Informace o přijatých usneseních z 36. schůze

Tisk

konané dne 5. března 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 594/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31.01.2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 595/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S., Sládkovičovo, rozhodla přijmout dar ve výši 250,-Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
  2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 596/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o změnu rozhodnutí o čerpání grantu pro rok 2011 pro Svaz tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov. Svaz tělesně postižených ČR, MO Jiříkov se rozhodl z části použít finanční prostředky z grantu pro rok 2011 k jinému účelu než k účelu uvedenému ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 06/2011.
 • 2. RM rozhodla z důvodu zmírnění tvrdosti zákona prominout Svazu tělesně postižených v ČR, MO Jiříkov, povinnost vrátit chybně použitou část příspěvku poskytnutého v roce 2011 ve výši 2.900,-Kč s tím, že k této skutečnosti bude přihlíženo v případě podání žádosti o příspěvek na rok 2012.

Usnesení č. 597/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 1/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 6. února 2012.

Usnesení č. 598/2012

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o schválení nájmu barevného zařízení Konica Minolta – C 220 economy Develop Ineo + 220 economy a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM vydává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace zastoupené ředitelem školy Mgr. Bc. Ladislavem Obergruberem k uzavření smlouvy o nájmu barevného zařízení Konica Minolta – C 220 economy Develop Ineo + 220 economy se společností KASRO spol. s r.o. IČ: 60276258, se sídlem Horská 605/14, 460 01 Liberec zastoupenou jednatelem společnosti panem Petrem Hykem.

Usnesení č. 599/2012

 • 1. RM projednala návrh řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu a tento návrh bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla řešit umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu.
 • 3. RM rozhodla zajistit nabídku na zpracování architektonické studie na řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu od Ing. Milana Zezuly, projektová a inženýrská činnost, se sídlem Máchova 1203/24, 408 01 Rumburk.
 • 4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od ing. Zezuly nabídku na zajištění architektonické studie na řešení umístění knihovny v objektu č.p. 900, ul. 9. května v Jiříkově včetně návrhu na řešení bezbariérového přístupu.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - po předložení nabídky zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky na vypracování studie a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 600/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh mandátní smlouvy na zajištění autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce objektu čp. 4, Náměstí v Jiříkově“ a tento návrh mandátní smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zajištění autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce objektu čp. 4, Náměstí v Jiříkově“ za cenu 30.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a projektantem Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zajištění autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce objektu čp. 4, Náměstí v Jiříkově“ za cenu 30.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 601/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o zajištění služeb pro město ve smyslu zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby: Výstavba kanalizace a vodovodu II.-IV. etapa v Jiříkově, na zajištění stavebního dozoru stavby a poté i výběr bankovního ústavu k poskytnutí úvěru k zajištění financování stavby a to zajištěním odborné firmy, která se zabývá zadáváním veřejných zakázek a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla provést výběr odborné firmy formou výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu, která zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby: Výstavba kanalizace a vodovodu II.-IV. etapa v Jiříkově, na zajištění stavebního dozoru stavby a poté i výběr bankovního ústavu k poskytnutí úvěru k zajištění financování stavby a to zajištěním odborné firmy, která se zabývá zadáváním veřejných zakázek.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zaslat výzvu k předložení nabídek na zakázku malého rozsahu třem odborným firmám.
 • 4. RM rozhodla jmenovathodnotící komisi pro výběr odborné firmy na zajištění výběrových řízení na výběr zhotovitele stavby: Výstavba kanalizace a vodovodu II.-IV. etapa v Jiříkově, na zajištění stavebního dozoru stavby a poté i výběr bankovního ústavu k poskytnutí úvěru k zajištění financování stavby ve složení:
  • Předseda: pan Miroslav Horák – místostarosta města
  • Členové: 1. pan Miroslav Sabo
  • 2. pan Miroslav Skramužský
 • 5. RM rozhodla pro zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Výstavba kanalizace a vodovodu II.-IV. etapa v Jiříkově“ zajistit zadávací dokumentaci v návaznosti na projekt ke stavebnímu povolení který zpracovala firma SVIS spol. s r.o. Ústí nad Labem.
 • 6. RM ukládá: starostovi města - po předložení nabídky zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky na vypracování zadávací dokumentace a zprostředkování výběrových řízení a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 602/2012

 • 1. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace za rok 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 2. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace za rok 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 3. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov za rok 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 4. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za rok 2011 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

Usnesení č. 603/2012

 • 1. RM projednala Smlouvu č. 04/12 o zajištění pořadu a pronájmu aparatury na akci Pohádkový les dne 26.05.2012 s panem Kostolníkem Janem, Vinařská 688/20, 460 06 Liberec 6, IČO: 63796783 a tuto smlouvu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu č. 04/12 o zajištění pořadu a pronájmu aparatury na akci Pohádkový les dne 26.05.2012 mezi panem Kostolníkem Janem, Vinařská 688/20, 460 06 Liberec 6, IČO: 63796783 a Městem Jiříkov za cenu 58.000,- Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - Smlouvu č. 04/12 o zajištění pořadu a pronájmu aparatury na akci Pohádkový les dne 26.05.2012 mezi panem Kostolníkem Janem, Vinařská 688/20, 460 06 Liberec 6, IČO: 63796783 a Městem Jiříkov podepsat.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - proplatit zálohu ve výši 30.000,-Kč.

Usnesení č. 604/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní V. B., 407 53 Jiříkov o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1, Moskevská 524, 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 1, Moskevská 524, 407 53 Jiříkov paní V. B. na dobu určitou od 01.03.2012 do 30.06.2012.
 • 3. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 paní Z. D., 407 53 Jiříkov na dobu určitou od 1.3.2012 do 31.3.2012.
 • 4. RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 2, Moskevská 796, 407 53 Jiříkov paní Z. D. na dobu určitou od 1.3.2012 do 31.3.2012.

Usnesení č. 605/2012

 • RM rozhodla naúčtovat v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. 636/2011 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 636/2011 firmě LAND spol. s r.o., Ústí nad Labem, penále za nedokončenou stavbu mostku na náměstí v požadovaném termínu.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov