Informace o přijatých usneseních z 38. schůze

Tisk

konané dne 16. dubna 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 637/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 11. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 29.02.2012.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 12. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 20.03.2012.
 • 3. RM jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů člena Letopisecké komise pana Lukáše Bártla, 407 53 Jiříkov.
 • 4. RM ukládá: Mgr. J. Pokorákovi, předsedovi Letopisecké komise a vedoucímu odboru vnitřní správy ing. Šmídovi – připravit licenční smlouvu a smlouvu o dílo na vydání knižní publikace k 100. výročí povýšení Města Jiříkova.

Usnesení č. 638/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2012, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2012, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Usnesení č. 639/2012

 • 1. RM projednala účast ředitelů příspěvkových organizací Města Jiříkova na schůzích Rady města Jiříkov a zasedání Zastupitelstva města Jiříkov.
 • 2. RM ukládá: ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova - povinnost účasti na schůzích Rady města Jiříkov při projednávání materiálů týkajících se jejich příspěvkových organizací.
 • 3. RM doporučuje: ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova – účastnit se na zasedáních Zastupitelstva města Jiříkov.

Usnesení č. 640/2012

 • 1. RM projednala Smlouvy s LIVE Telecom o poskytování telekomunikačních služeb s Dodatkem ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb pro Město Jiříkov navržený LIVE Telecom a.s., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 27645690, zastoupenou Robertem Šindelářem, předsedou představenstva a tyto smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla neuzavřít Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb s Dodatkem ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb pro telefonní čísla 412337019, 412338105 a 412338111 a vypovědět ke dni 30.04.2012 k 24:00 hod. stávající smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb č. 1110067953, 1110067955, 1110067956, 1110067957 a 1110067958 na telefonní čísla 412338222, 412337250, 412338105, 412338109, 412338111, 412338150, 412337019, 412338422, 412338261, 412338275 a 412338001 uzavřené mezi LIVE Telecom a.s., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 27645690, zastoupenou Robertem Šindelářem a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 641/2012

 • 1. RM projednala nabídku firmy DATABOX s.r.o., 1. máje 59/5, 460 01 Liberec 3, IČ: 25446185 na prezentaci firem obce na portále www.ziveobce.cz a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla nevyužít nabídku firmy DATABOX s.r.o., 1. máje 59/5, 460 01 Liberec 3, IČ: 25446185 na prezentaci firem obce na portále www.ziveobce.cz.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – sdělit firmě DATABOX s.r.o. stanovisko RM.

Usnesení č. 642/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 643/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 644/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 1/2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 645/2012

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění provedení monitorování kvality podzemní a povrchové vody v okolí skládky odpadů v ul. Mánesově v Jiříkově v období roku 2012 - 2014 a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 12/Z01/235/01 mezi Městem Jiříkov a firmou WASTECH, a.s. se sídlem Ostružinová 36, 106 00 Praha 10 na zajištění provedení monitorování kvality podzemní a povrchové vody v okolí skládky odpadů v ul. Mánesově v Jiříkově v období roku 2012 - 2014 za dohodnutou cenu ve výši 23.500,-Kč bez DPH za jedno měření.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo č. 12/Z01/235/01 uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou WASTECH, a.s. se sídlem Ostružinová 36, 106 00 Praha 10 na zajištění provedení monitorování kvality podzemní a povrchové vody v okolí skládky odpadů v ul. Mánesově v Jiříkově v období roku 2012 - 2014 za dohodnutou cenu ve výši 23.500,- Kč bez DPH za jedno měření.

Usnesení č. 646/2012

 • 1. RM projednala předloženou rámcovou smlouvu o dílo na zajištění laboratorní analýzy vzorků vod z 10 studní v Jiříkově každoročně v období od 01.05.2012 – 31.12.2014 a tuto rámcovou smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou AQUATEST a.s. se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5 na zajištění laboratorní analýzy vzorků vod z 10 studní v Jiříkově každoročně v období od 01.05.2012 – 31.12.2014 za dohodnutou cenu ve výši 15.066,-Kč bez DPH na rok.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat rámcovou smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov firmou AQUATEST a.s. se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5 na zajištění laboratorní analýzy vzorků vod z 10 studní v Jiříkově každoročně v období od 01.05.2012 – 31.12.2014 za dohodnutou cenu ve výši 15.066,-Kč bez DPH na rok.

Usnesení č. 647/2012

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění deratizace ve Městě Jiříkov od 01.04.2012 – do 30.11.2014 a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a Sdružením podnikatelů Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan, Šulc Filip se sídlem Lipová ul. 1, 407 21 Česká Kamenice na zajištění deratizace Města Jiříkov za dohodnutou cenu ve výši 20.240,-Kč bez DPH na celý rok s platností smlouvy od 01.04.2012 – do 30.11.2014.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Sdružením podnikatelů Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan, Šulc Filip se sídlem Lipová ul. 1, 407 21 Česká Kamenice na zajištění deratizace Města Jiříkov za dohodnutou cenu ve výši 20.240,- Kč bez DPH na celý rok s platností smlouvy od 01.04.2012 – do 30.11.2014.

Usnesení č. 648/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a poradenské činnosti na stavbu: Výstavba kanalizace a vodovodu 2.- 4. etapa v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a poradenské činnosti na stavbu: Výstavba kanalizace a vodovodu 2.- 4. etapa v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele“ z důvodu, že řídící výbor OPŽP nedoporučil stavbu kanalizace v Jiříkově k realizaci z důvodu, že tento projekt je problematický a Město Jiříkov nezíská potřebné finanční prostředky na realizaci celé stavby.

Usnesení č. 649/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek na stavbu: Výstavba nové mateřské školky v ul. Hradecká v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce „Zajištění veškerých zadavatelských činností při zadání veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek na stavbu: Výstavba nové mateřské školky v ul. Hradecká v Jiříkově dle zpracované zadávací dokumentace ze strany zadavatele“ předložil uchazeč firma GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9-Vysočany za nabídnutou cenu ve výši 19.000,- Kč bez DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9-Vysočany za nabídnutou cenu ve výši 19.000,-Kč bez DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat mandátní smlouvu mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou GORDION, s.r.o. se sídlem Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9-Vysočany za nabídnutou cenu ve výši 19.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 650/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis ze 7. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 11.04 2012.
 • 2. RM nedoporučuje omezit provoz v ulici Teplické u č.p. 719 dle návrhu pana K. a doporučuje zpřísnit kontroly Městskou policií v dodržování příslušného dopravního značení.

Usnesení č. 651/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní M. Č., 408 01 Rumburk o pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově (39,21 m2) na dobu neurčitou od 01.03.2012.
 • 2. RM rozhodla pronajmout paní M. Č., 408 01 Rumburk nebytový prostor v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově (39,21m2) na dobu neurčitou od 01.03.2012.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – vypracovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 900, 9. května v Jiříkově (39,21m2) a starostovi města smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 652/2012

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+3 (67,00m2), 9. května 822, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.05.2012 do 30.06.2012 paní M. Ch., 407 53 Jiříkov. Náhradníkem určila RM paní I. P., 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (105,30m2), Filipovská 753, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.05.2012 do 30.06.2012 paní D. M., 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (42,13m2), Antonínova 1090, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01.05.2012 do 30.06.2012 paní R. M., 408 01 Rumburk. Náhradníkem určila RM paní A. P., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 653/2012

 • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo na zhotovení venkovního nasvícení Baziliky Filipov, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Milanem Baldou, Fibichova 40, 407 53 Jiříkov, IČ 13461648, v ceně 49.030,46 Kč včetně DPH, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení venkovního nasvícení Baziliky Filipov, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Milanem Baldou, Fibichova 40, 407 53 Jiříkov, IČ 13461648, v ceně 49.030,46 Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zhotovení venkovního nasvícení Baziliky Filipov, mezi Městem Jiříkov a zhotovitelem Milanem Baldou, Fibichova 40, 407 53 Jiříkov, IČ 13461648, v ceně 49.030,46 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 654/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo č. 17/2012, jejíž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav a to mezi panem Jiřím Zerzánkem, se sídlem Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 70572577 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo č. 17/2012, jejíž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav a to mezi panem Jiřím Zerzánkem, se sídlem Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 70572577 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 17/2012, jejíž předmětem je zajištění výkopových prací souvisejících s pohřbením, prováděním exhumací, ukládáním, rozptylem a vsypem zpopelněných lidských pozůstatků a provádění terénních úprav a to mezi panem Jiřím Zerzánkem, se sídlem Horní Poustevna 129, 407 82 Dolní Poustevna, IČ: 70572577 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 655/2012

 • RM bere na vědomí návrh na zrušení odepsaných pohledávek vedených na podrozvahovém účtu a rozhodla zrušit odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve výši 14.690,20 Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 656/2012

 • RM bere na vědomí podané Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města Jiříkova za rok 2011 Finančnímu úřadu v Rumburku ve výši 1.744.010,- Kč dne 26.03.2012.

Usnesení č. 657/2012

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 416.656,-Kč přijatou v období od 01.01.2012 do 31.03.2012 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

Usnesení č. 658/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31.03.2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 659/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. M., Rumburk, rozhodla přijmout dar ve výši 250,-Kč (finanční hotovost) od paní M. M., Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní D. P., Jiříkov, rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní D. P., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 660/2012

 • RM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského příspěvku na rok 2012 ve výši 12.299,-Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2012 schválit a uhradit.

Usnesení č. 661/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Usnesení č. 662/2012

 • 1. RM bere na vědomí informaci starosty města o platových rozpočtech příspěvkových organizací v rámci školství pro rok 2012 k provedené úpravě platových tarifů od 01.01.2012 ve školství podle zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů.
 • 2. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitele základní školy Funkce: 2.16/2.16.01/13. platová třída/bod 1. panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 02/2012 s účinností od 01.04.2012 (příloha č. 1. - platový výměr č. 02/2012).
 • 3. RM rozhodla stanovit dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákoníku práce a ostatních prováděcích předpisů, pro výkon ředitelky mateřské školy Funkce: 2.16/2.16.01/10. platová třída/bod 01. paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace plat dle Platového výměru č. 02/2012 včetně udělení Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 02/2012 s účinností od 01.04.2012 (příloha č. 2 - platový výměr č. 02/2012 včetně Výjimky k zařazení do platové třídy k platovému výměru 02/2012).
 • 4. RM ukládá: starostovi města – podepsat platové výměry.

27. Usnesení č. 663/2012

 • 1. RM projednala žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o povolení výjimky z počtu dětí.
 • 2. RM schvaluje v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výjimku zvýšení počtu dětí: Filipovská 686 z 24 dětí na třídu na počet 28 dětí na třídu, Hradecká 518 z 24 dětí na třídu na počet 25 dětí na třídu z důvodu zájmu o umístění dětí do Mateřské školy Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – písemně oznámit ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, povolení výjimky z počtu dětí.

Usnesení č. 664/2012

 • 1. RM bere na vědomí informaci starosty města o žádosti pana Mgr. V. M., o.s. „Muzeum Jiříkov“ s požadavkem na odkaz pro webové stránky http://www.muzeumjirikov.wz.cz/ na webových stránkách Města Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla nepovolit umístění odkazu na webových stránkách Města Jiříkov pro webové stránky http://www.muzeumjirikov.wz.cz/.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - odpovědět panu Mgr. V. M. stanovisko RM.

Usnesení č. 665/2012

 • 1. RM bere na vědomí dopis občanského sdružení White Light I., kontaktní a poradenské centrum Rumburk, tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk o situaci drogově závislých ve Šluknovském výběžku a nedostatku finančních prostředků na provoz pro pomoc drogově závislým.
 • 2. RM rozhodla neposkytnout finanční prostředky občanskému sdružení White Light I., kontaktní a poradenské centrum, Rumburk, tř. 9. května 1127/25, 408 01 Rumburk na zajištění provozu kontaktního a poradenského centra.

Usnesení č. 666/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 5/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 667/2012

 • 1. RM schvaluje proplacení faktury č. 201200254 ve výši 10.197,61 Kč, vystavenou Městem Varnsdorf, na úhradu neinvestičních nákladů za školní rok 2011/2012 za dítě docházející do Mateřské školy, Nezvalova 2024, Varnsdorf.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit proplacení faktury č. 201200254 ve výši 10.197,61 Kč na úhradu neinvestičních nákladů za školní rok 2011/2012 za dítě docházející do Mateřské školy, Nezvalova 2024, Varnsdorf.

Usnesení č. 668/2012

 • RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Miroslava Horáka o plnění úkolů za I. čtvrtletí. 2012.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov