Informace o přijatých usneseních z 62. schůze

Tisk

konané dne 4. února 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1029/2013

 • RM projednala a doporučuje ZM schválit paní I. M., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ke dni 29. 01. 2013 ve výši 33.379,96 Kč, a to do konce února 2013 splátku ve výši 5.000,-Kč a dále ve splátkách ve výši 4.730,-Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.

Usnesení č. 1030/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o způsobu splácení dluhu na nájemném z bytu    č. 1 Březinova 345 v Jiříkově podanou panem T. K., Jiříkov.
 • 2. RM nedoporučuje ZM schválit panu T. K. Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemnémke dni 29. 01. 2013 ve výši 49.571,94 Kč a to v měsíčních splátkách ve výši 1.000,-Kč s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28 dne v měsíci.
 • 3. RM rozhodla podat k Okresnímu soudu v Děčíně návrh na platební rozkaz za dluh na nájemném ke dni 31. 01. 2013 ve výši 29.228,94 Kč (částka ponížena o složenou kauci ve výši 20.343,-Kč).

Usnesení č. 1031/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení užívání bytu na adrese 9. května 822 v Jiříkově podanou panem M. S. a paní K. D., Jiříkov.
 • 2. RM neschválila prodloužení užívání bytu na adrese 9. května 822 v Jiříkově panu M. S. a paní K. D. a ukládá povinnost vyklidit byt na adrese 9. května 822, Jiříkov do 15. 02. 2013.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (63,60 m2), ul. Svobodova 1059, Jiříkov od 04. 02. 2013 panu M. S. a paní K. D., Jiříkov.

Usnesení č. 1032/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost o prodloužení užívání bytu na adrese 9. května 822 v Jiříkově podanou panem D. M. a paní J. M., Jiříkov.
 • 2. RM neschválila prodloužení užívání bytu na adrese 9. května 822 v Jiříkově panu D. M. a paní J. M. a ukládá povinnost vyklidit byt na adrese 9. května 822, Jiříkov do 15. 02. 2013.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (63,60 m2), ul. Svobodova 1058, Jiříkov od 04. 02. 2013 panu D. M. a paní J. M., Jiříkov.

Usnesení č. 1033/2013

 • 1. RM rozhodla zřídit běžný účet u České národní banky určený k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a ukládá starostovi města smlouvu o zřízení výše uvedeného účtu podepsat.
 • 2. RM rozhodla vyloučit použití účtu dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v České národní bance na převod příjmů z výnosů daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a ukládá starostovi města podepsat vylučující dopisy a ty zaslat Ministerstvu financí ČR a Finančnímu úřadu pro Ústecký kraj.

Usnesení č. 1034/2013

 • RM rozhodla dát přezkoumat hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zároveň ukládá starostovi města podat žádost o přezkum hospodaření Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Usnesení č. 1035/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 12. 2012 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1036/2013

RM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2012:

Výše dotace (příspěvku) Vratka nedočerpané dotace
a) Výkon státní správy 790 300,00 Kč                                -   Kč
b) Příspěvek na školství 571 000,00 Kč                                -   Kč
c) Akt. politika zaměstnanosti 1 382 097,00 Kč                                -   Kč
d) Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 75 000,00 Kč 3 580,00 Kč
e) SDH-akceschopnost, mzdové náklady 174 402,00 Kč                                -   Kč
f) Dotace pro školu - Škola pro život 649 733,20 Kč                                -   Kč
g) Obnova sochy Žehnajícího Krista 125 000,00 Kč                                -   Kč
h) Obnova sochy Jana Křtitele 62 244,00 Kč                                -   Kč
i) Pomocný analytický přehled 70 000,00 Kč                                -   Kč
j) Zelená úsporám 4 477 600,00 Kč                                -   Kč
k) Bezbariérové úpravy budovy MěÚ 1 636 016,00 Kč                                -   Kč
CELKEM 10 013 392,20 Kč 3 580,00 Kč

a doporučuje ZM výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2012 schválit a zároveň doporučuje ZM schválit vratku nedočerpané dotace roku 2012 ve výši 3.580,10.

Usnesení č. 1037/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem V. S., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od pana V. S., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1038/2013

 • RM bere na vědomí přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2013 ve výši 694.300,-Kč a doporučuje ZM přidělení dotace schválit a přijmout.

Usnesení č. 1039/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky 2013 ve výši 84.000,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci schválit a přijmout.

Usnesení č. 1040/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Inventarizační zprávu roku 2012 o inventarizaci majetku Města Jiříkova.
 • 2. RMrozhodla schválit Inventarizační zprávu roku 2012 o inventarizaci majetku Města Jiříkova.

Usnesení č. 1041/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost ROSKA Rumburk, region. org. Unie Roska v ČR, Jugoslávská 2/84, 407 46 Krásná Lípa, zastoupené předsedou panem Jiřím Němcem o poskytnutí prostor v Klubu důchodců Jiříkov k pořádání schůzek 1x měsíčně.
 • 2. RM vydává souhlas ROSKA Rumburk, region. org. Unie Roska v ČR, Jugoslávská 2/84, 407 46 Krásná Lípa k pořádání schůzek v provozní době Klubu důchodců Jiříkov a to 1x měsíčně vždy poslední pondělí v měsíci v době od 13:00 hod. do 18:00 hod.

Usnesení č. 1042/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis č. 1/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 9. ledna 2013.

Usnesení č. 1043/2013

 • 1. RM projednala předložené nabídky od 3 projektantů na zajištění projektu stavebních úprav v objektu č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově spočívající ve zpracování PD skutečného stavu objektu a návrhu řešení bytové jednotky v 1.NP. objektu + odizolování objektu RD + fasáda objektu RD a tyto nabídky bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění projektu stavebních úprav v objektu  č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově spočívající ve zpracování PD skutečného stavu objektu a návrhu řešení bytové jednotky v 1.NP. objektu + odizolování objektu RD + fasáda objektu RD předložila projekční firma ProProjekt s.r.o. Rumburk za cenu 72.600,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na zajištění projektu stavebních úprav v objektu č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově spočívající ve zpracování PD skutečného stavu objektu a návrhu řešení bytové jednotky v 1.NP. objektu + odizolování objektu RD + fasáda objektu RD mezi Městem Jiříkov a firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk za cenu ve výši 72.600,-Kč včetně DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o dílo na zajištění projektu stavebních úprav v objektu č. p. 678, ul. Čapkova v Jiříkově spočívající ve zpracování PD skutečného stavu objektu a návrhu řešení bytové jednotky v 1.NP. objektu + odizolování objektu RD + fasáda objektu RD uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk za cenu ve výši 72.600,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1044/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy č. Z_S24_12_8120027229 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Jiříkov, Filipovská, pb.č. 1331, kNN – přeložka“ v návaznosti na řešení okružní křižovatky u základní školy a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu č. Z_S24_12_8120027229 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Jiříkov, Filipovská, pb.č. 1331, kNN – přeložka“ v návaznosti na řešení okružní křižovatky u základní školy mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ     405 02 za cenu ve výši 242.657,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu č. Z_S24_12_8120027229 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „Jiříkov, Filipovská, pb.č. 1331, kNN – přeložka“ v návaznosti na řešení okružní křižovatky u základní školy mezi Městem Jiříkov a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu ve výši 242.657,-Kč.

Usnesení č. 1045/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh mandátní smlouvy na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a tento návrh mandátní smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Jiříkov a firmou GORDION s.r.o. Praha za cenu ve výši 38.720,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou mandátní smlouvu na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 - snížení energetické náročnosti“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou GORDION s.r.o. Praha za cenu ve výši 38.720,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1046/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh mandátní smlouvy na zajištění dotačního managementu včetně administrace projektu a kompletace podkladů k ZVA dle podmínek Operačního programu životního prostředí v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ a tento návrh mandátní smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zajištění dotačního managementu včetně administrace projektu a kompletace podkladů k ZVA dle podmínek Operačního programu životního prostředí v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto za cenu ve výši 121.000,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou mandátní smlouvu na zajištění dotačního managementu včetně administrace projektu a kompletace podkladů k ZVA dle podmínek Operačního programu životního prostředí v rámci akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ Jiříkov“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto za cenu ve výši 121.000,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1047/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 607/8 v   k. ú. Jiříkov na stavbu zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení „u310 DC-Jiříkov Březinova ppč. 607/2 kNN p.Stodola IP-12-4000572“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 607/8 v k. ú. Jiříkov na stavbu zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení „u310 DC-Jiříkov Březinova ppč. 607/2 kNN p.Stodola IP-12-4000572“ mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8,    PSČ 405 02 a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 607/8 v k. ú. Jiříkov na stavbu zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení „u310 DC-Jiříkov Březinova ppč. 607/2 kNN p.Stodola IP-12-4000572“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02.

Usnesení č. 1048/2013

 • 1. RM projednala záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tento záměr výpůjčky bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 449 o výměře 1750 m2, p.p.č. 455/1 o výměře 1468 m2, p.p.č. 455/2 o výměře 345 m2, části p.p.č. 456 o výměře 741 m2, části p.p.č. 460 o výměře 1629 m2, p.p.č. 461 o výměře 137 m2, p.p.č. 714/3 o výměře 5707 m2, části p.p.č. 1753/1 o výměře 1480 m2, p.p.č. 2956/3 o výměře      748 m2, části p.p.č. 3212/4 o výměře 2400 m2, části p.p.č. 3217/2 o výměře 1600 m2, části p.p.č. 4865/9 o výměře 580 m2, p.p.č. 5609/2 o výměře 1199 m2, části p.p.č. 6601 o výměře 2270 m2 vše v k. ú. Jiříkov a p.p.č. 5247/1 o výměře 256 m2, p.p.č. 5257 o výměře 773 m2, p.p.č. 5258 o výměře 1367 m2, části p.p.č. 5272/2 o výměře 1400 m2 a části p.p.č. 5283/1 o výměře 4650 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za podmínek, že pozemky budou zmulčovány 2x ročně v termínu do 30. 05. a 30. 09. a budou dosekány okraje pozemků. Sankce za nesplnění termínů a podmínek činí 3.050,-Kč/rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1049/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla schválit paní E. K., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ke dni 30. 01. 2013 ve výši 10.679,66 Kč, a to do konce února 2013 splátku ve výši 700,-Kč a dále ve splátkách ve výši 700,-Kč měsíčně s podmínkou ztráty výhody splátek vždy do 28. dne v měsíci.
 • 2. RM projednala a rozhodla schválit panu K. S., Jiříkov splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném ke dni 30. 01. 2013 ve výši 11.783,61 Kč, a to do konce února 2013 splátku ve výši 11.784,-Kč.

Usnesení č. 1050/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 02. 2013 do 28. 02. 2013 panu K. S., Jiříkov.
 • 2. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 02. 2013 do 31. 03. 2013 paní Z. D., Jiříkov.
 • 3. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 02. 2013 do 31. 03. 2013 panu L. M., Jiříkov.
 • 4. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01. 02. 2013 do 28. 02. 2013 paní I. M., Jiříkov.

Usnesení č. 1051/2013

 • RM bere na vědomí informaci o uskutečněné schůzce mezi Městem Jiříkov a zástupcem České pošty panem Kamilem Rampasem, ředitelem odboru ASN. Na základě uvedených skutečností RM doporučujestarostovi města připravit otevřený dopis pro generálního ředitele pošt a Českou tiskovou kancelář ve věci postoje České pošty k hrazení nájemného a vyhrožování uzavřením pobočky v Jiříkově.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov