Informace o přijatých usneseních z 47. schůze

Tisk

konané dne 1. srpna 2012 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 785/2012

  • RM projednala a bere na vědomí nabídku obecně prospěšné společnosti Best price energy, která se specializuje na poradenství a správu odběrných míst a zařízení v oblasti energetiky.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov