Informace o přijatých usneseních z 61. schůze

Tisk

konané dne 14. ledna 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1006/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1007/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis ze 17. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 03. 12. 2012.
 • 2. RM pověřuje vykonáváním kontrolní činnosti, během výstavby veřejného osvětlení ve Filipově a účastí při předání stavby, pana Jiřího Masopusta, člena Komise výstavby a životního prostředí.

Usnesení č. 1008/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 2699/1 o výměře 1051 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č. 2941/10 o výměře 10 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou stání na auta za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2941/10 o výměře 20 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 2267/1 o výměře 1200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 2267/1 o výměře 12 m2 jako pozemek pod stavbou chatky za cenu 5,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1009/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 1900/1 o výměře 36 m2, p.p.č. 1900/30 o výměře 285 m2, části p.p.č.1890/1 o výměře 664 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 990,-Kč, paní A. M., Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části st.p.č. 705 o výměře 25 m2 a části p.p.č. 36 o výměře 15 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 50,-Kč (minimální nájemné), paní L. D., Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 368/1 o výměře 1275 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.280,-Kč, panu W. A. J. B., Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) p.p.č. 2787/5 o výměře 688 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 690,-Kč, panu D. S., Rumburk od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 4049/2 o výměře 500 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 500,-, panu R. Č., Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č. 5134/1 o výměře 450 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 450,-Kč, paní Z. G., Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2013. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 26/2 o výměře 37 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou plechové garáže za cenu 15,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 560,-Kč, panu P. J., Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) části p.p.č. 1900/3 o výměře 297 m2 a části p.p.č. 1900/4 o výměře 54 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 360,-Kč, Ing. M. Š., Jiříkov od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 1900/3 o výměře 200 m2 a části p.p.č. 1900/4 o výměře 50 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 250,-Kč, panu M. G., Jiříkov od  01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky je zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • f) části p.p.č. 2582 o výměře 1124 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 1.130,-Kč, paní E. N., Rumburk od 01. 02. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1010/2013

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 5405 a p.p.č. 5406 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova.

Usnesení č. 1011/2013

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) st.p.č. 835 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  • b) p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
 • 3. RM nedoporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2046 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a p.p.č. 5665/1 (zahrada) o výměře 1478 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou rodinného domu a zahradu za cenu a podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě a doporučuje ZM prodloužit smlouvu o budoucí kupní smlouvě do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 1012/2013

 • 1. RM projednala prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) p.p.č. 5967/1 (ostatní plocha) o výměře 116 m2 v k. ú. Jiříkov, který je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům D. a P. K., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 13.920,-.
  • b) p.p.č. 3425 (ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Jiříkov, který je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu K. E., Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 48.840,-.

Usnesení č. 1013/2013

 • 1. RM projednala revokaci usnesení ZM č. 34/2011 ze dne 11. 01. 2011.
 • 2. RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 34/2011 ze dne 11. 01. 2011.
 • 3. RM projednala odkup pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO 622 41 001, 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou.
 • 4. RM doporučuje ZM schválit odkup části stavební parcely č. 1229 – díl „a“ (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 375 m2 a části pozemkové parcely č. 795/4 – díl „b“ (ostatní plocha) o výměře 18 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1234-54/2010 za cenu 1,-Kč/m2, tj. celkem 393,-Kč od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO 622 41 001, 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou se závazkem, že Město Jiříkov vybuduje odvodnění pozemku mezi objektem EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. a komunikací 9. května do 31. 12. 2013 a po rekonstrukci komunikace na dotčeném pozemku bude zachován průjezd nákladních vozidel do zadní brány objektu.

Usnesení č. 1014/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla schválit paní Ž. M., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 11.790,-Kč k 31. 12. 2012, do konce ledna 2013 splátku ve výši 500,-Kč a dále ve splátkách ve výši 655,-Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 • 2. RM projednala a rozhodla schválit panu B. F., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ve výši 6.326,12 Kč k 31. 12. 2012, ve splátce ve výši 6.326,-Kč do konce měsíce ledna 2013.
 • 3. RM projednala a doporučuje ZM schválit panu L. M., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ke dni 31. 12. 2012 ve výši 47.419,60 Kč, a to do konce ledna 2013 splátku ve výši 500,-Kč a dále ve splátkách ve výši 500,-Kč měsíčně, s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.

Usnesení č. 1015/2013

 • RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 02. 2013 do 31. 03. 2013 paní Ž. M., Jiříkov.

Usnesení č. 1016/2013

 • 1. RM revokuje usnesení č. 995/2012 z 59. schůze Rady města Jiříkova konané dne 17. 12. 2012 v plném znění. Důvodem revokace je chybné schválení na základě dodaných podkladů.
 • 2. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města a členů komise pro projednávání přestupků za období od 01. 07. 2012 až 31. 12. 2012.
 • 3. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města a členům komise pro projednávání přestupkůa to:
  • Komise pro občanské záležitosti
   • J. V. -  800,- Kč
   • K. A. - 2.000,- Kč
   • P. J. Dis. - 2.400,- Kč
   • P. J. - 2.400,- Kč
  • Komise výstavby a životního prostředí
   • B. D.  - 1.200,- Kč
   • H. R.  - 1.600,- Kč
   • M. M. - 1.200,- Kč
   • M. J. - 1.600,- Kč
  • Komise místního a bytového hospodářství
   • Mgr. B. F. - 800,- Kč
   • B. O.  - 800,- Kč
   • D. J. - 800,- Kč
   • K. G. - 400,- Kč
  • Komise letopisecká
   • E. J. - 1.200,- Kč
   • B. L.  - 400,- Kč
   • M. H. - 1.200,- Kč
   • N. J.  - 2.000,- Kč
   • F. O. - 2.000,- Kč
  • Komise pro projednávání přestupků
   • F. J.  - 2.000,- Kč
   • B. M. - 1.600,- Kč
  • Redakční rada Jiříkovských novin
   • O. L. - 1.600,- Kč
   • Mgr. S. P. - 2.000,- Kč
 • 3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města a členům komise pro projednávání přestupků.

Usnesení č. 1017/2013

 • RM projednala dopis pana D. B., Cvikov ve věci Sdělení na nabídku převodu staveb a pozemků a doporučuje ZM zajistit demolici objektu (vyhořelého) Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1018/2013

 • RM projednala stanovení podmínek pro poskytování státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení pro rok 2013 a rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na využití objektu bývalých Lustrů k sociálnímu bydlení – pečovatelské byty.

Usnesení č. 1019/2013

 • RM bere na vědomí informaci o uskutečněné Tříkrálové sbírce 2013 včetně výčetkového listu. Výnos Tříkrálové sbírky 2013 činí celkem 11.622,-Kč.

Usnesení č. 1020/2013

 • 1. RM projednala e-mail Majetkové komise Rady Ústeckého kraje, která projednávala dne 3. ledna 2013 záměr převodu nemovitostí po bývalém ÚSP Jiříkov, nyní Domov Severka Jiříkov na Město Jiříkov a vyžádala si uvedení konkrétního účelu, který bude uveden ve smlouvě o věcném právu, a to nezcizit nemovitosti po dobu 10 let, zapsané na katastru nemovitostí.
 • 2. RM rozhodlao konkrétním využití nemovitostí po bývalém ÚSP Jiříkov, nyní Domov Severka Jiříkov:
  • - budova bývalého pavilonu P 5. (muži) a pavilonu P 6. (ženy) v ulici Štefánkova, Jiříkov ubytování pro matky s dětmi, jako Azylové domy pro matky s dětmi v rámci potřeb působnosti Ústeckého kraje,
  • - budova bývalého pavilonu P 3. (muži), kuchyň a administrativní budova v ulici Londýnská, Jiříkov bude využita pro potřebu pobytových sociálních lůžek (6–8 lůžek), kuchyň pro potřebu zajištění pravidelné stravy pro ubytované v Azylovém domě pro matky s dětmi, další využití kapacity kuchyně pro sociální a pečovatelské služby v rámci města Jiříkov, ke kterému by sloužily i bývalé kancelářské prostory.

Usnesení č. 1021/2013

 • 1. RM projednala nabídku firmy MACHSTAV za přítomnosti zástupce firmy na provedení zateplení stropů objektu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v ul. Filipovská s možností úspory úniku tepla cca 30 % stropem.
 • 2. RM rozhodla využít nabídky na zateplení stropů objektu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace v ul. Filipovská 686, a to ve variantě č. 3 v celkové ceně ve výši 96. 336,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1022/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby na p.p.č. 6091/1, 6088, 1299 a 6086/1 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 6091/1, 6088, 1299 a 6086/1 vše v k. ú. Jiříkov pro stávající RD č. p. 114 v ul. Jiráskova v Jiříkově“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby na p.p.č. 6091/1, 6088, 1299 a 6086/1 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 6091/1, 6088, 1299 a 6086/1 vše v k. ú. Jiříkov pro stávající RD č. p. 114 v ul. Jiráskova v Jiříkově“ mezi paní I. K., Jiříkov a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o právu k provedení stavby na p.p.č. 6091/1, 6088, 1299 a 6086/1 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti se stavbou „Výstavba vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 6091/1, 6088, 1299 a 6086/1 vše v k. ú. Jiříkov pro stávající RD č. p. 114 v ul. Jiráskova v Jiříkově“ uzavíranou mezi paní I. K., Jiříkov a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1023/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehož cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č. p. 680, ul. Filipovská, k.ú. Jiříkov a č.p. 740, ul. Moskevská, v k.ú. Jiříkov.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit  Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehož cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č. p. 680, ul. Filipovská, k. ú. Jiříkov a č. p. 740, ul. Moskevská, v   k. ú. Jiříkov.
  • b) schválit podmínky Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehož cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č. p. 680, ul. Filipovská, k. ú. Jiříkov a č. p. 740, ul. Moskevská, v k. ú. Jiříkov.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 447.685,-Kč na spolufinancování projektu v rámci programu OPŽP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“, jehož cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č. p. 680, ul. Filipovská, k. ú. Jiříkov a č. p. 740, ul. Moskevská, v k. ú. Jiříkov.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci programu OPŽP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehož cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č. p. 680, ul. Filipovská, k. ú. Jiříkov a č. p. 740, ul. Moskevská, v k. ú. Jiříkov, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 a 2014.

Usnesení č. 1024/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Autobusový záliv - Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko a jehož předpokládané celkové náklady činí 286.472,-Kč bez DPH.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti na projekt ,,Autobusový záliv - Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko.

Usnesení č. 1025/2013

 • 1. RM projednala žádost Mgr. Dušana Šimonka, ředitele Dětského domova se školou, základní školou a školní jídelnou, 407 53 Jiříkov, Čapkova 5, o vydání souhlasného stanoviska se zřízením Základní školy speciální při DDŠ Jiříkov, která se stane součástí ústavní Základní školy.
 • 2. RM rozhodla vydat souhlas Dětskému domovu se školou, základní školou a školní jídelnou, 407 53 Jiříkov, Čapkova 5 ke zřízení Základní školy speciální při Dětském domově se školou, základní školou a školní jídelnou, 407 53 Jiříkov, Čapkova 5, v souladu s ust. § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 1026/2013

 • RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Miroslava Horáka o plnění úkolů za IV. čtvrtletí 2012.

Usnesení č. 1027/213

 • RM schvaluje navýšení vydávání Jiříkovských novin o 100 ks od 01. 02. 2013, tedy na celkový počet 600 ks.

Usnesení č. 1028/2013

 • 1. RM projednala žádost Základní školy Jiříkov, okres Děčín – příspěvkové organizace o poskytnutí části prosincové platby na provoz ve výši 65.000,-Kč, a to na mimořádnou zálohovou platbu plynu ve výši 38.500,-Kč a na mimořádnou zálohovou platbu elektrické energie ve výši 26.500,-Kč ve prospěch Best price energy, o.p.s., Brněnská 48, 695 01 Hodonín.
 • 2. RM schvaluje poskytnutí části prosincové platby na provoz ve výši 65.000,-Kč, a to na mimořádnou zálohovou platbu plynu ve výši 38.500,-Kč a na mimořádnou zálohovou platbu elektrické energie ve výši 26.500,-Kč ve prospěch Best price energy, o.p.s., Brněnská 48, 695 01 Hodonín.
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov