Informace o přijatých usneseních z 71. schůze

Tisk

konané dne 14. května 2013 od 18:15 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1172/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Jiříkov - rekonstrukce mostu v ul. Mělnická u čp. 256" dle požadovaného plnění uvedeného v zadávací dokumentaci a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla z důvodu podání pouze jediné nabídky, která cenově nevyhovuje rozsahu požadovaných prací na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Mělnická u čp. 256", proces výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zrušit.
 • 3. RM rozhodla vyhlásit nové výběrové řízení na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Mělnická u čp. 256".
 • 4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - vyhlásit nové výběrové řízení na zajištění projektové dokumentace na stavbu "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Mělnická u čp. 256".

Usnesení č. 1173/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Pražská" dle požadovaného plnění uvedeného v zadávací dokumentaci a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Pražská" dle požadovaného plnění uvedeného v zadávací dokumentaci předložila firma LAND spol. s r.o. Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem – IČ 18385958 s nabídkovou cenou ve výši 222.752,60 Kč včetně DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o. Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem – IČ 18385958 na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Pražská" za cenu ve výši 222.752,60 Kč včetně DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou LAND spol. s r.o. Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem – IČ 18385958 na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov – rekonstrukce mostu v ul. Pražská" za cenu ve výši 222.752,60 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1174/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení nabídek v rámci zveřejněné veřejné zakázky na akci "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti" a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 3 členné komise pro otevírání obálek ve složení Miroslav Horák, Michal Gavlík a Miroslav Sabo a jejich náhradníků ve složení Miroslav Skramužský, Ing. Ludvík Šmíd a Michal Heřmánek a o jmenování 5 členné hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: Miroslav Horák, Miroslav Sabo, Mgr. Bc. Ladislav Obergruber, Mgr. Veronika Mesarčová a Miroslav Skramužský a jejich náhradníků ve složení Petr Dufek, Ing. Jozef Hompora, Mgr. Miroslava Kubešová, Ing. Michaela Patková a Michal Heřmánek v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky na akci "ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti".

Usnesení č. 1175/2013

 • RM rozhodla poskytnout z Grantového programu Města Jiříkova pro rok 2013 dle předloženého podkladu finanční příspěvek pro SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12,  407 53 Jiříkov, IČ 27049752, příspěvek ve výši 50.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, aparaturu, na ceny do soutěží, na diplomy, medaile na pořádané akce, na startovné a dopravu na soutěžích.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov