Informace o přijatých usneseních z 42. schůze

Tisk

konané dne 4. června 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 714/2012

 • RM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2011 se zjištěním: pří přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Usnesení č. 715/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2011 a doporučuje ZM projednat Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2011 a projednání uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň doporučuje ZM rozhodnout schodek hospodaření ve výši 7.635.167,27 Kč uhradit z finančních prostředků z minulých let takto: částka 6.985.352,-Kč je podložena přijatým úvěrem na stavební úpravy panelových domů č.p. 339,340,345,346 v roce 2011, zbývající část ve výši 649.815,27 Kč uhradit z rezervního fondu Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu finančních prostředků z fondu rezerv ve výši 649.815,27 Kč na úhradu té části schodku hospodaření roku 2011, která není podložena přijatým úvěrem na stavební úpravy panelových domů č.p. 339,340,345,346.

Usnesení č. 716/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 7/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 7/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 717/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 2012, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 2012 mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o provedení kontrol hospodaření PO města Jiříkov za rok 2012, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.

Usnesení č. 718/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 14. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 22.05.2012.

Usnesení č. 719/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 720/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 721/2012

 • RM projednala a bere na vědomí oznámení ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace o uzavření školní jídelny ve dnech 16.07. – 31.08.2012 z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců, malování a úklidu prostor školní jídelny.

Usnesení č. 722/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 12. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 16.05.2012.

Usnesení č. 723/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujezáměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č.1912/1 o výměře 891m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 
  • b) p.p.č.1449 o výměře 2345m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 
  • c) části p.p.č. 347/2 o výměře 370m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 4832 o výměře 160m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 4832 o výměře 210m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,00 Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4832 o výměře 20m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,00 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 724/2012

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválitzveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2476/9 (zahrada) o výměře 251m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • b) p.p.č. 3572/2 (trvalý travní porost) o výměře 62m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
 • 3. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32m2 a části p.p.č. 2476/9 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 725/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231.

Usnesení č. 726/2012

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění výroby repliky 1 ks dvoukřídlových dveří + 1 ks obložky, včetně montáže a demontáže, opravy dveří a provedení funkčností dveří v objektu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, č.p. 686, ul. Filipovská v Jiříkově a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a Truhlářstvím-Josef Kortus se sídlem Krásnolipská 450/23, 408 01 Rumburk na zajištění výroby repliky 1 ks dvoukřídlových dveří + 1 ks obložky, včetně montáže a demontáže, opravy dveří a provedení funkčností dveří v objektu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace,  č.p. 686, ul. Filipovská v Jiříkově za dohodnutou cenu ve výši 43.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Truhlářstvím-Josef Kortus se sídlem Krásnolipská 450/23, 408 01 Rumburk na zajištění výroby repliky 1 ks dvoukřídlových dveří + 1 ks obložky, včetně montáže a demontáže, opravy dveří a provedení funkčností dveří v objektu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace, č.p. 686, ul. Filipovská v Jiříkově za dohodnutou cenu ve výši 43.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 727/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 6273/1 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka na p.p.č. 2959/1, 2960/1 a 6273/1 vše v k.ú. Jiříkov“ pro stavbu nového rodinného domku na st.p.č. 2031 v k.ú. Jiříkov, ul. Mělnická v Jiříkově uzavíranou mezi panem P. M., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6273/1 v k.ú. Jiříkov  v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka na p.p.č. 2959/1, 2960/1 a 6273/1 vše v k.ú. Jiříkov“ pro stavbu nového rodinného domku na st.p.č. 2031 v k.ú. Jiříkov, ul. Mělnická v Jiříkově mezi panem P. M., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 6273/1 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Vodovodní přípojka na p.p.č. 2959/1, 2960/1 a 6273/1 vše v k.ú. Jiříkov“ pro stavbu nového rodinného domku na st.p.č. 2031 v k.ú. Jiříkov, ul. Mělnická v Jiříkově uzavíranou mezi panem P. M., 407 53 Jiříkov a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 728/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a doporučuje ZM rozhodnout vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.

Usnesení č. 729/2012

 • 1. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 14.05.2012 u příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2011 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2011 ze dne 17.10.2011, kterou RM vzala na vědomí usnesením č. 446/2011/1. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 2. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 14.05.2012 u příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2011 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2011 ze dne 17.10.2011, kterou RM vzala na vědomí usnesením č. 446/2011/2. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 3. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 15.05.2012 u příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, za období 09 – 12/2011 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2011 ze dne 18.10.2011, kterou RM vzala na vědomí usnesením č. 446/2011/3. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.
 • 4. RM bere na vědomí Protokol o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Následná kontrola byla provedena 14.05.2012 u příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace, za období 09 – 12/2011 a navazovala na průběžnou nezávislou kontrolu hospodaření za období 01- 08/2011 ze dne 17.10.2011, kterou RM vzala na vědomí usnesením č. 446/2011/4. Kontrolu provedl Ing. Miroslav Bím – účetní, poradenská a konzultační činnost pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace se sídlem Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf. Nebyly zjištěny nedostatky, kontrolované náklady byly vynakládány účelně a v souladu s posláním organizace.

Usnesení č. 730/2012

 • RM bere na vědomí dopis ministra financí Ing. Miroslava Kalouska ve věci postupu Vlády ČR k rozpočtovému určení daní, který je předložen na červnovou schůzi Poslanecké sněmovny PČR jako sněmovní tisk č. 694 a související sněmovní tisk č. 695, který v rámci tzv. protischodkového balíčku koordinuje podíly obcí a krajů na DPH a DPFO ze závislé činnosti tak, aby předpokládané zvýšené inkaso bylo pouze příjmem státního rozpočtu a změny měly neutrální vliv na rozpočty obcí a krajů.

Usnesení č. 731/2012

 • 1. RM projednala předloženou Mandátní smlouvu č. 27/2012 na komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky týkající se pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže a to na základě akceptace žádosti o dotaci Města Jiříkov na projekt ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, uzavíranou mezi Ing. Ivanou Jurečkovou, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 63301474 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, ve výši 12.000,-Kč včetně DPH a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Mandátní smlouvu č. 27/2012 na komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky týkající se pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže a to na základě akceptace žádosti o dotaci Města Jiříkov na projekt ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, mezi Ing. Ivanou Jurečkovou, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ:63301474 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, ve výši 12.000,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Mandátní smlouvu č. 27/2012 na komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky týkající se pořízení komunální techniky na snižování imisní zátěže a to na základě akceptace žádosti o dotaci Města Jiříkov na projekt ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, uzavíranou mezi Ing. Ivanou Jurečkovou, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 63301474 a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, ve výši 12.000,-Kč včetně DPH.

Usnesení 732/2012

 • 1. RM bere na vědomí informaci starosty města o odvolání tajemníka Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a to paní Martinu Fodorovou (ukončení pracovního poměru na dobu určitou k 03.06.2012).
 • 2. RM bere na vědomí informaci starosty města o jmenování člena pro výkon tajemníka Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova podle § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů paní Janu Škvorovou.
  Složení Komise pro projednávání přestupků Města Jiříkova: předseda JUDr. Josef Kolka, členové: Ing. Ludvík Šmíd, pan Jenö Fodor, pan Jiří Semerád, pan Marek Bulan, paní Jana Škvorová.

Usnesení č. 733/2012

 • RM pověřuje paní Janu Škvorovou, 407 53 Jiříkov ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84, odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v blokovém řízení v období od 04.06.2012 do 31.12.2012. Tímto pověřením se ruší předchozí pověření schválené na 30. schůzi Rady města Jiříkova dne 9. ledna 2012, usnesení č. 526/2012/2.

Usnesení č. 734/2012

 • RM jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Mgr. Šamšu Vladimíra, 407 53 Jiříkov a pana Horáka Miroslava, 407 53 Jiříkov členy Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace s účinností od 19.06.2012 na tříleté funkční období školské rady.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov