Informace o přijatých usneseních z 76. schůze

Tisk

konané dne 1. července 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1232/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 5/2013 Města Jiříkova a zároveň   rozpočtové opatření č. 5/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1233/2013

 • RM projednala a rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Jiříkova na období od 01.07.2013 do 31.07.2013:  paní M. I., Jiříkov  

Usnesení č. 1234/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí   předložený návrh Dodatku č.1  k Smlouvě o zajištění správy bytů na základě smlouvy o sdružení  finančních prostředků s platností  a účinností od 01.07.2013 mezi Městem Jiříkov a SBDO Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Dodatek č.1  k Smlouvě o zajištění správy bytů na základě smlouvy o sdružení finančních  prostředků mezi Městem Jiříkov a SBDO Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č.1  k Smlouvě o zajištění správy bytů na základě smlouvy o sdružení finančních  prostředků mezi Městem Jiříkov a SBDO Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf.

Usnesení č. 1235/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí  návrh  Smlouvy o dílo č. 20/2013 - přecejchování bytových vodoměrů  mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf.
 • 2. RM rozhodla uzavřít   Smlouvu o dílo č. 20/2013 - přecejchování bytových vodoměrů  mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o dílo č. 20/2013 - přecejchování bytových vodoměrů  mezi Městem Jiříkov a TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf.

Usnesení č. 1236/2013

 • RM rozhodla přidělit byt 1+2  (114,30 m2), Březinova 730, Jiříkov na dobu neurčitou od 01.07.2013 MUDr. J. K., Rumburk.

Usnesení č. 1237/2013

 • 1. RM schvaluje finanční odměny členům JSDH Jiříkov – JPO II. (výjezdové jednotky) ve výši 500,- Kč/měsíčně/osoba na základě schváleného usnesení č. 1076/2002 RM ze dne 13. srpna 2002, dle předloženého seznamu a v návaznosti na uzavřené Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů Jiříkov za I. pololetí roku 2013.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostovi městavydat pokyn k vyplacení finančních odměn za I. pololetí roku 2013 členům JSDH Jiříkov – JPO II. (výjezdové jednotky).
  • b) vedoucí ekonomickému odboruvyplatit finanční odměny podle předloženého seznamu.

Usnesení č. 1238/2013

 • 1. RM projednala Dodatek č. 1 k „Dohodě o členství v jednotce dobrovolných hasičů“ uzavřený mezi Městem Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a panem M.K., Jiříkov, člen JSDH Jiříkov – JPO II. k rozšíření řidičského oprávnění skupiny „B“ na skupinu „C“ a tento Dodatek č. 1 schvaluje.
 • 2. RM projednala Dodatek č. 1 k „Dohodě o členství v jednotce dobrovolných hasičů“ uzavřený mezi Městem Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a panem J.V., Jiříkov, člen JSDH Jiříkov – JPO II. k rozšíření řidičského oprávnění skupiny „B“ na skupinu „C“ a tento Dodatek č. 1 schvaluje.
 • 3. RM projednala Dodatek č. 1 k „Dohodě o členství v jednotce dobrovolných hasičů“ uzavřený mezi Městem Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města a panem M. S., Jiříkov, člen JSDH Jiříkov – JPO II. k rozšíření řidičského oprávnění skupiny „B“ na skupinu „C“ a tento Dodatek č. 1 schvaluje.

Usnesení č. 1239/2013

 • 1. RM bere na vědomí jmenný seznam členů komisí Rady města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova a členů komise pro projednávání přestupků za období od 01.01.2013 až 30.06.2013.
 • 2. RM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a členům komise pro projednávání přestupků a to:

  Komise občanských záležitostí :
  K. A.                                                              2 000,- Kč
  P. J.                                                               2 400,- Kč
  J.V.                                                                1 200,- Kč
  P.J. ,DiS.                                                       2 000,- Kč

  Komise výstavby a životního prostředí :
  M. M.             1 200,- Kč
  M. J.                                                               1 600,- Kč
  H. R.                                                              1 200,- Kč
  B. D.                                                                 800,- Kč

  Komise místního a bytového hospodářství :
  B. F. Mgr.                                                       1 200,- Kč
  K. G.                                                                 800,- Kč
  D.J.                                                                1 200,- Kč
  B.O. j                                                             1 600,- Kč

  Komise letopisecká
  N. J.                                                               2 000,- Kč
  E. J.                                                                  800,- Kč
  M. H.                                                              1 200,- Kč
  F. O.                                                              1 600,- Kč
  B. L.                                                                    0

  Komise pro projednávání přestupků :
  F. J.                                                               2 000,- Kč
  B.M.                                                               2 000,- Kč

  Redakční rada Jiříkovských novin :
  O. L.                                                              2 400,- Kč
  P. S. Mgr.                                                      2 400,- Kč

 • 3. RM ukládá: tajemníkovi MěÚ - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení peněžitého plnění členům komisí Rady města Jiříkova a členům komise pro projednávání přestupků.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov