Informace o přijatých usneseních z 68. schůze

Tisk

konané dne 15. dubna 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1122/2013

  • 1. RM bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, pana Ing. Bc. Jana Sembdnera k Zápisu z jednání s VZP ČR zastoupenou Mgr. Jiřím Matějčkem ze dne 26. 03. 2013 a rozhodla o uzavření dohody na základě výsledku jednání o výplatě částky ve výši 471.000,-Kč za vyúčtování zdravotní péče za rok 2012.
  • 2. RM pověřuje ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, Ing. Bc. Jana Sembdnera k podpisu výše uvedené dohody.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov