Informace o přijatých usneseních z 50. schůze

Tisk

konané dne 10. září 2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 837/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění akce "Výměna oken ve 3 objektech města" zadanou podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel a předpisů a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 646, ul. Rumburská" dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, 407 47 Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši 178.023,- Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 524, ul. Moskevská" dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň za nabídnutou cenu ve výši 275.936,- Kč včetně DPH.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 678, ul. Čapkova" dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, 407 47 Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši 101.809,- Kč včetně DPH.
 • 5. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 646, ul. Rumburská" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, 407 47 Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši 178.023,- Kč včetně DPH.
 • 6. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 524, ul. Moskevská" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň za nabídnutou cenu ve výši 275.936,- Kč včetně DPH.
 • 7. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 678, ul. Čapkova" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, 407 47 Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši 101.809,- Kč včetně DPH.
 • 8. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 646, ul. Rumburská" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, 407 47 Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši 178.023,- Kč včetně DPH.
 • 9. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 524, ul. Moskevská" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň za nabídnutou cenu ve výši 275.936,- Kč včetně DPH.
 • 10. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna oken v objektu č. p. 678, ul. Čapkova" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou RI OKNA a.s., pobočka Varnsdorf, se sídlem Národní 535, 407 47 Varnsdorf za nabídnutou cenu ve výši 101.809,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 838/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 na zajištění více prací spojených s opravou hráze rybníka Textilák III a tento návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 mezi Městem Jiříkov a firmou Radomil Macek - Grif se sídlem Malá 322, 408 01 Rumburk na zajištění více prací spojených s opravou hráze rybníka Textilák III za cenu 27.748,- Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/12 mezi Městem Jiříkov a firmou Radomil Macek - Grif se sídlem Malá 322, 408 01 Rumburk na zajištění více prací spojených s opravou hráze rybníka Textilák III za cenu 27.748,- Kč včetně DPH.         

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov