Informace o přijatých usneseních z 77. schůze

Tisk

konané dne 10. července 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1240/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a panem H. K., Ústí nad Orlicí a rozhodla přijmout dar ve výši 500,-Kč (finanční hotovost) od pana H. K., Ústí nad Orlicí, dar byl poskytnut na odstranění škod z povodně a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1241/2013

 • 1. RM rozhodla revokovat své usnesení č. 1146/2013 z 69. schůze ze dne 22. 04. 2013.
 • 2. RM bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2013 občanskému sdružení WHITE LIGHT I, Drážďanská 106, 400 047 Ústí nad Labem, IČ 64676803, a rozhodla poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení WHITE LIGHT I, Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 64676803, ve výši 5.000,-Kč. Příspěvek se poskytuje na zajištění provozu kontaktního a poradenského centra v Rumburku, tř. 9. května 1127/25.

Usnesení č. 1242/2013

 • RM bere na vědomí žádost o poskytnutí příspěvku z Grantového programu Města Jiříkova na rok 2013 občanskému sdružení TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130 a rozhodla poskytnout finanční příspěvek občanskému sdružení TJ Sokol Filipov, Filipov 207, 407 53 Jiříkov, IČO 44225130, ve výši 45.000,-Kč. Příspěvek se poskytuje na úhradu záloh na elektrickou energii na rok 2013.

Usnesení č. 1243/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 ve výši 700.000,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1244/2013

 • RM bere na vědomí navýšení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013 v celkové výši o 21.000,-Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II. a RM doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1245/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 6/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 6/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1246/2013

 • 1. RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
 • 2. RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.
 • 3. RM projednala rozpočtová opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace a zároveň toto rozpočtové opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1247/2013

 • RM projednala a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád a doporučuje ZM rozhodnout vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád.

Usnesení č. 1248/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí zápis z 21. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 12. 06. 2013.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředívyzvat pana F. k doložení dokladů sanace a likvidace nebezpečných odpadů a k doložení dokladů o zahájení soudního řízení.

Usnesení č. 1249/2013

 • 1. RM projednala záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto záměry pronájmu bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje záměry pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 353 o výměře 930 m2 a p.p.č. 361 o výměře 1283 m2 vše  k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov       č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • b) p.p.č. 2759/2 o výměře 1816 m2 v  k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • c) část p.p.č. 5042 o výměře 300 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • d) část p.p.č. 2267/1 o výměře 200 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • e) část p.p.č. 3173 o výměře 500 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a část p.p.č. 3173 o výměře 250 m2 v k. ú. Jiříkov jako přístupovou cestu za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • f) část p.p.č. 449 o výměře 450 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • g) st.p.č. 315 o výměře 154 m2 a p.p.č. 3036 o výměře 86 m2 vše v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
  • h) část p.p.č. 834/3 o výměře 225 m2 v k. ú. Jiříkov jako louku za cenu 0,20 Kč/m2 a rok. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1250/2013

 • 1. RM projednala záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova v souvislosti s realizací stavby „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově, ul. Pražská 369“ - pro přístup na stavbu a jako plochu pro zařízení staveniště.
 • 2. RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: částí p.p.č. 3187 o výměře 37 m2, p.p.č. 6551/29 o výměře 61 m2, p.p.č. 5944/32 o výměře   17 m2, p.p.č. 3186/1 o výměře 91 m2, p.p.č. 3186/2 o výměře 4 m2, p.p.č. 4336/1 o výměře   66 m2, p.p.č. 5944/1 o výměře 134 m2 a p.p.č. 3311/2 o výměře 115 m2 vše v k. ú. Jiříkov v souvislosti s realizací stavby „Oprava a rekonstrukce Jiříkovského potoka v Jiříkově, ul. Pražská 369“ - pro přístup na stavbu a jako plochu pro zařízení staveniště za cenu 7,-Kč/m2 a rok. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1251/2013

 • 1. RM projednala žádosti o pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a tyto žádosti o pronájem pozemků bere na vědomí.
 • 2. RM schvaluje nový pronájem pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
 • a) část p.p.č. 2476/8 o výměře 70 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 70,-Kč, paní B. P. Jiříkov od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
 • b) část p.p.č. 2275/1 o výměře 380 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 380,-Kč, paní L. G., Jiříkov od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2017.  Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
 • c) části p.p.č. 2275/1 o výměře 380 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok a části p.p.č. 2275/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek pod stavbou kůlny za cenu 5,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 440,-Kč, panu J. T., Rumburk od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
 • d) p.p.č. 3704 o výměře 798 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu 1,-Kč/m2 a rok, ročně celkem 800,-Kč, panu MUDr. J. M., Rumburk od 01. 08. 2013 do 31. 12. 2017. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1252/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – autobusový záliv-Filipovská“ dle požadovaného plnění uvedeného v zadávací dokumentaci a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že z důvodu podání pouze dvou nabídek nebyly splněny podmínky Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, který má městu poskytnout na stavbu dotaci, zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – autobusový záliv-Filipovská“.
 • 3. RM rozhodla vyhlásit nové výběrové řízení na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – autobusový záliv-Filipovská“ podle zákona o veřejných zakázkách a to formou zjednodušeného podlimitního řízení.
 • 4. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - vyhlásit nové výběrové řízení na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – autobusový záliv-Filipovská“ podle zákona o veřejných zakázkách a to formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Usnesení č. 1253/2013

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo č. 4577/2013 na zajištění zpracování dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ za smluvní cenu ve výši 118.096,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, ul. Březinova v Jiříkově“ za smluvní cenu ve výši 118.096,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1254/2013

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo č. 4578/2013 na zajištění zpracování dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ za smluvní cenu ve výši 137.456,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. se sídlem Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování dokumentace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ za smluvní cenu ve výši 137.456,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1255/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh mandátní smlouvy na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti II“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a tento návrh mandátní smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti II“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách mezi Městem Jiříkov a firmou GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 Praha 9 -Vysočany za cenu ve výši 29.040,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou mandátní smlouvu na zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky pod názvem „ZŠ Jiříkov, čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti II“ zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách uzavíranou mezi Městem Jiříkov a firmou GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 Praha 9 -Vysočany za cenu ve výši 29.040,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1256/2013

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (63,60 m2), Svobodova 1058, Jiříkov – nástavba za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 08. 2013 do 30. 09. 2013 panu D. J., Jiříkov.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (63,60 m2), Svobodova 1059, Jiříkov - nástavba za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 15. 07. 2013 do 30. 09. 2013 panu M. M., Jiříkov.

Usnesení č. 1257/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost paní Ž. M. o přechod nájmu bytu č. 5, Březinova 339, Jiříkov na bývalého manžela pana V. M.
 • 2. RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 5, Březinova 339, Jiříkov s panem V. M., Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 08. 2013 do 30. 09. 2013.

Usnesení č. 1258/2013

 • RM rozhodla vypovědět Smlouvu o pronájmu pozemků města Jiříkov ev. č. 011/2012 uzavřenou mezi Městem Jiříkov a panem J. J., Jiříkov na pronájem p.p.č.19/14 v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1259/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 983.104,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013 a doporučuje ZM uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1260/2013

 • RM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ústeckým krajem městu Jiříkov na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů Ústeckého kraje ve výši 50.000,-Kč a doporučuje ZM uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schválit, že případné náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1261/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek a s posouzením kvalifikace v rámci veřejné zakázky na akci „Jiříkov-výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek a s posouzením kvalifikace ve složení:
  1. člen: p. Miroslav Horák – místostarosta Města Jiříkov
  2. člen: p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov
  3. člen: p. Petr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství MěÚ Jiříkov
  4. člen: Mgr. Veronika Mesarčová – odborná konzultantka firmy GORDION, s.r.o.
  5. člen: p. Miroslav Skramužský – člen Rady města Jiříkov
  a jejich náhradníků ve složení:
  náhradník: p. Petr Dufek – člen Rady města Jiříkov
  náhradník: Ing. Jozef Hompora – tajemník MěÚ Jiříkov
  náhradník: pí. Martina Fodorová – referent odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov
  náhradník: Ing. Michaela Patková – odborná konzultantka firmy GORDION, s.r.o.
  náhradník: p. Michal Heřmánek – referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov,
  v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky na akci „Jiříkov-výstavba objektu nové mateřské školy v ul. Hradecká“.

Usnesení č. 1262/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu o ustanovení hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek a s posouzením kvalifikace v rámci veřejné zakázky na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla o jmenování 5 členné hodnotící komise k úkonům souvisejících s otevíráním obálek a s posouzením kvalifikace ve složení:
  1. člen: p. Miroslav Horák – místostarosta Města Jiříkov
  2. člen: p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov
  3. člen: p. Petr Stredák – vedoucí odboru místního a bytového hospodářství MěÚ Jiříkov
  4. člen: Mgr. Veronika Mesarčová – odborná konzultantka firmy GORDION, s.r.o.
  5. člen: p. Miroslav Skramužský – člen Rady města Jiříkov
  a jejich náhradníků ve složení:
  náhradník: p. Petr Dufek – člen Rady města Jiříkov
  náhradník: Ing. Jozef Hompora – tajemník MěÚ Jiříkov
  náhradník: pí. Martina Fodorová – referent odboru vnitřní správy MěÚ Jiříkov
  náhradník: Ing. Michaela Patková – odborná konzultantka firmy GORDION, s.r.o.
  náhradník: p. Michal Heřmánek – referent odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov,
  v rámci zajištění průběhu veřejné zakázky na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“.

Usnesení č. 1263/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova" - ISPROFOND 5427510099 a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení firmu ZEPS s.r.o., Lindava 84,  471 58 Cvikov z důvodu, že v termínu požadovaném hodnotící komisí nepředložila zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat firmě ZEPS s.r.o., Lindava 84, 471 58 Cvikov rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov,    I. etapa - chodník Filipovská-Březinova" - ISPROFOND 5427510099 předložila firma SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín za cenu 2.371.613,26 Kč včetně DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova" - ISPROFOND 5427510099.
 • 6. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín na zajištění stavebních prací na akci "Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova" - ISPROFOND 5427510099 za cenu 2.371.613,26 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1264/2013

 • 1. RM projednala a rozhodla uzavřít „Smlouvu o zajištění produkce “ - produkce živé hudby mezi panem P. Z., Varnsdorf a Městem Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem za smluvní cenu 3.000,-Kč včetně DPH.
 • 2. RM ukládá:
  • a) starostoviměsta - výše uvedenou smlouvu podepsat,
  • b) vedoucí ekonomického odboru - výše uvedenou smlouvu uhradit,
  • c) vedoucímu odboru vnitřní správy – zabezpečit splnění podmínek smlouvy.

Usnesení č. 1265/2013

 • RM schvaluje záměr výpůjčky p.p.č. 5412 o výměře 2564 m2, p.p.č. 5413 o výměře 198 m2 a p.p.č. 5414 o výměře 3165 m2, vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, které jsou ve vlastnictví Města Jiříkov pro zajištění údržby pozemků. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1266/2013

 • RM rozhodla prodat speciální automobil – hasičské vozidlo AVIA A 31.1K, SPZ DCA 03 – 70, jedinému zájemci panu P. K., Jiříkov za cenu 9.000,-Kč dle jeho nabídky.

Usnesení č. 1267/2013

 • RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Miroslava Horáka o plnění úkolů za II. čtvrtletí roku 2013.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov