Informace o přijatých usneseních z 45. schůze

Tisk

konané dne 11. července 2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 775/2012

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění stavby „Oprava hráze rybníka Textilák III“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a panem Radomilem Mackem-Grif se sídlem Malá 322, 408 01 Rumburk na zajištění stavby „Oprava hráze rybníka Textilák III“ za cenu 27.976,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem Radomilem Mackem-Grif se sídlem Malá 322, 408 01 Rumburk na zajištění stavby „Oprava hráze rybníka Textilák III“ za cenu 27.976,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 776/2012

 • 1. RM projednala předloženou informaci o nutnosti zajištění zakázky malého rozsahu dle zákona na pořízení dodávky komunální techniky na snížení imisní zátěže z dopravy a uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem dodávky vybraným v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v návaznosti na čerpání finančních prostředků z dotace poskytnuté SFŽP ČR a tuto informaci bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla provést výběr dodavatelské firmy na zajištění dodávky komunální techniky na snížení imisní zátěže z dopravy formou zakázky malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách a oslovit minimálně 3 dodavatele k předložení nabídek.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí- společně s Ing. Jurečkovou z Opavy zajistit výběr dodavatelské firmy na zajištění dodávky komunální techniky na snížení imisní zátěže z dopravy formou zakázky malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách a oslovit minimálně 3 dodavatele k předložení nabídek.
 • 4. RM rozhodla, že pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek bude ustanovena pětičlenná komise ve složení:
  • 1. Miroslav Horák
  • 2. Miroslav Sabo
  • 3. Ing. Ivana Jurečková
  • 4. Jiří Semerád
  • 5. Petr Dufek
   Náhradníci:
  • 1. Petr Stredák
  • 2. Miroslav Skramužský

Usnesení č. 777/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 10/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 10/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 778/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 06. 2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 779/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem P. B., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana P. B., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č.780/2012

 • 1. RM projednala  záměr výpůjčky  pozemku p. č. 2756/1 o výměře 3103 m2 v k.ú. Jiříkov, který je ve vlastnictví Města Jiříkova, pro zajištění výcviku psů a tento záměr výpůjčky bere na vědomí
 • 2. RM schvaluje  záměr  výpůjčky  pozemku p. č. 2756/1 o výměře 3103  m2 v k.ú. Jiříkov, který je ve vlastnictví Města Jiříkova, pro zajištění výcviku psů. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměr výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov