Informace o přijatých usneseních z 52. schůze

Tisk

konané dne 1. října 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 840/2012

 • 1. RM bere na vědomí návrhy provozních rozpočtů příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2013, a to:
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – výnosy i náklady ve výši 5.786.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 752.000,- Kč
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková  organizace - výnosy i náklady ve výši
   14.366.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 1.698.000,-Kč.
  • c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace - výnosy i náklady ve výši 2.146.000,-Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 387.000,-Kč.
  • d) Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov - výnosy i náklady ve výši 31.627.000,- Kč, s požadavkem na příspěvek od zřizovatele ve výši 0,-Kč.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit návrhy provozních rozpočtů níže uvedených příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2013.
  • a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.
  • b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.
  • c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace.
  • d) Domov důchodů Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 841/2012

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní M. M., 408 01 Rumburk a rozhodla přijmout dar ve výši 250,-Kč (finanční hotovost) od paní M. M., 408 01 Rumburk, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem J. J., 407 53 Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana J. J., 407 53 Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - výše uvedené darovací smlouvy podepsat.

Usnesení č. 842/2012

 • RM rozhodla o zrušení bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Rumburk, č. účtu 43 - 2777980297/0100, účet byl zřízen k úvěrovému účtu, úvěr byl přijat na konsolidaci hypotečního úvěru, úvěr je uhrazen. RM rozhodla o převodu zůstatku na výše uvedeném účtu sníženého o poplatky za vedení účtů na základní běžný účet města.

Usnesení č. 843/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 08. 2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 844/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 14/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 14/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 845/2012

 • 1. RM bere na vědomí žádost TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130,
  o poskytnutí příspěvku ve výši 37.740,-Kč na úhradu záloh na elektrickou energii na měsíce říjen až prosinec 2012.
 • 2. RM rozhodla poskytnoutpříspěvek ve výši 37.740,-Kč na úhradu záloh na elektrickou energii na měsíce říjen až prosinec 2012 TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130.
 • 3. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2012 mezi TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130, zastoupenou starostou Alešem Kašparem a Městem Jiříkov.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2012 uzavíranou mezi TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130, zastoupenou starostou Alešem Kašparem a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 846/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 6/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 5. září 2012.

Usnesení č. 847/2012

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění hudební produkce – produkce živé hudby mezi  panem P. Z., 407 47 Varnsdorf a Městem Jiříkov, zastoupeným starostou města panem Michalem Majákem za smluvní cenu 3.000,-Kč za vystoupení v Domě kultury Rumburk dne 05. 10. 2012 v rámci akce "Den seniorů".
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi města - výše uvedenou smlouvu podepsat.
  • b) vedoucí ekonomického odboru - výše uvedenou smlouvu uhradit.

Usnesení č. 848/2012

 • RM projednala a bere na vědomí návrh na novou zřizovací listinu Domova důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 849/2012

 • 1. RM projednala žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace o navýšení finančních prostředků ve výši 25.000,- na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace (KHS Ústí nad Labem bylo nařízeno pořídit podložky na lehátka pro děti).
 • 2. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru a vedoucímu odboru vnitřní správy - připravit do příští RM návrh řešení na použití investičního fondu.

Usnesení č. 850/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 14.000,-Kč, svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 14.000,-Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 14.000,-Kč dle přiložené inventární evidence.

Usnesení č. 851/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 11.990,-Kč, svěřeného příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace.
 • 2. RM schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 11.990,-Kč dle přiložené inventární evidence.

Usnesení č. 852/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí nabídku příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace na bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 32.379,85 Kč, svěřeného příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace.
 • 2. RM neschvaluje bezúplatné převzetí nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 32.379,85 Kč dle přiložené inventární evidence do majetku zřizovatele.
 • 3. RM schvaluje vyřazení nepotřebného drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 32.379,85 Kč dle přiložené inventární evidence.

Usnesení č. 853/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 3/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 3/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 854/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 16. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 29. 08. 2012.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí Zápis ze 17. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 26. 09. 2012.

Usnesení č. 855/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 14. zasedání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 05. 09. 2012.

Usnesení č. 856/2012

 • RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitosti a pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to budovy č. p. 606, bytový dům, v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 547, st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 299 m2, p.p.č. 462 (zahrada) o výměře 1099 m2, p.p.č. 463 (zahrada) o výměře 30 m2 a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 946 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1307-28/2012.

Usnesení č. 857/2012

 • RM projednala informaci o dražbě nemovitostí v k. ú. Jiříkov dle Dražební vyhlášky č.1/2012 o tuto informaci bere na vědomí.

Usnesení č. 858/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy č. Z_S14_12_8120037532 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově" a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu č. Z_S14_12_8120037532 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 688.905,55 Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu č. Z_S14_12_8120037532 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za předběžnou cenu ve výši 688.905,55 Kč bez DPH.

Usnesení č. 859/2012

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5336/2 o výměře 782 m2, část p.p.č. 5337/2 o výměře 774 m² vše v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Část p.p.č. 5337/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) st.p.č.1199/1 o výměře 39 m2 a p.p.č. 215/2 o výměře 218 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) p.p.č. 3701/1 o výměře 921 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) p.p.č. 272 o výměře 439 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) p.p.č. 5838/1 o výměře 1178 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) p.p.č. 818 o výměře 299 m2 a části p.p.č. 6043/1 o výměře 50 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části p.p.č. 2183/1 o výměře 787 m2, části p.p.č. 2184 o výměře 399 m2 a p.p.č. 2185 o výměře 120 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2184 o výměře 14 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • i) části p.p.č. 4265/3 o výměře 538 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • j) části p.p.č. 4950 o výměře 600 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4950 o výměře 690 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • k) části p.p.č. 2267/1 o výměře 1200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2267/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • l) části p p.č. 618/3 o výměře 984 m2  v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 618/3 o výměře 16 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • m) části p.p.č. 2582 o výměře 1124 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • n) části p.p.č. 19/3 o výměře 1200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č.19/3 o výměře 12 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • o) části p.p.č.165/1 o výměře 500 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 36 o výměře 50 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 36 o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - zveřejnit záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova na úřední desce podle § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 860/2012

 • RM projednala a bere na vědomí Protokol z kontroly plnění "Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů", která probíhala od 10. 07. 2012 do 10. 09. 2012.

Usnesení č. 861/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 8. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 12. 9. 2012.
 • 2. RM projednala a bere na vědomí Zápis z 9. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 25. 9. 2012.

Usnesení č. 862/2012

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+3  (91,20 m2), Oldřichova 682, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 10. 2012 do 31. 12. 2012 paní B. P., 407 53 Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1  (41,19 m2), Antonínova 1090, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 10. 2012 do 31. 12. 2012 paní B. P., 407 53 Jiříkov.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+KK  (44,01 m2), 9. května 900, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 10. 2012 do 31. 12. 2012 panu M. B., 407 53 Jiříkov. Náhradníkem rada města určila pana R. T., 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 863/2012

 • RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 10. 2012 do 31. 12. 2012:
  • M. L., Jiříkov od 01.10.2012 do 31.12.2012
  • S. K., Jiříkov od 01.10.2012 do 31.12.2012
  • S. H., Jiříkov od 01.10.2012 do 31.12.2012
  • K. T., Jiříkov od 01.10.2012 do 31.12.2012

Usnesení č. 864/2012

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění akce "Výměna stávajících nevyhovujících oken v bytovém domě čp. 253, Filipov v Jiříkově" zadanou podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel a předpisů a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce "Výměna stávajících nevyhovujících oken v bytovém domě čp. 253, Filipov v Jiříkově" dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec za nabídnutou cenu ve výši  222.618,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna stávajících nevyhovujících oken v bytovém domě čp. 253, Filipov v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec za nabídnutou cenu ve výši 222.618,-Kč včetně DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo na zajištění akce "Výměna stávajících nevyhovujících oken v bytovém domě čp. 253, Filipov v Jiříkově" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec za nabídnutou cenu ve výši  222.618,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 865/2012

 • RM bere na vědomí plánované dny ředitelského volna ve školním roce 2012/2013.

Usnesení č. 866/2012

 • 1. RM projednala dopis Úřadu vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování v rómských lokalitách s návrhem na opatření, která jsou potřebná pro Město Jiříkov. Jedná se o:
  • a) Prevence migrace:
   • sociální bydlení
   • zlepšení regionální koordinace v oblasti bydlení
   • pravidla pro trvalé a přechodné bydliště
  • b) Zaměstnanost:
   • vznik dotovaných míst v rámci veřejně prospěšných prací
   • podmínka zaměstnávání 10% dlouhodobě nezaměstnaných osob ve veřejných zakázkách
   • změna pravidel pro veřejnou službu – finanční motivace pracovníků
  • c) Mládež a vzdělávání:
   • podpora integračních opatření v předškolních zařízeních a MŠ
   • zřizování NZDM
   • antisegregační pravidla a opatření při zařazování dětí do škol (ta by měla vést k podpoře a začleňování dětí ze sociálního vyloučení do hlavního vzdělávacího proudu, nikoli ke vzájemnému uzavírání těchto dvou světů)
  • d) Bezpečnost:
   • podpora výcviku Městské policie
   • regulace hazardu
  • e) Sociální služby:
   • terénní práce a sociálně aktivizační služby
   • zavádění streetworku a zřízení protidrogového komunitního centra
   • dluhové poradenství
   • regionální koordinace sociálních odborů
 • a tato výše uvedená opatření jako potřebná pro Město Jiříkov schvaluje.
 • 2. RM ukládá: starostovi města –připravit návrh na ustanovení pracovní skupiny k dalšímu koordinačnímu postupu pro rozpracování daných opatření potřebných pro Město Jiříkov v rámci sociálního začleňování rómských lokalit.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov