Informace o přijatých usneseních z 54. schůze

Tisk

konané dne 24. října 2012 od 14:15 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 894/2012

  • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění akce "Zajištění zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova po dobu 2 let po sobě v zimním období" zadanou podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel a předpisů a tuto zprávu bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce "Zajištění zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova po dobu 2 let po sobě v zimním období" dle zadávací dokumentace předložil uchazeč pan Pavel Kocman se sídlem Březinova 348/37,   407 53 Jiříkov.
  • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění akce "Zajištění zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova po dobu 2 let po sobě v zimním období" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem panem Pavlem Kocmanem se sídlem Březinova 348/37, 407 53 Jiříkov.
  • 4. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zajištění akce "Zajištění zimní údržby v katastrech Jiříkov a Filipov u Jiříkova po dobu 2 let po sobě v zimním období" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem panem Pavlem Kocmanem se sídlem Březinova 348/37, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 895/2012

  • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění akce "Jiříkov – rozšíření stávajícího parkoviště v ul. Březinova" zadanou podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2012 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel a předpisů a tuto zprávu bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku pro město na zajištění akce "Jiříkov – rozšíření stávajícího parkoviště v ul. Březinova" dle zadávací dokumentace předložil uchazeč firma ZEPS s.r.o se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov za nabídnutou cenu ve výši 668.198,-Kč včetně DPH.
  • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění akce "Jiříkov – rozšíření stávajícího parkoviště v ul. Březinova" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou ZEPS s.r.o se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov za nabídnutou cenu ve výši 668.198,-Kč včetně DPH.
  • 4. RM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o dílo na zajištění akce "Jiříkov – rozšíření stávajícího parkoviště v ul. Březinova" mezi Městem Jiříkov a dodavatelem firmou ZEPS s.r.o se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov za nabídnutou cenu ve výši 668.198,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 896/2012

  • RM rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru o ploše 45,57 m2 v objektu č. p. 907 ulice Dvořákova v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov za účelem provozování ordinace praktického lékaře.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov