Informace o přijatých usneseních z 70. schůze

Tisk

konané dne 9. května 2013 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1155/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis z 24. zasedání Letopisecké komise v Jiříkově ze dne 24. 04. 2013.
 • 2. RM rozhodla přenést podněty z Letopisecké komise na pracovní porady starosty města.

Usnesení č. 1156/2013

 • 1. RM projednala Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 05. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8 a Městem Jiříkov a tento Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 05. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8 a Městem Jiříkov.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 7720353088 účinný dnem 01. 05. 2013, uzavřené mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8 a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1157/2013

 • 1. RM projednala předložené nabídky od 3 uchazečů na zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci stavby "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" a tyto nabídky bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci stavby "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" předložil uchazeč R. K., Rumburk za cenu 75.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci stavby "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" mezi Městem Jiříkov a panem R. K., Rumburk za cenu 75.000,-Kč bez DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou mandátní smlouvu na zajištění činnosti technického dozoru investora při realizaci stavby "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" uzavíranou mezi Městem Jiříkov a panem R. K., Rumburk za cenu 75.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1158/2013

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  a) p.p.č. 5608/10 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2 a p.p.č. 5608/11 (trvalý travní porost) o výměře 154 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
  b) p.p.č. 2294/1 (trvalý travní porost) o výměře 2080 m2 v k. ú. Jiříkov na stavbu rodinného za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.025/2006, tj. 46.900,-Kč za podmínek, že při podpisu kupní smlouvy kupující podepíše směnku na částku 23.200,-Kč splatnou 31. 12. 2014 pokud do tohoto data nebude rodinný dům zkolaudován.
 • 3. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1871/4 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1159/2013

 • 1. RM projednala prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to části st.p.č. 191 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 m2 a části p.p.č. 2941/10 (zahrada) o výměře 110 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1333-75/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na rozšíření zahrady, panu M. M., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 18.460, .

Usnesení č. 1160/2013

 • 1. RM projednala záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov (Domov Severka Jiříkov) z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Města Jiříkov a to:
  • a) movitého majetku:
název rok poř. PC (Kč) ZC (Kč)

Aut. pračka

1994

90.282,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1997

133.350,-

-

Elektrolux bubnový sušič

1998

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1999

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2001

143.850,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2003

143.850,-

-

Žehlič prádla

2008

252.008,-

110.204,-

Mrazící pult

1992

13.780,-

-

Kuch. robot universal

1973

13.425,-

-

Smažící pánev sklopná

1991

14.058,-

-

Konvektomat Retigo

1996

227.992,-

-

Odsavač par

1997

67.757,-

-

Robot RE s příslušenstvím

2005

154.300,-

-

Elektická pánev Lotus

2009

189.960,-

116.737,-

Aut.pračka Bosch

1999

24.990,-

-

El. kotel varný

1999

8.507,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

Chladnička 3001 Whirlpool

1999

11.760,-

-

Mrazící skříň

2007

17.850,-

-

El. sporák Alba

2004

39.000,-

-

El. sporák Alba

2004

28.234,-

-

El. ohřívač na 1150 1-12KW

2000

27.600,-

-

El. ohřívač na 125 l

1985

2.790,-

-

El. ohřívač na 80 l

1989

2.490,-

-

Čerpadlo ponorné

1990

4.120,-

-

Čerpadlo ponorné

2003

10.497,-

-

Čerpadlo ponorné nautila Sigmona

2009

8.686,-

-

Čerpadlo ponorné Grundfos

2011

2.424,-

-

El. otvírání brány

2004

22.491,-

-

  • b) nemovitého majetku:
   - budova: část obce: Starý Jiříkov, č. p. 563, způsob využití: bydlení, umístěna na st.p.č. 544
   - budova: část obce: Starý Jiříkov, č. p. 564, způsob využití: bydlení, umístěna na st.p.č. 545
   - budova: část obce: Starý Jiříkov, č. p. 568, způsob využití: bydlení, umístěna na st.p.č. 551
   - budova: část obce: Starý Jiříkov, č. e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na st.p.č. 550
   - budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
   - pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr
   - pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
   - pozemek: st. p. č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
   - pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
   v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov (Domov Severka Jiříkov) z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Města Jiříkov a to:
  • a) movitého majetku:
název

rok poř.

PC (Kč)

ZC (Kč)

Aut. pračka

1994

90.282,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1997

133.350,-

-

Elektrolux bubnový sušič

1998

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

1999

103.950,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2001

143.850,-

-

Aut. pračka Elektrolux Wascat

2003

143.850,-

-

Žehlič prádla

2008

252.008,-

110.204,-

Mrazící pult

1992

13.780,-

-

Kuch. robot universal

1973

13.425,-

-

Smažící pánev sklopná

1991

14.058,-

-

Konvektomat Retigo

1996

227.992,-

-

Odsavač par

1997

67.757,-

-

Robot RE s příslušenstvím

2005

154.300,-

-

Elektická pánev Lotus

2009

189.960,-

116.737,-

Autom.pračka Bosch

1999

24.990,-

-

El. kotel varný

1999

8.507,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

El. kotel varný

1999

8.714,-

-

Chladnička 3001 Whirlpool

1999

11.760,-

-

Mrazící skříň

2007

17.850,-

-

El. sporák Alba

2004

39.000,-

-

El. sporák Alba

2004

28.234,-

-

El. ohřívač na 1150 1-12KW

2000

27.600,-

-

El. ohřívač na 125 l

1985

2.790,-

-

El. ohřívač na 80 l

1989

2.490,-

-

Čerpadlo ponorné

1990

4.120,-

-

Čerpadlo ponorné

2003

10.497,-

-

Čerpadlo ponorné nautila Sigmona

2009

8.686,-

-

Čerpadlo ponorné Grundfos

2011

2.424,-

-

El. otvírání brány

2004

22.491,-

-

  • b) nemovitého majetku:
   -budova: část obce: Starý Jiříkov, č. p. 563, způsob využití: bydlení, umístěna na st.p.č. 544
   - budova: část obce: Starý Jiříkov, č. p. 564, způsob využití: bydlení, umístěna na st.p.č. 545
   - budova: část obce: Starý Jiříkov, č. p. 568, způsob využití: bydlení, umístěna na st.p.č. 551
   - budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na st.p.č. 550
   - budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
   - pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr
   - pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
   - pozemek: st.p.č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště
   - pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
   - pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
   - pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
   v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.

Usnesení č. 1161/2013

 • 1. RM projednala odkup pozemků ve vlastnictví M. F., Kynšperk nad Ohří.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit odkup st.p.č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře   210 m2 a p.p.č. 167/1 (zahrada) o výměře 30 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana M. F., Kynšperk nad Ohří za cenu 50,-Kč/m2, tj. celkem 12.000,-Kč.

Usnesení č. 1162/2013

 • RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2013:
  • a) příjmy ve výši 16.564.480,53 Kč, výdaje ve výši 10.337.527,62 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 6.226.952,91 Kč,
  • b) výnosy ve výši 19.604.523,06 Kč, náklady ve výši 12.360.187,27 Kč, výsledek hospodaření 7.244.335,79
 • a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

Usnesení č. 1163/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Podnět k zahájení řízení o zrušení povolení podle § 43 odstavec 3 zákona č. 202/1990 Sb., (zrušení povolení videoterminálů) a rozhodla podnět k zahájení řízení o zrušení povolení podle § 43 odstavec 3 zákona č. 202/1990 Sb., podat Ministerstvu financí ČR a zároveň ukládá starostovi města tento podnět podepsat.

Usnesení č. 1164/2013

 • 1. RM projednala nedostatky v plnění smlouvy o dílo Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, Františkova 209, 407 53 Jiříkov, IČ 66102260 při zajišťování běžné údržby městských dřevin.
 • 2. RM rozhodla dnešního dne vypovědět Smlouvu o dílo na zajištění běžné údržby městských dřevin, uzavřenou mezi Městem Jiříkov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, Františkova 209, 407 53 Jiříkov, IČ 66102260, dne 06. 03. 2009, výpovědní lhůta činní 2 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po písemném doručení výpovědi druhé straně. V době výpovědní lhůty nebude hrazena paušální částka 2.000,-Kč měsíčně na základě ústní dohody z jednání konaného dne 23. 04. 2013.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat výpověď z výše uvedené smlouvy.
 • 4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - připravit návrh nové smlouvy do 30. 09. 2013.

Usnesení č. 1165/2013

 • 1. RM bere na vědomí seznam žadatelů o příspěvek z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2013 dle předloženého podkladu a rozhodla poskytnout finanční příspěvek pro:
  • a) Český rybářský svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454, 407 53 Jiříkov, IČ 00482625, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na kroužek mladých rybářů, na nákup pomůcek, výukových kazet, na závodní činnost, a to startovné, cestovné, krmení pro ryby.
  • b) "ARTE MUSICA" občanské sdružení, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ 22668586, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na květiny pro umělce, na plakáty festivalu a jejich výlep, na letáky a programy koncertů.
  • c) Základní kynologická organizace Jiříkov, Štefánkova 860, 407 53 Jiříkov, IČ 62231359, příspěvek ve výši 6.000,-Kč na startovné na závodech a výkonnostních zkouškách, nákup výcvikových pomůcek a materiálu na nutné opravy stávajících výcvikových pomůcek pro agility a sportovní výcvik psů.
  • d) Veteranklub Sever, Vilémov 278, 407 80 Vilémov, IČ 22841962, příspěvek ve výši 2.000,-Kč na nákup cen pro účastníky jízd 11. ročníku Veteránem Severem.
  • e) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., MO Jiříkov, Oldřichova 211, 407 53 Jiříkov, IČ 72753706, příspěvek ve výši 5.000,-Kč na cestovné a vstupné na kulturní akce, na pořádání besed, na pořádání a realizaci zájezdů.
  • f) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U Stadionu 1133, příspěvková organizace, 408 01 Rumburk, IČ 65082231, příspěvek ve výši celkem 16.000,-Kč, z toho:
   - 8.000,-Kč pro ZÚ Mažoretky Hvězdičky na nákup tanečních kostýmů,
   - 8.000,-Kč pro ZÚ Muchomůrky na nákup tanečních kostýmů.
  • g) Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 64676935, příspěvek ve výši 10.000,-Kč na startovné na soutěžích, na střelivo Diabolo, malorážkové střelivo, nákup střeleckého vybavení (střelecké kabáty, střelecká obuv, vzduchové pušky, malorážky, pouzdra na zbraně), nákup cen do soutěží.
  • h) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o. s., Dobrovského náměstí 379/11, 408 01, Rumburk, IČ 62231294, příspěvek ve výši 30.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže pouze na faře v Jiříkově, na provozní náklady klubu a na nákup materiálu pro činnost kroužků.
  • i) TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 18382801, příspěvek ve výši celkem 50.000,-Kč, z toho:
   - 4.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na zajištění zdravotnické služby, na úpravu antukových kurtů,
   - 9.000,-Kč na Tradiční turnaj o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé kopané na věcné ceny, na zajištění zdravotnické služby,
   - 12.000,-Kč na Satelitní turnaj pro žáky do 10 let na věcné dary,
   - 25.000,-Kč na sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky), na nákup přenosných branek.
  • j) Aktivní pes Jiříkov, Rumburská 220/18, 407 53 Jiříkov, IČ 22715100, příspěvek ve výši 6.000,-Kč na nákup tunelu a obleku pro figuranta.
 • 2. RM doporučuje ZM poskytnout SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ 27049752, příspěvek ve výši 60.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, aparaturu, na ceny do soutěží, na diplomy, medaile na pořádané akce, na startovné a dopravu na soutěžích.
 • 3. RM rozhodla pozastavit poskytnutí finančního příspěvku z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2013 níže uvedeným:
  • a) ROSKA RUMBURK, Jugoslávká 2, 407 46 Krásná Lípa, IČ 72546549, a to z důvodu bezplatného poskytnutí prostorů,
  • b) TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130, z důvodu změny statutárních orgánů.

Usnesení č. 1166/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem J. M., Jiříkov a rozhodla přijmout ve výši 3.000,-Kč (finanční hotovost) od pana J. M., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1167/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 1/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 1/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1168/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Města Jiříkov za rok 2013, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Města Jiříkov za rok 2013 mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací Města Jiříkov za rok 2013, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a auditorem Ing. Miroslavem Bímem, Čelakovická 755, 407 47 Varnsdorf, IČ 45119902, za cenu celkem ve výši 17.535,-Kč.

Usnesení č. 1169/2013

 • RM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2012 se zjištěním: při přezkoumání hospodaření ÚSC Jiříkov nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika.

Usnesení č. 1170/2013

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo na zakázku "Oprava zateplení stropní konstrukce Mateřské školy v Jiříkově, ul. Filipovská č. p. 686" a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, na základě schváleného usnesení č. 1021/2013 z 61. schůze Rady města Jiříkova konané dne 14. 01. 2013, mezi Městem Jiříkov a firmou MACHSTAV s.r.o. se sídlem Okružní 374/19, 588 12 Dobronín, IČ 29260370, DIČ CZ29260370 na zakázku "Oprava zateplení stropní konstrukce Mateřské školy v Jiříkově, ul. Filipovská č. p. 686" za smluvní cenu 91.585,-Kč bez DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou MACHSTAV s.r.o. se sídlem Okružní 374/19, 588 12 Dobronín, IČ 29260370, DIČ CZ29260370 na zakázku "Oprava zateplení stropní konstrukce Mateřské školy v Jiříkově, ul. Filipovská č. p. 686" za smluvní cenu 91.585,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1171/2013

 • 1. RM projednala návrh místostarosty města pana Miroslava Horáka na odvolání pana Herberta Lache, pověřeného strážníka Městské policie Jiříkov k plnění některých úkolů při řízení městské policie vyplývající ze STATUTU MĚSTSKÉ POLICIE JIŘÍKOV.
 • 2. RM doporučuje ZM zrušit pověření pana Herberta Lache podle usnesení č. 489/2010 z 41. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 25. 05. 2010 ke dni 31. 05. 2013.
 • 3. RM doporučuje ZM pověřit v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, plněním některých úkolů při řízení Městské policie Jiříkov strážníka pana Jiřího Domanského, vyplývající ze STATUTU MĚSTSKÉ POLICIE JIŘÍKOV, schválené usnesením ZM č. 130/2007 ze dne 25. 09. 2007 dle bodu 5.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov