Informace o přijatých usneseních z 44. schůze

Tisk

konané dne 2. července 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 756/2012

 • RM projednala a bere na vědomí sdělení ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace o uzavření Školní družiny při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace ve dnech od 02. 07. 2012 do 28. 08. 2012 z důvodu nepřihlášení žádného žáka.

Usnesení č. 757/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis o volbě zákonných zástupců žáků ve školské radě ze dne 19. 06. 2012 do Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí Zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě ze dne 11. 06. 2012 do Školské rady při Základní škole Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace.

Usnesení č. 758/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomísmlouvy v rámci přípravy vydání publikace k 100. výročí povýšení Města Jiříkova:
  • a) Smlouvu o dílo pro vytvoření díla uzavíranou mezi panem Petrem Karlíčkem, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice a Městem Jiříkov za smluvní cenu 45.000,-Kč.
  • b) Licenční smlouvu autorskou uzavíranou mezi panem Petrem Karlíčkem, 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice a Městem Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla uzavřít:
  • a) Smlouvu o dílo pro vytvoření díla mezi panem Petrem Karlíčkem, 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice a Městem Jiříkov za smluvní cenu 45.000,-Kč.
  • b) Licenční smlouvu autorskou mezi panem Petrem Karlíčkem, 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené smlouvy podepsat.

Usnesení č. 759/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 15. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 20. 06. 2012.

Usnesení č. 760/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 13. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 13. 06. 2012.

Usnesení č.761/2012

 • RM projednala a bere na vědomí výsledky kontroly nakládání s odpady u podnikajících subjektů na území Města Jiříkova.

Usnesení č. 762/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmů bere na vědomí.
 • 2. RM schvalujezáměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2323/1 o výměře 170 m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39 m2 a část p.p.č.1895/4 o výměře 71 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky je zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 
  • b) části p.p.č. 35 o výměře 110 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 35 o výměře 20 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 35 o výměře 40 m2 a části st.p.č. 705 o výměře 30 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části st.p.č. 705 o výměře 10 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) p.p.č.159/1 o výměře 86 m2, p.p.č.159/3 o výměře 38 m2 a části p.p.č.160/1 o výměře     800 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) p.p.č. 450 o výměře 1845 m2 v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části p.p.č. 4960 o výměře 1000 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části p.p.č. 277/1 o výměře 535 m2, p.p.č. 277/2 o výměře 43 m2, části p.p.č. 278 o výměře 200 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 277/1 o výměře  12 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
  • i) části p.p.č. 2198/1 o výměře 653 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2198/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) p p.č. 5247/2 o výměře 1452 m2  v k.ú. Filipov u Jiříkova jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • k) části p p.č. 3404/2 o výměře 100 m2  v k.ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
   l) části p.p.č. 59/3 o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmů pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 763/2012

 • 1. RM projednala návrh nájemní smlouvy č. 671/2012-POH dotčených pozemků stavbou „Rekonstrukce objektů č. p. 3 a 4 na Náměstí v Jiříkově – zřízení městského informačního centra, muzea, centra pro integraci a seniory“ uzavírané mezi Městem Jiříkov a Povodím Ohře, st. p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu č. 671/2012-POH dotčených pozemků stavbou „Rekonstrukce objektů č. p. 3 a 4 na Náměstí v Jiříkově – zřízení městského informačního centra, muzea, centra pro integraci a seniory“ mezi Městem Jiříkov a Povodím Ohře, st. p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov za roční nájemné 455,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat nájemní smlouvu č. 671/2012-POH dotčených pozemků stavbou „Rekonstrukce objektů č. p. 3 a 4 na Náměstí v Jiříkově – zřízení městského informačního centra, muzea, centra pro integraci a seniory“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Povodím Ohře, st. p. se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov za roční nájemné 455,- Kč

Usnesení č. 764/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku smlouvy o dílo č. 1 na zajištění podkladů, vypracování pasportů, manipulačních a provozních řádů vodních děl ve vlastnictví objednavatele v rozsahu dle cenové kalkulace zhotovitele ze dne 13. 12. 2010, která je nedílnou součástí této smlouvy a tento dodatek smlouvy o dílo č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek smlouvy o dílo č. 1 mezi Městem Jiříkov a firmou TERRAPROJEKT, v.o.s. se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 01 Děčín na zajištění podkladů, vypracování pasportů, manipulačních a provozních řádů vodních děl ve vlastnictví objednavatele v rozsahu dle cenové kalkulace zhotovitele ze dne 13. 12. 2010, která je nedílnou součástí této smlouvy.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek smlouvy o dílo č. 1 mezi Městem Jiříkov a firmou TERRAPROJEKT, v.o.s. se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 01 Děčín na zajištění podkladů, vypracování pasportů, manipulačních a provozních řádů vodních děl ve vlastnictví objednavatele v rozsahu dle cenové kalkulace zhotovitele ze dne 13. 12. 2010, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Usnesení č. 765/2012

 • 1. RM projednala a schvaluje finanční odměnu za I. pololetí 2012 ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova a to:
  • a) panu Bc. Janu Sembdnerovi, řediteli příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov (příloha zápisu).
  • b) Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi, řediteli příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace (příloha zápisu).
  • c) paní Lence Majákové, ředitelce příspěvkové organizaceMateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (příloha zápisu).
 • 2. RM ukládá: starostovi města – oznámit jednotlivým ředitelům příspěvkových organizací Města Jiříkova rozhodnutí RM.

Usnesení č. 766/2012

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 268.843,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2012 do 30. 06. 2012 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.

Usnesení č. 767/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. K., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní V. K., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 768/2012

 • RM rozhodla revokovat své usnesení č. 661/2012 z 38. schůze ze dne 16. 04. 2012.

Usnesení č. 769/2012

 • 1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města za období od 01. 01. 2012 až 30. 06. 2012.
  2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva a to:
  Komise občanských záležitosti

  K. A.

  1.600,-Kč

  P. J. Dis

  1.600,-Kč

  Mgr. D. I.

         0,-Kč

  P. J.

  2.000,-Kč

  Komise výstavby a životního prostředí

  M. M.

  2.000,-Kč

  B. D.

  1.600,-Kč

  H. R.

  1.200,-Kč

  M. J.

  1.600,-Kč

  Komise místního a bytového hospodářství

  Mgr. B. F.

     800,-Kč

  B. O.

  1.200,-Kč

  K. G.

     800,-Kč

  D. J.

  1.200,-Kč

  Komise Letopisecká

  E. J.

  1.600,-Kč

  M. H.

  2.000,-Kč

  N. J.

  2.000,-Kč

  B. L.

  1.200,-Kč

  F. O.

  1.200,-Kč

  Komise pro projednávání přestupků

  F. J.

     800,-Kč

  B. M.

  1.200,-Kč

  Redakční rada Jiříkovských novin

  O. L.

  2.000,-Kč

  Mgr. P. S.

  2.400,-Kč
 • 3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a členům komise pro projednávání přestupků.

Usnesení č. 770/2012

 • RM projednala dopis Úřadu vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování v rómských lokalitách s návrhem na opatření, která jsou potřebná pro Město Jiříkov a tento dopis bere na vědomí.

Usnesení č. 771/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh na přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 51.220,-Kč na nákup 2 ks pečovatelského lůžka ABE-I90-T, 2 ks hrazdy s hrazdičkou a 2 ks matrace Rámové 90x200x12 cm potah Bravo zelené od společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou jednateli: Ing. Miloslavem Zauerem a Thomasem Merkerem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. RM schvaluje přijetí peněžitého sponzorského daru ve výši 51.220,-Kč na nákup 2 ks pečovatelského lůžka ABE-I90-T, 2 ks hrazdy s hrazdičkou a 2 ks matrace Rámové 90x200x12 cm potah Bravo zelené od společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou jednateli: Ing. Miloslavem Zauerem a Thomasem Merkerem, příspěvkovou organizací Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov, podle § 39b) odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 772/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavbu „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ zadanou v souladu s § 25 písm. b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a novel – zjednodušené podlimitní řízení a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění stavby „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ dle zadávací dokumentace ze strany zadavatele předložil uchazeč firma STAMO spol. s r.o., IČ: 43222323, se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín za nabídnutou cenu ve výši 3.272.032,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění stavby „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou STAMO spol. s r.o., IČ: 43222323, se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín za nabídnutou cenu ve výši 3.272.032,-Kč včetně DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění stavby „Jiříkov – bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ mezi Městem Jiříkov a uchazečem firmou STAMO spol. s r.o., IČ: 43222323, se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín za nabídnutou cenu ve výši 3.272.032,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 773/2012

 • RM rozhodla přidělit byt 1+3 (143,55 m2), Moskevská 524, 407 53 Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci s termínem do 31. 07. 2012 a doplacení dlužných částek na nájemném s termínem do 31. 07. 2012 na dobu určitou od 01. 07. 2012 do31. 07. 2012 s možností prodloužení po splnění podmínek panu Z. R., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 774/2012

 • RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Miroslava Horáka o plnění úkolů za II. čtvrtletí 2012.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov