Informace o přijatých usneseních z 49. schůze

Tisk

konané dne 3. září 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 814/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu", ve výši
  1.636.016,- Kč, a to z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce", podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů" pro rok 2011.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu", ve výši 1.636.016,- Kč, a to z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce", podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů" pro rok 2011.
  • b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu", ve výši 1.636.016,- Kč, a to z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce", podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů" pro rok 2011.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 1.636.016,- Kč z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce", podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů" pro rok 2011, na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu".
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce", podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů" pro rok 2011, na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu", budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 a 2013.                                                                                 

Usnesení č. 815/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost pana J. H., Jiříkov o pronájem nebytových prostor v objektu bez č. p., ulice Antonínova v Jiříkově na st.p.č. 1357/2 (zemědělská stavba) na skladové prostory v k.ú. Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla pronajmout nebytový prostor v objektu bez č. p., ulice Antonínova v Jiříkově na st.p.č. 1357/2 (zemědělská stavba) na skladové prostory v k.ú. Jiříkov panu J. H., Jiříkov, od 15. 09. 2012.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu bez č. p., ulice Antonínova v Jiříkově na st.p.č. 1357/2 (zemědělská stavba) na skladové prostory v k.ú. Jiříkov a starostovi města smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.                                                                            

Usnesení č. 816/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 07. 2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 817/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní V. S., Sládkovičovo a rozhodla přijmout dar ve výši 250,- Kč (finanční hotovost) od paní V. S., Sládkovičovo, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem O. P., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,- Kč (finanční hotovost) od pana O. P., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 818/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 12/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 12/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.    

Usnesení č. 819/2012

 • RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu dotace Zelená úsporám ze základního běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částkou 4.332.600,- Kč. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2013 k případnému financování výdajů roku 2013.

Usnesení č. 820/2012

 • RM projednala předložený "Plán inventur na rok 2012", tento "Plán inventur na rok 2012" schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tento "Plán inventur na rok 2012" podepsat.

Usnesení č. 821/2012

 • 1. RM bere na vědomí Grantový program Města Jiříkova pro rok 2013 a doporučuje ZM tento grantový program přijmout a schválit.
 • 2. RM bere na vědomí předložený návrh formuláře "Smlouva o poskytnutí dotace" z rozpočtu Města Jiříkova a doporučuje ZM tento formulář - návrh smlouvy schválit, zároveň RM doporučuje ZM rozhodnout o pověření starosty města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků radou města.
 • 3. RM doporučuje ZM rozhodnout o částce ve výši 250.000,- Kč, která bude vyčleněna v rozpočtu města na rok 2013 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové organizace.
 • 4. RM doporučuje ZM rozhodnout o zřízení grantové komise, tvořenou Finančním výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova. Tato komise projedná žádosti o granty na rok 2013 a navrhne přidělení grantů.

Usnesení č. 822/2012

 • RM projednala a bere na vědomí návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky  2014 - 2015 a doporučuje ZM Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2014 - 2015 přijmout a schválit.

Usnesení č. 823/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost p. Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku – myčka nádobí SEI 1P v pořizovací ceně do 70.000,- Kč, včetně DPH.
 • 2. RM rozhodla schválit pořízení investičního majetku - nákup myčky nádobí SEI 1P v pořizovací ceně do 70.000,- Kč, včetně DPH příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 824/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002804/VB001 na p.p.č. 5245/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu "Filipov, p.p.č. 5245/1, přípojka do 50m kNN, IP-12-4002804" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002804/VB001 na p.p.č. 5245/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu "Filipov, p.p.č. 5245/1, přípojka do 50m kNN, IP-12-4002804" a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002804/VB001 na p.p.č. 5245/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 na stavbu "Filipov, p.p.č. 5245/1, přípojka do 50m kNN, IP-12-4002804".

Usnesení č. 825/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Stavební úpravy stávajícího objektu garáží na st.p. č. 1572 v k.ú. Jiříkov a úprava nového vjezdu z místní komunikace ke garážím po p.p.č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov, ul. Oldřichova v Jiříkově" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Stavební úpravy stávajícího objektu garáží na st.p. č. 1572 v k.ú. Jiříkov a úprava nového vjezdu z místní komunikace ke garážím po p.p.č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov, ul. Oldřichova v Jiříkově" mezi paní L. L. a panem J. L., Jiříkov a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou "Stavební úpravy stávajícího objektu garáží na st.p. č. 1572 v k.ú. Jiříkov a úprava nového vjezdu z místní komunikace ke garážím po p.p.č. 2473/2 v k.ú. Jiříkov, ul. Oldřichova v Jiříkově" uzavíranou mezi paní L. L. a panem J. L., Jiříkov a Městem Jiříkov.    

Usnesení č. 826/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) část st.p.č. 691 o výměře 300 m2 v k.ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou domu za cenu  5,- Kč/m2 a rok, část st.p.č. 691 o výměře 368 m2, část p.p.č. 51 o výměře 262 m2, část p.p.č. 53/1 o výměře 113 m2, část p.p.č. 53/2 o výměře 17 m2 a část p.p.č. 6025 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) p.p.č. 326 o výměře 2256 m2 v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,- Kč/m2 a rok.
 • 3. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 827/2012

 • 1. RM projednala žádost o výpůjčku p.p.č. 2756/1 o výměře 3103 m2 v k.ú. Jiříkov, který je ve vlastnictví Města Jiříkova pro zajištění výcviku psů a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje výpůjčku p.p.č. 2756/1 o výměře  3103 m2 v k.ú. Jiříkov, pro zajištění výcviku psů, sdružení Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, zastoupenému předsedou Jaroslavem Vöröšem, na dobu určitou od 15. 09. 2012 do 31. 12. 2016. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 828/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 4573 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
 • 3. RM nedoporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 223/3 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.

Usnesení č. 829/2012

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků, záměr bezúplatného převodu nemovitosti a pozemků, záměr směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5967/1 (ostatní plocha) o výměře 116 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
  • b) p.p.č. 3425 (ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
 • 3. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru směny pozemků a to:
  části p.p.č.195/1 (zahrada) o výměře 717 m2 v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za část p.p.č.194 (zahrada) o výměře 21 m2 v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Českého rybářského svazu, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov dle GOP č. 1306-24/2012 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 830/2012

 • 1. RM projednala žádost Ústeckého kraje o majetkoprávní vypořádání a tuto žádost bere na vědomí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru darování pozemků do vlastnictví Ústeckého kraje,Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to: p.p.č. 5944/37 o výměře 4231 m2, který vznikl sloučením dílu "k" odděleného z p.p.č. 5944/1, dílu "a" z p.p.č.147, dílu "f" z p.p.č.168, dílu "d+e" z p.p.č.169/1, dílu "b" z p.p.č.170/1, dílu "g" z p.p.č.193/3, dílu "h" z p.p.č.195/1 a dílu "c" z p.p.č. 6018 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a přijmutí daru pozemků do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, a to: p.p.č. 5944/26 o výměře 1 m2 odděleného z p.p.č. 5944/26, pozemku p.č. 6129/2 o výměře 395 m2 odděleného z p.p.č. 6129 a pozemku p.č. 496 o výměře 973 m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Usnesení č. 831/2012

 • 1. RM projednala podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č.1701/1 (trvalý travní porost) o výměře 3394 m2 v k.ú. Jiříkov.
 • 2. RM schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č.1701/1 (trvalý travní porost) o výměře 3394 m2 v k.ú. Jiříkov na Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Děčín.

Usnesení č. 832/2012

 • 1. RM projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby ze dne   15. 03. 2012 mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov, kterým se mění uzavření smlouvy z doby určité na dobu neurčitou a tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby ze dne 15. 03. 2012 mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi městapodepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o organizaci a výkonu veřejné služby ze dne 15. 03. 2012 mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 833/2012

 • 1. RM projednala a schvaluje níže uvedené smlouvy v rámci akce "Oslavy 140 let založení Jiříkovského sboru dobrovolných hasičů a 666 let od první písemné zmínky o Jiříkovu" dne 28. 09. 2012:
  • a) Smlouvu o zajištění hudební produkce – produkce živé hudby s panem P. Z., Varnsdorf a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za smluvní cenu 6.000,- Kč včetně DPH.
  • b) Smlouvu o zabezpečení ozvučení dne 28. 09. 2012 s panem Josefem Kestlerem, Školní 3135, 407 47 Varnsdorf, IČO: 15124649 a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za smluvní cenu 4.000,- Kč včetně DPH.
  • c) Smlouvu o zapůjčení a servisu 2 ks mobilních WC s panem Rudolfem Svobodou, bytem 407 80 Vilémov, č. p. 102, IČO: 10411615 a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za cenu 790,- Kč + 300,- Kč včetně DPH za 1 ks + náklady za cestovné 16,- Kč/1 km.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města - výše uvedené smlouvy podepsat.
  • b) vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené smlouvy uhradit.
  • c) vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění podmínek pro odběratele daných smlouvou.

Usnesení č. 834/2012

 • 1. RM bere na vědomí informaci Bc. Jana Sembdnera, ředitele příspěvkové organizace Domov Důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov o situaci hrazení nákladů za plnění výkonu zdravotní péče s VZP.
 • 2. RM ukládá: starostovi města – požádat právního zástupce města JUDr. Josefa Kolku o součinnost s ředitelem příspěvkové organizace Domov Důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov v dalším postupu vůči VZP dle platné smlouvy. 

Usnesení č. 835/2012

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění vypracování projektové dokumentace na stavbu "Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu č. p. 900, ul. 9. Května v Jiříkově" za účelem vybudování knihovny a bezbariérového přístupu a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu č. p. 900, ul. 9. Května v Jiříkově" za cenu 290.400,- Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Ing. Milanem Zezulou se sídlem Máchova 1203, 408 01 Rumburk na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Stavební úpravy a změna užívání části 2.N.P. v objektu č. p. 900, ul. 9. Května v Jiříkově" za cenu 290.400,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 836/2012

 • RM rozhodla doplnit usnesení č. 744/2012 v bodě 4 ze 43. schůze RM ze dne 18. 06. 2012 a to následovně: za jméno "Petr Dufek" se doplňuje "čárka" a text "4. Miroslav Sabo, 5. Petr Stredák".

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov