Informace o přijatých usneseních z 67. schůze

Tisk

konané dne 8. dubna 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1108/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z 13. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 03. 04. 2013.

Usnesení č. 1109/2013

 • RM rozhodla nepřidělit byt 1+1 (44,26 m2), Antonínova 1090, Jiříkov a ukládá odboru místního a bytového hospodářství vyhlásit nové výběrové řízení.

Usnesení č. 1110/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Jiříkova:
  • M. L., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
  • S. K., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
  • M. I., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
  • M. Ž., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
  • M. M., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
  • K. M., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
  • P. A., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
  • K. E., Jiříkov od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013
 • 2. RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města panu Z. R., Jiříkov.

Usnesení č. 1111/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je pořízení komunální techniky v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, uzavíraný mezi SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupená panem Ing. Martinem Hejlíčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a tento návrh Dodatku č. 2 bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je pořízení komunální techniky v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, mezi SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupená panem Ing. Martinem Hejlíčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě, jejímž předmětem je pořízení komunální techniky v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, uzavíraný mezi SOME Jindřichův Hradec, s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, zastoupená panem Ing. Martinem Hejlíčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města.

Usnesení č. 1112/2013

 • 1. RM bere na vědomí Znalecký posudek č. 992/6/2013 o stanovení obvyklé ceny motorového vozidla AVIA A 31.1K, speciální automobil – hasičské vozidlo, SPZ DCA 03 – 70, vypracovaný soudním znalcem Ing. Miroslavem Řehákem, Na Poustce 338/40, 408 01 Rumburk 3.
 • 2. RM bere na vědomí Znalecký posudek č. 991/5/2013 o stanovení obvyklé ceny motorového vozidla AVIA A 31.1N, speciální automobil – zdvihací plošina, SPZ DCA 11 – 86, vypracovaný soudním znalcem Ing. Miroslavem Řehákem, Na Poustce 338/40, 408 01 Rumburk 3.
 • 3. RM rozhodla prodat speciální automobil – hasičské vozidlo AVIA A 31.1K, SPZ DCA 03 – 70 nejvyšší nabídce.
 • 4. RM rozhodla prodat speciální automobil – zdvihací plošina AVIA A 31.1N, SPZ DCA 11 – 86 nejvyšší nabídce.

Usnesení č. 1113/2013

 • RM projednala a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2012 Římskokatolické farnosti Jiříkov, se sídlem Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na zpracování projektové dokumentace na novou elektroinstalaci v kostele sv. Jiří v Jiříkově. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši. RM výše uvedené vyúčtování příspěvku schvaluje.

Usnesení č. 1114/2013

 • 1. RM bere na vědomí žádost Střediska pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191, o poskytnutí příspěvku na pokrytí části nákladů, které jsou spojeny s poskytováním profesionální sociální služby rané péče jiříkovskému klientu. RM rozhodla poskytnout příspěvek na pokrytí části nákladů, které jsou spojeny s poskytováním profesionální sociální služby rané péče jiříkovskému klientu Středisku pro ranou péči Liberec, o.p.s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191, ve výši 5.000,-Kč. Dále RM rozhodla, že tento příspěvek nepodléhá vyúčtování.
 • 2. RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-Kč na obnovu barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově. Celková cena obnovy byla stanovena na částku 670.000,-Kč.
 • 3. RM rozhodla poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši 50.000,-Kč na obnovu barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129. RM dále rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2013 mezi Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129, zastoupenou farářem Mgr. Jozefem Kujanem a Městem Jiříkov.
 • 4. RM ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 5. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, kde bude převod finančních prostředků na úhradu příspěvku realizován z nespecifikované rezervy za podmínky vynaložení částky ve výši 300.000,-Kč z vlastních zdrojů Římskokatolické farnosti Jiříkov do konce roku 2013.

Usnesení č. 1115/2013

 • RM bere na vědomí podané Přiznání k dani z příjmů právnických osob Města Jiříkova za rok 2012 Finančnímu úřadu v Rumburku ve výši 1.498.910,-Kč dne 27. 03. 2013.

Usnesení č. 1116/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 28. 02. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1117/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Zápis z  23. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově konaného dne 20. 03. 2013.

Usnesení č. 1118/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 2267/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č. 3173 o výměře 500 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Části p.p.č. 3173 o výměře 250 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • c) části p.p.č. 449 o výměře 450 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • d) st.p.č. 315 o výměře 154 m2 a p.p.č. 3036 o výměře 86 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • e) části p.p.č. 834/3 o výměře 225 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1119/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 5688/1 o výměře 448 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a p.p.č. 5684 o výměře 1106 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 680,-Kč, panu R. M., Jiříkov od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
  • b) části p.p.č. 2297/1 o výměře 1000 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok, ročně celkem 200,-Kč, paní A. N., Jiříkov od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
 • 3. RM schvaluje obnovení pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 600/6 o výměře 339 m2 a p.p.č. 609/1 o výměře 523 m2 vše  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu       1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 870,-Kč, panu V. S., Jiříkov od 15. 04. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1120/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 01. 06. 2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem R. T., Jiříkov to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013 a tento návrh dodatku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 51/2005 na pronájem pozemků pro stavbu rodinného domu ze dne 01. 06. 2005 mezi Městem Jiříkov a panem R. T., Jiříkov to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2013.

Usnesení č. 1121/2013

 • 1. RM projednala zřízení měřičské značky číslo 501 v k. ú. Filipov u Jiříkova na nemovitosti p.p.č. 5143/2.
 • 2. RM bere na vědomí povinnosti ochrany měřičské značky podle zákona č. 200/1994 Sb.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov