Informace o přijatých usneseních z 59. schůze

Tisk

konané dne 17. prosince 2012 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 977/2012

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 978/2012

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 9/2012 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 5. prosince 2012.

Usnesení č. 979/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2012 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov a zároveň toto rozpočtové opatření příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 980/2012

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 157/1 o výměře 180 m2 a části st.p.č. 619 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Jiříkov  jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 220,-Kč, panu B. F., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č.156/1 o výměře 180 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č.156/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu    5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 280,-Kč, paní D. V.,  407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 5885/2 o výměře 380 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 5885/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 480,-Kč, paní J. Š., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) p.p.č. 4064/3 o výměře 845 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 4068 o výměře 300 m2, části p.p.č. 4069 o výměře 435 m2 a p.p.č. 5971/2 o výměře  355 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.070,-Kč, paní A. H., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 834/3 o výměře 430 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20Kč/m2 a rok, ročně celkem 90,-Kč, panu O. B., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části p.p.č. 139/6 o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem minimální nájemné 50,-Kč, panu J. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části p. p.č. 139/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem minimální nájemné 50,-Kč, MUDr. R. Š., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části p.p.č. 156/1 o výměře 50 m2 a části st.p.č. 619 o výměře 100 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 150,-Kč, paní Z. D., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 2568/1 o výměře 200 m2 a p.p.č. 2567/2 o výměře 376 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 580,-Kč, paní L. S., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č. 2568/1 o výměře 26 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2568/1 o výměře 26 m2 jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 160,-Kč, paní J. K., 407 53, Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 2568/1 o výměře 120 m2  v k.ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 120,-Kč, panu J. J., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 506/3 o výměře 559 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, panu P. M., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p p.č. 5079/1 o výměře 571 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 580,-Kč, panu M. K., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) p.p.č. 2701/2 o výměře 324 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 330,-Kč, panu M. G., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • g) části p.p.č.116/1 o výměře 479 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 480,-Kč, panu Z. R., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • h) části p.p.č. 605/1 o výměře 178 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 180,-Kč, panu J. Č., 407 53 Jiříkov od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 4. RM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat nájemní smlouvy na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a starostovi města nájemní smlouvy podepsat.

Usnesení č. 981/2012

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 795/7 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova mezi dva kupující tak, že bude pozemek po oddělení části ke komunikaci geometricky rozdělen každému jednou ½.

Usnesení č. 982/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4178/2011 na zajištění zpracování dokumentace pro provádění stavby „ZŠ Jiříkov č. p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ a tento dodatek smlouvy o dílo č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřítdodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4178/2011 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování dokumentace pro provádění stavby „ZŠ Jiříkov č. p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ za cenu ve výši 120.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4178/2011 mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování dokumentace pro provádění stavby „ZŠ Jiříkov č. p. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ za cenu ve výši  120.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 983/2012

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zajištění dokumentace „Rekonstrukce mostu u č. p. 243, ul. Pražská v Jiříkově“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění dokumentace „Rekonstrukce mostu u č. p. 243, ul. Pražská v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši  73.200,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění dokumentace „Rekonstrukce mostu u č. p. 243, ul. Pražská v Jiříkově“ za dohodnutou cenu ve výši 73.200,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 984/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění dopracování územního plánu města Jiříkov z důvodu nutnosti zajištění dokumentace „Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí“ a tento dodatek smlouvy o dílo č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a Ing. arch. Jiřím Vítem – Atelier Con.tec, 28. Pluku 28, 100 00 Praha 10 na zajištění dopracování územního plánu města Jiříkov z důvodu nutnosti zajištění dokumentace „Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí“ s navýšením původní ceny o 161.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Městem Jiříkov a Ing. arch. Jiřím Vítem – Atelier Con.tec , 28. Pluku 28, 100 00 Praha 10 na zajištění dopracování územního plánu města Jiříkov z důvodu nutnosti zajištění dokumentace „Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí“ s navýšením původní ceny o 161,000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 985/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 272 57 843, DIČ CZ 272 57 843.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 272 57 843, DIČ CZ 272 57 843.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO 272 57 843, DIČ CZ 272 57 843.

Usnesení č. 986/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231, DIČ CZ 27373231.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231, DIČ CZ 27373231.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231, DIČ CZ 27373231.

Usnesení č. 987/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231, DIČ CZ 27373231.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231, DIČ CZ 27373231.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO 00261424 a ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 27373231, DIČ CZ 27373231.

Usnesení č. 988/2012

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Lužické nemocnice a polikliniky a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk o pronájem nebytových prostor o ploše 45,57 m2 v objektu č. p. 907, ulice Dvořákova v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov za účelem provozování ordinace praktického lékaře.
 • 2. RM rozhodla pronajmout Lužické nemocnici a poliklinice a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk nebytový prostor o ploše 45,57 m2 v objektu č. p. 907, ulice Dvořákova v části obce Starý Jiříkov v k. ú. Jiříkov za účelem provozování ordinace praktického lékaře dle platné směrnice č. 6/2011 Pravidla pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Města Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství - vypracovat smlouvu o nájmu nebytového prostoru v objektu č. p. 907, ulice Dvořákova v části obce Starý Jiříkov a starostovi města smlouvu o nájmu nebytového prostoru podepsat.

Usnesení č. 989/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 009/2012, jehož předmětem je ,,Restaurování sochy Žehnajícího Krista v Jiříkově, ul. Tylova“, uzavíraný mezi BcA. Miloš Kubišta, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 1 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 009/2012, jehož předmětem je ,,Restaurování sochy Žehnajícího Krista v Jiříkově, ul. Tylova“, mezi BcA. Miloš Kubišta, Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města. Dodatek č. 1 se týká změny dokončení termínu do 31. 12. 2012.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 009/2012, jehož předmětem je ,,Restaurování sochy Žehnajícího Krista v Jiříkově, ul. Tylova“.

Usnesení č. 990/2012

 • 1. RM bere na vědomí žádost Sdružení Linka bezpečí, občanské sdružení, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8, o finanční podporu krizové telefonické pomoci dětem ve výši 2.100,-Kč.
 • 2. RM rozhodla neposkytnout finanční podporu Sdružení Linka bezpečí, občanské sdružení, Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8.

Usnesení č. 991/2012

 • RM bere na vědomí pohledávky k 30. 11. 2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 992/2012

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 21/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 21/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 993/2012

 • RM projednala návrh směrnice č. 1/2012 „Reálná hodnota majetku určeného k prodeji“ a tuto směrnici č. 1/2012 „Reálná hodnota majetku určeného k prodeji“ schvaluje s platností a účinností od 18. 12. 2012.

Usnesení č. 994/2012

 • RM pověřuje paní J. Š., 407 53 Jiříkov ukládáním a vybíráním pokut za přestupky dle § 84 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v blokovém řízení v období od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 995/2012

 • 1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města a členů komise pro projednávání přestupků za období od 01. 07. 2012 až 17. 12. 2012.
 • 2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města a členům komise pro projednávání přestupků a to:
  • Komise pro občanské záležitosti
   J. V.                                                                              800,- Kč
   K. A.                                                                          1.200,- Kč
   P. J. Dis                                                                     1.200,- Kč
   P. J.                                                                            1.600,- Kč
  • Komise výstavby a životního prostředí
   B. D.                                                                          1.600,- Kč
   H. R.                                                                          2.000,- Kč
   M. M.                                                                         1.600,- Kč
   M. J.                                                                           1.600,- Kč
  • Komise místního a bytového hospodářství
   Mgr. B. F.                                                                  1.200,- Kč
   B. O.                                                                          1.200,- Kč
   D. J.                                                                              800,- Kč
   K. G.                                                                             400,- Kč
  • Komise letopisecká
   E. J.                                                                            1.200,- Kč
   B. L.                                                                              400,- Kč
   M. H.                                                                         1.200,- Kč
   N. J.                                                                           2.000,- Kč
   F. O.                                                                          2.000,- Kč
  • Komise pro projednávání přestupků
   F. J.                                                                            2.000,- Kč
   B. M.                                                                         1.600,- Kč
   B. D.                                                                                 0,- Kč
  • Redakční rada Jiříkovských novin
   O. L.                                                                          1.600,- Kč
   Mgr. S. P.                                                                  2.000,- Kč
 • 3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města a členům komise pro projednávání přestupků.

Usnesení č. 996/2012

 • 1. RM projednala Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 01. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov a tento Dodatek č. 7 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 01. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města  - podepsat Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 01. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 997/2012

 • 1. RM bere na vědomí žádost KM Trading s.r.o., Březinova 902, 407 53 Jiříkov, zastoupené finančním ředitelem panem Pavlem Kratochvílem o souhlas Města Jiříkov k používání znaku Města Jiříkov na www stránkách společnosti.
 • 2. RM vydává souhlas k použití znaku Města Jiříkova na www stránkách společnosti KM Trading s.r.o., Březinova 902, 407 53 Jiříkov, zastoupené finančním ředitelem panem Pavlem Kratochvílem.

Usnesení č. 998/2012

 • RM rozhodla jmenovat do funkce ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov (od 01. 01. 2013 Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov), se sídlem Jiříkov, část Filipov, č. p. 65, PSČ 407 53 Jiříkov v souladu s ustanovením § 102 odst. 2  písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 33 odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pana Bc. Jana Sembdnera, 408 01 Rumburk s účinností od 01. 04. 2013 na dobu určitou 6 let.

Usnesení č. 999/2012

 • 1. RM projednala předložený návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 15/2010 na zajištění realizace rekonstrukce střešních vzduchotechnických zařízení v rámci stavby „Zateplení bytového domu čp. 345-346, ul. Březinova v Jiříkově“ se změnou termínu dokončení stavby do 31. 01. 2013 za předpokladu příznivých klimatických podmínek a tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 15/2010 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění realizace rekonstrukce střešních vzduchotechnických zařízení v rámci stavby „Zateplení bytového domu čp. 345-346, ul. Březinova v Jiříkově“ se změnou termínu dokončení stavby do 31. 01. 2013 za předpokladu příznivých klimatických podmínek.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 15/2010 mezi Městem Jiříkov a firmou STAMO spol. s r.o. se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín I na zajištění realizace rekonstrukce střešních vzduchotechnických zařízení v rámci stavby „Zateplení bytového domu čp. 345-346, ul. Březinova v Jiříkově“ se změnou termínu dokončení stavby do 31. 01. 2013 za předpokladu příznivých klimatických podmínek.

Usnesení č. 1000/2012

 • 1. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 01. 2013 do 31. 01. 2013 za podmínky uhrazení dlužné částky nájmu nebo podepsání a plnění uznávacího prohlášení do 31. 01. 2013. Nebude-li uhrazena dlužná částka nájmu nebo podepsáno uznávací prohlášení, nebude nájemní smlouva dále prodloužena:
  M. L., Jiříkov                         od 01. 01. 2013 do 31. 01. 2013
  S. K., Jiříkov                          od 01. 01. 2013 do 31. 01. 2013
  K. T., Jiříkov                          od 01. 01. 2013 do 31. 01. 2013
  M. I., Jiříkov                           od 01. 01. 2013 do 31. 01. 2013
  M. Ž., Jiříkov                         od 01. 01. 2013 do 31. 01. 2013
  D. Z., Jiříkov                          od 01. 01. 2013 do 31. 01. 2013
 • 2. RM ukládá: komisi MH+BH připravit varianty řešení ubytování neplatičů nájmů.

Usnesení č. 1001/2012

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (63,60 m2), Svobodova 1058, Jiříkov, (SBDO Průkopník, město obsazovací právo), panu M. B., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (63,60 m2), Svobodova 1059, Jiříkov, (SBDO Průkopník, město obsazovací právo), paní V. B., Jiříkov.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov