Informace o přijatých usneseních z 56. schůze

Tisk

konané dne 12. listopadu 2012 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 911/2012

  • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. zh. 15/2010 na zajištění střešních vzduchotechnických nástaveb u panelového objektu č. p. 345-346, ul. Březinova v Jiříkově a tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřítdodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zh. 15/2010 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín na zajištění střešních vzduchotechnických nástaveb u panelového objektu č. p. 345-346, ul. Březinova v Jiříkově za cenu 252 672,-Kč včetně DPH.
  • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. zh. 15/2010 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín na zajištění střešních vzduchotechnických nástaveb u panelového objektu č. p. 345-346, ul. Březinova v Jiříkově za cenu 252 672,-Kč včetně DPH.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov