Informace o přijatých usneseních z 60. schůze

Tisk

konané dne 31. prosince 2012 od 9:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1002/2012

  • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost p. Bc. Jana Sembdnera, ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku – ojeté vozidlo VW Caddy, 2,0 SDi, r. v. 2009, 40000 km v pořizovací ceně do 209.900,-Kč, včetně DPH od Autobazaru Rudolf Hahnel, Rumburk.
  • 2. RM rozhodla schválit pořízení investičního majetku – ojeté vozidlo VW Caddy, 2,0 SDi, r. v. 2009, 40000 km v pořizovací ceně do 209.900,-Kč, včetně DPH od Autobazaru Rudolf Hahnel, Rumburk příspěvkové organizaci Domov důchodců Filipov, č. p. 65, 407 53 Jiříkov.

Usnesení č. 1003/2012

  • 1. RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
  • 2. RM projednala rozpočtové opatření č. 4/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 4/2012 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
  • 3. RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 5/2012 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1004/2012

  • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je pořízení komunální techniky v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, uzavíraný mezi SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupená panem Ing. Martinem Hejlíčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 1 bere na vědomí.
  • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je pořízení komunální techniky v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, mezi SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupená panem Ing. Martinem Hejlíčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města. Dodatek č. 1 se týká změny termínu dokončení a to z 31. 12. 2012 na 15. 04. 2013.
  • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je pořízení komunální techniky v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“.

Usnesení č. 1005/2012

  • RM projednala rozpočtové opatření č. 22/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 22/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov