Informace o přijatých usneseních z 40. schůze

Tisk

konané dne 21. května 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 685/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 686/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis včetně přílohy z 11. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 18.04.2012.
 • 2. RM pověřuje předsedu Komise výstavby a životního prostředí pana Václava Jirkovského pozvat majitele bývalého objektu JAWA na zasedání Komise výstavby a životního prostředí.

Usnesení č. 687/2012

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od Ing. Lukáše Hrádka z České Lípy na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI na stavby „Jiříkov-chodník ul. Filipovská“ a stavbu „Jiříkov-chodník a cyklostezka ul. Rumburská“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od Ing. Lukáše Hrádka z České Lípy na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI na stavby „Jiříkov-chodník ul. Filipovská“ a stavbu „Jiříkov-chodník a cyklostezka ul. Rumburská“ za cenu ve výši 54.000,- Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od Ing. Lukáše Hrádka z České Lípy mandátní smlouvu na zajištění služeb týkajících se přípravy projektů do dotačních programů SFDI na stavby „Jiříkov-chodník ul. Filipovská“ a stavbu „Jiříkov-chodník a cyklostezka ul. Rumburská“ za cenu ve výši 54.000,-Kč bez DPH dle nabídky a tuto mandátní smlouvu předložit k projednání v RM.

Usnesení č. 688/2012

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od pana Radomila Macka-GRIF z Rumburka na zajištění opravy hráze rybníka Textilák III a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od pana Radomila Macka-Grif z Rumburka na zajištění opravy hráze rybníka Textilák III za cenu ve výši 27.976,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od Radomila Macka-Grif z Rumburka smlouvu o dílo na zajištění opravy hráze rybníka Textilák III za cenu ve výši 27.976,-Kč včetně DPH dle nabídky a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.

Usnesení č. 689/2012

 • 1. RM projednala žádost paní M. P. o prověření pronájmu části pozemkové parcely č. 5144/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že část pozemkové parcely č. 5144/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova je oplocená zahrada a je pronajímána dle směrnice č. 7/2011 za cenu 1,00 Kč/m2.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - písemně oznámit paní M. P. rozhodnutí RM.

Usnesení č. 690/2012

 • 1. RM projednala žádosti o ukončení nájemních smluv na pronájem pozemků a tyto žádosti bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla ukončit nájemní smlouvy na pronájem pozemků a to:
  • a) nájemní smlouvu č. 003/2011 paní L. N., Jiříkov.
  • b) nájemní smlouvu č. 051/2009 panu P. H., Jiříkov.
  • c) nájemní smlouvu č. 020/2011 paní J. G., Jiříkov.

Usnesení č. 691/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 5036/1 o výměře 412m2, pozemku p.č. 5037/4 o výměře 180m2, pozemku p.č. 5038/1 o výměře 113m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části pozemku p.č. 3404/1 o výměře 500m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části pozemku p.č. 3909/5 o výměře 423m2, části st. pozemku č. 435/2 o výměře 70m2 vše v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) pozemku p.č. 209 o výměře 180m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) pozemku p.č. 234/1 o výměře 1213m2, pozemku p.č. 233 o výměře 916m2, pozemku p.č. 230 o výměře 132m2, pozemku p.č. 231 o výměře 107m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části pozemku p.č. 1443/2 o výměře 1003m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části pozemku p.č. 1443/2 o výměře 52m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) pozemku p.č. 1703/7 o výměře 485m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  pozemku p.č. 550/1 o výměře 869m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek na spásání trávy za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 692/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 43/2006 na pronájem pozemku pro stavbu rodinného domu ze dne 07.08.2006 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem J. S., 407 53 Jiříkov a tento návrh dodatku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 43/2006 na pronájem pozemku pro stavbu rodinného domu ze dne 07.08.2006 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem J. S., 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města- podepsat Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 43/2006 na pronájem pozemku pro stavbu rodinného domu ze dne 07.08.2006.

Usnesení č. 693/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 025/2006 ze dne 07.08.2006 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem J. S., 407 53 Jiříkov a tento návrh dodatku bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 025/2006 ze dne 07.08.2006 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem J. S., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 694/2012

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. do 1000m2 za 1,-Kč/m2, nad 1000m2 za 120,-Kč/m2 + náklady.
  • b) části p.p.č.1299 (trvalý travní porost) o výměře 791m2, části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) o výměře 28m2 a části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) o výměře 212m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1302-17/2012 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • c) st.p.č.192/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18m2, p.p.č. 777/2 (zahrada) o výměře 202m2, části p.p.č. 6092/1 (ostatní plocha) o výměře 4m2  a části p.p.č. 6094/2 (ostatní plocha) o výměře 48m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1301-16/2012 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • d) st.p.č. 2025 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 110m2 a p.p.č. 607/8 (trvalý travní porost) o výměře 672m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
  • e) části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 347m2 a části p.p.č. 5819 (trvalý travní porost) o výměře 39m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1298-8/2012 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • f) části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 505m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 526m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 204-9/2012 na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. do 1000m2 za 1,-Kč/m2, nad 1000m2 za 120,-Kč/m2 + náklady.
 • 3. RM projednala záměr směny pozemků.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru směny pozemků a to: části p.p.č. 656 (ostatní plocha) o výměře 375m2, části p.p.č. 641 (ostatní plocha) o výměře 359m2 a části p.p.č. 641 (ostatní plocha) o výměře 65m2 ve vlastnictví DCFK developerská spol., s.r.o., Radniční 1, 405 01 Děčín za část p.p.č. 6033/2 (ostatní plocha) o výměře 790m2 ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov dle GOP č.1292-2/2012.

Usnesení č. 695/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru převodu nemovitosti a pozemků a záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru převodu nemovitosti a pozemků a záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí a to:
  • a) nemovitosti č.p. 606 na st.p.č. 547, st.p.č. 547, p.p.č. 462, p.p.č. 463 a části p.p.č. 465 vše v k.ú. Jiříkov.
  • b) části p.p.č.195/1 v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 696/2012

 • 1. RM projednala prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to: pozemkovou parcelu č. 2759/2 (zahrada) o výměře 1816m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 217.920,-Kč.

Usnesení č. 697/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy č. S-11963907 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením dílčího zateplení objektu ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, ve výši 288.000,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem životního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ: 0026124.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu č. S-11963907 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením dílčího zateplení objektu ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, ve výši 288.000,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • b) schválit Podmínky Smlouvy č. S-11963907 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením dílčího zateplení objektu ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, ve výši 288.000,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 288.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením dílčího zateplení objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením dílčího zateplení objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
  • e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. S-11963907 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením dílčího zateplení objektu ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, ve výši 288.000,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.

Usnesení č. 698/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh odboru místního a bytového hospodářství o prodloužení nájemní smlouvy panu L. M., 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla prodloužit panu L. M. nájemní smlouvu na byt č. 1 v č.p 532, Liberecká ulice v Jiříkově do 30.06.2012.
 • 3. RM rozhodlapodat k Okresnímu soudu v Děčíně návrh na platební rozkaz za dluh na nájemném k 30.04.2012 ve výši 39.657,60 Kč.

Usnesení č. 699/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 09.03.1999, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.1999, dodatku č. 2 ze dne 01.02.2002, dodatku č. 3 ze dne 21.06.2004, dodatku č. 4 ze dne 20.05.2010 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 464, Náměstí v Jiříkově o výměře 182,05m2 mezi Městem Jiříkov a Českou poštou, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 a tento návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 09.03.1999, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.12.1999, dodatku č. 2 ze dne 01.02.2002, dodatku č. 3 ze dne 21.06.2004, dodatku č. 4  ze dne 20.05.2010 mezi Městem Jiříkov a Českou poštou, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 09.03.1999, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.1999, dodatku č. 2 ze dne 01.02.2002, dodatku č. 3 ze dne 21.06.2004, dodatku č. 4 ze dne 20.05.2010 na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 464, Náměstí v Jiříkově o výměře 182,05m2 mezi Městem Jiříkov a Českou poštou, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99.

Usnesení č. 700/2012

 • RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2012:
  • a) příjmy ve výši 11.492.069,92 Kč, výdaje ve výši 8.449.677,60 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 3.042.392,32 Kč,
  • b) výnosy ve výši 15.203.448,18 Kč, náklady ve výši 6.188.169,14 Kč, výsledek hospodaření 9.015.289,04 Kč
  • a doporučuje ZM tento rozbor projednat.
 • Usnesení č. 701/2012

  • RM bere na vědomí pohledávky k 30.04.2012 dle předloženého rozboru.

  Usnesení č. 702/2012

  • RM bere na vědomí připsaný výtěžek z výherních hracích přístrojů za rok 2011 ve výši 116.332,-Kč a rozhodla použít tento výtěžek takto:
   • a) 40.000,-Kč na opravu a udržování veřejného osvětlení,
   • b) 76.332,-Kč na opravu a udržování komunikací.

  Usnesení č. 703/2012

  • RM bere na vědomí návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu a doporučuje ZM rozhodnout o zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve výši 86.393,15 Kč dle předloženého návrhu.

  Usnesení č. 704/2012

  • RM bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa, IČO 25436911, na úhradu poplatku do Destinačního fondu v kategorii „rozvoj“ na rok 2012 ve výši 14.000,-Kč a doporučuje ZM tuto fakturu na úhradu poplatku do Destinačního fondu na rok 2012 schválit a uhradit.

  Usnesení č. 705/2012

  • RM bere na vědomí Oznámení Mgr. Bc. Ladislava Obergrubera, ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o vyhlášení termínu podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce do Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace do 01.06.2012 do 15:00 hod. a konání voleb do Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace na 19.06.2012 od 15:00 hod. do 17:00 hod. v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

  Usnesení č. 706/2012

  • RM bere na vědomí Dopis právního zástupce Města Jiříkov JUDr. Josefa Kolky s oznámením Okresního státního zastupitelství v Liberci o nekonání úkonů trestního řízení ve věci VLAKOZ s.r.o. a P.C.S. – Pražská komerční společnost s.r.o., neboť oznámení neobsahuje skutečnosti, nasvědčující spáchání trestného činu.

  Usnesení č. 707/2012

  • RM bere na vědomí Dopis koordinátora projektu Od.Komunity.cz pro ČR Ing. Mariána Repáňě, Ľ. Fullu 5, 841 05 Bratislava, SR se žádostí o pomoc při informování občanů Města Jiříkov. Jedná se o nekomerční projekt, který je zaměřen na rozvoj pomoci a sounáležitosti mezi obyvateli obcí a jejich blízkého okolí.

  Usnesení č. 708/2012

  • 1. RM projednala předloženou informaci o nutnosti zajistit v souladu s §59 odst. 3 zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci Zjednodušeného podlimitního řízení na realizaci akce „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ komisi pro posouzení kvalifikace a tuto informaci bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla, že posouzení kvalifikace zabezpečí ustanovená hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ ve složení: 1. Miroslav Horák-náhradník Michal Maják, 2. Miroslav Sabo - náhradník Ing. Petr Sinkule, 3. Ing. Milan Zezula - náhradník Ing. Jiří Cobl, 4. Petr Stredák - náhradník Jiří Semerád, 5. Jiří Antoš - náhradník Zdenek Doležal.

  Usnesení č. 709/2012

  • 1. RM projednala návrh smlouvy o dílo č. 312512, na opravu místních komunikací v Jiříkově, v ceně 111.096,- Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 402 02 Děčín, IČ 250 427 51, a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 312512, na opravu místních komunikací v Jiříkově, v ceně 111.096,- Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 402 02 Děčín, IČ 250 427 51.
  • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo č. 312512, na opravu místních komunikací v Jiříkově, v ceně 111.096,- Kč včetně DPH, mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 402 02 Děčín, IČ 250 427 51.

  Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

  Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov