté i výběr bankovního ústavu k poskytnutí úvěru k zajištění financování stavby a to zajištěním odborné firmy, která se zabývá zadáváním veřejných zakázek a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla provést výběr odborné firmy formou výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu, která zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby nové budovy mateřské školy na klíč a výběrové řízení na zajištění bankovního ústavu k poskytnutí úvěru k financování stavby.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zaslat výzvu k předložení nabídek na zakázku malého rozsahu třem odborným firmám k předložení nabídek.
 • 4. RM rozhodla jmenovat hodnotící komisi pro výběr odborné firmy na zajištění výběrových řízení na zhotovitele stavby nové budovy mateřské školy na klíč a bankovního ústavu k poskytnutí úvěru k financování stavby ve složení: předseda: pan Miroslav Horák – místostarosta města, členové: paní Lenka Majáková – ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, pan Miroslav Sabo - vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
 • 5. RM doporučuje ZM financování stavby budovy mateřské školy provést formou úvěru.

Usnesení č. 576/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění stavby „PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou GEZ spol. s r.o. se sídlem Čsl. letců 1122, 407 47 Varnsdorf na zajištění stavby „PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou GEZ spol. s r.o. se sídlem Čsl. letců 1122, 407 47 Varnsdorf  na zajištění stavby „PD – Jiříkov – Filipov – veřejné osvětlení“.

Usnesení č. 577/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 9. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 08.02.2012.

Usnesení č. 578/2012

 • 1. RM projednala revokaci usnesení RM č. 514/2012 v bodě 3.e) ze dne 09.01.2012, revokaci usnesení RM č. 490/2011 v bodě 2.d) ze dne 19.12.2011.
 • 2. RM rozhodla revokovat:
  • a) usnesení RM č. 514/2012 v bodě 3.e) ze dne 09.01.2012 v plném znění.
  • b) usnesení RM č. 490/2011 v bodě 2.d) ze dne 19.12.2011 v plném znění.

Usnesení č. 579/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujezáměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části st.p.č. 889 o výměře 350m2, části pozemku p.č. 5009/1 o výměře 220m2, části pozemku p.č. 5009/2 o výměře 30m2 a pozemku p.č. 5009/3 o výměře 77m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky je zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 4940/5 o výměře 580m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) pozemku p.č. 3325 o výměře 362m2, pozemku p.č. 6551/18 o výměře 9m2 a pozemku p.č. 6551/19 o výměře 11m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části pozemku p.č. 506/3 o výměře 280m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) pozemku p.č. 4903 o výměře 18285m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, pozemku p.č. 989/2 o výměře 25804m2, pozemku p.č. 3014/2 o výměře 9553m2, pozemku p.č. 2567/9 o výměře 9353m2, pozemku p.č. 2671/11 o výměře 5827m2, pozemku p.č. 363/5 o výměře 7352m2, pozemku p.č. 363/6 o výměře 2690m2, pozemku p.č. 3115/9 o výměře 30768m2, pozemku p.č. 3115/10 o výměře 13313m2, pozemku p.č. 3290 o výměře 8557m2, pozemku p.č. 2901/12 o výměře 4996m2, pozemku p.č. 2901/13 o výměře 27492m2, pozemku p.č. 2901/11 o výměře 15162m2, pozemku p.č. 2671/14 o výměře 5677m2, pozemku p.č. 2671/12 o výměře 2011m2, pozemku p.č. 2671/13 o výměře 65314m2, pozemku p.č. 2921/2 o výměře 9064m2, pozemku p.č. 2921/3 o výměře 3163m2, pozemku p.č. 2921/4 o výměře 15372m2, pozemku p.č. 2835/2 o výměře 1168m2 vše v k.ú. Jiříkov jako pozemky pro zemědělské obhospodařování za cenu 0,10 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí -  zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 580/2012

 • 1. RM projednala žádost pana J. S., 407 53 Jiříkov a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí  kupní smlouvě č. 025/2006 na prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 2294/1 o výměře 2080m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31.12.2013.
  • b) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 43/2006 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 2294/1 o výměře 2080m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení nájmu do 31.12.2013.

Usnesení č. 581/2012

 • 1. RM projednala záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválitzveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkov a to:
  • p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009.

Usnesení č. 582/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru převodu, prodeje pozemků a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: části p.p.č. 5819, části p.p.č. 577/1 a p.p.č. 5817/3 vše v k.ú.Jiříkov.
 • 3. RM nedoporučuje ZM schválitzadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru převodu, prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) nemovitosti č.p. 606 na st.p.č. 547, st.p.č. 547, p.p.č. 460, p.p.č. 461, p.p.č. 462 a p.p.č. 463 vše v k.ú. Jiříkov.
  • b) části p.p.č. 6494/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova.
 • 4. RM odložila zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: části p.p.č. 3560/1, p.p.č. 3557/2, p.p.č. 3590/1, p.p.č. 3557/1, p.p.č. 5955 vše v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 583/2012

 • 1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM prodatpozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) pozemkovou parcelu č. 6620 (ostatní plocha) o výměře 76m2, část pozemkové parcely č. 6621 (ostatní plocha) o výměře 202m2, část pozemkové parcely č.1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 58m2 a stavební parcelu č.1599 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138m2 vše v katastrálním území Jiříkov, dle GOP č.1283-74/2011, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům N. a V. S., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 62.180,-Kč.
  • b) pozemkovou parcelu č. 219 (trvalý travní porost) o výměře 658m2 a pozemkovou parcelu č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 273m2 vše v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. Š., 407 53 Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 931,-Kč+ náklady. Na prodej pozemků bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kdy nájemné činí 1,-Kč/m2/rok.

Usnesení č. 584/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Restaurování sochy Žehnajícího Krista v Jiříkově, ul. Tylova“ a to do programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, jehož předpokládané celkové náklady činí 199.650,-Kč včetně DPH a Smlouvu o dílo č. 009/2012, jejíž předmětem je provedení restaurování sochy Žehnajícího Krista, která se nachází v ulici Tylova, u objektu s č.p. 8/3 v k.ú. Jiříkov a která je jednou z povinných příloh při podání žádosti o dotaci do programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a to mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa, DIČ: CZ7607123491 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla:
  • a) schválit podání žádosti o dotaci na projekt ,,Restaurování sochy Žehnajícího Krista v Jiříkově, ul. Tylova“ a to do programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, jehož předpokládané celkové náklady činí 199.650,-Kč včetně DPH.
  • b) schválit Smlouvu o dílo č. 009/2012, jejíž předmětem je provedení restaurátorských prací sochy Žehnajícího Krista, která se nachází v ulici Tylova, u objektu s č.p. 8/3 v k.ú. Jiříkov a která je jednou z povinných příloh při podání žádosti o dotaci do programu na ,,Podporu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a to mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa, DIČ: CZ7607123491 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
  • c) uložit starostovi města podepsat Smlouvu o dílo č. 009/2012, jejíž předmětem je provedení restaurátorských prací sochy Žehnajícího Krista, která se nachází v ulici Tylova, u objektu s č.p. 8/3 v k.ú. Jiříkov a která je jednou z povinných příloh při podání žádosti o dotaci do programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a to mezi BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa, DIČ: CZ7607123491 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 585/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce 2011:
  • a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 14.000,-Kč na kroužek mladých rybářů, na nákup výukového materiálu, na závodní činnost, startovné, cestovné, krmení pro ryby, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.
  • b) ARTE MUSICA, o.s., Jiříkov, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na květiny pro umělce, na plakáty a jejich výlep, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.
  • c) Veteranclub Sever, Vilémov, příspěvek ve výši 2.000,-Kč  na akci - Výstava auto-moto veteránů v Jiříkově na pořízení cen pro vítěze, příspěvek byl řádně vyúčtován, ale až po stanovené lhůtě a to dne 02.02.2012 a vyčerpán v plné výši.
  • d) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, příspěvková organizace, příspěvek ve výši celkem 20.000,-Kč, z toho: 10.000,-Kč na celoroční činnost ZÚ Mažoretky Hvězdičky, na zakoupení kostýmů pro roztleskávačky, 10.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na nákup tanečních hůlek, na pořízení tanečních kostýmů, příspěvek byl řádně vyúčtován, ale až po stanovené lhůtě a to  dne 06.02.2012 a vyčerpán v plné výši.
  • e) Český střelecký svaz, sportovně střelecký klub Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na startovné na soutěžích, na střelivo Diabolko, malorážkové střelivo, nákup střeleckého vybavení (vzduchové pušky, malorážky, pouzdra na zbraně), nákup cen do soutěží, střelecké oblečení a obuv, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.
  • f) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o.s. Rumburk, příspěvek ve výši celkem 42.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže pouze na faře v Jiříkově, provozní náklady klubu a nákup materiálu pro činnost kroužků, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.
 • 2. RM výše uvedené vyúčtování příspěvků poskytnutých Městem Jiříkov v roce 2011 schvaluje.
 • 3. RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedeného příspěvku poskytnutého v roce 2011:
  • a) Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na zájezdy a odborné přednášky, příspěvek byl vyúčtován a z části použit v rozporu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace č. 06/2011, vratka ve výši 2.900,-Kč nebyla v termínu dle uzavřené smlouvy vrácena městu.
  • b) RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - znovu vyzvat Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov k odvodu za porušení rozpočtové kázně převodem částky 2.900,-Kč Městu Jiříkov do 29.02.2012 s upozorněním na možnou penalizaci dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 586/2012

 • RM projednala a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v roce 2011:
  • a) SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 66.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na Valentýnskou aerobik show, aerobik master class, loučení se školním rokem, ceny do soutěží, medaile, diplomy, pronájem areálu, na startovné a dopravu na akce Žij pohybem, Welnes týmy, Dance aerobik, příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, RM doporučuje ZM schválit výše uvedené vyúčtování příspěvku.
  • b) TJ Spartak Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 190.000,-Kč, z toho: 66.000,-Kč na činnost mužstev a mládeže, cestovní náklady, startovné, praní dresů, sportovní vybavení pro děti a mládež, náklady na rozhodčí, ceny do turnajů, 124.000,-Kč na údržbu sportovního areálu (např. hnojení, postřiky, sekání hřiště, benzín do sekaček, barvy na lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v areálu, apod.) a na úhradu energií. Příspěvek vyúčtován v plné výši, chybí kopie z důvodu ekonomičnosti, je jich velké množství, proto RM doporučuje ZM pověřit členy finančního výboru, případně i člena kontrolního výboru, pro výkon následné kontroly použití příspěvku poskytnutého v roce 2011 TJ Spartak Jiříkov s provedením kontroly do 12.03.2012.

Usnesení č. 587/2012

 • 1. RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČO 49888129, o poskytnutí příspěvku na zpracování projektové dokumentace na novou elektroinstalaci v kostele sv. Jiří v Jiříkově. Předběžná cena projektu byla odhadnuta na částku 40.000,-Kč. RM rozhodla poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace na novou elektroinstalaci v kostele sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČO 49888129. RM dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2012 uzavíranou s Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČO 49888129, zastoupenou farářem Jozefem Kujanem a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, kde bude převod finančních prostředků na úhradu příspěvku realizován z komunálních služeb.

Usnesení č. 588/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z  10. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 24.01.2012.
 • 2. RM pověřuje předsedu letopisecké komise pana Mgr. J. P. a paní O. F. z odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov ke zpracování a zaslání žádosti na filmové archivy o sdělení, zda a kde jsou zmínky o Jiříkově.

Usnesení č. 589/2012

 • 1. RM schvaluje výroční zprávu za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zveřejnit výroční zprávu za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce a na www stránkách Města Jiříkov.

Usnesení č. 590/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění „Nastavení provozu vodohospodářské infrastruktury pro město Jiříkov dle oddílného modelu provozování odpovídajícímu metodice OPŽP“ a tento dodatek č. 1 k mandátní smlouvě bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi Městem Jiříkov a firmou Allowance s r.o. se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha - Vinohrady na zajištění „Nastavení provozu vodohospodářské infrastruktury pro město Jiříkov dle oddílného modelu provozování odpovídajícímu metodice OPŽP“.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi Městem Jiříkov a firmou Allowance s r.o. se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha - Vinohrady na zajištění „Nastavení provozu vodohospodářské infrastruktury pro město Jiříkov dle oddílného modelu provozování odpovídajícímu metodice OPŽP“.

Usnesení č. 591/2012

 • 1. RM rozhodla požádat ČEZ Distribuci a.s. o zajištění přeložky stávajícího nadzemního vedení NN sítě pro objekty čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově v souvislosti s plánovanou stavbou: Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zaslat na ČEZ Distribuce a.s. žádost o přeložku stávajícího nadzemního vedení NN sítě pro objekty čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově.

Usnesení č. 592/2012

 • 1. RM rozhodla požádat ČEZ Distribuci a.s. o zařazení do plánu investic rekonstrukci stávající NN sítě - přeložku stávajícího vrchního vedení NN sítě na náměstí v Jiříkově v souvislosti s plánovanou stavbou: Rekonstrukce náměstí v Jiříkově.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zaslat na ČEZ Distribuce a.s. žádost o zařazení do plánu investic rekonstrukci stávající NN sítě - přeložku stávajícího vrchního vedení NN sítě na náměstí v Jiříkově v souvislosti s plánovanou stavbou: Rekonstrukce náměstí v Jiříkově.

Usnesení č. 593/2012

 • RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vystavit fakturu na dlužné nájemné za nebytové prostory v č.p. 900, ul. 9. května Jiříkov ve výši 19.356,- Kč firmě B.P.Trade International, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, zastoupená jednatelem společnosti panem Adamem Pavelkou.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov