Informace o přijatých usneseních z 78. schůze

Tisk

konané dne 14. srpna 2013 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1268/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí žádost Ing. Bc. Sembdnera Jana, ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov o vydání souhlasu k pořízení investičního majetku – dva kusy dvouplášťových elektrických kotlů, typ ME 7/10 BM v celkové pořizovací ceně do 170.000,-Kč, včetně DPH od firmy Vladimír Puncman, Kosmonautů 172, 405 01 Děčín XXVII-Březiny, IČO 18364314.
 • 2. RM rozhodla schválit pořízení investičního majetku – dva kusy dvouplášťových elektrických kotlů, typ ME 7/10 BM v celkové pořizovací ceně do 170.000,-Kč, včetně DPH od firmy Vladimír Puncman, Kosmonautů 172, 405 01 Děčín XXVII-Březiny, IČO 18364314, příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.

Usnesení č. 1269/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění dodávky „Automobilová plošina“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění dodávky „Automobilová plošina“ předložila firma Plošiny Rybáček s.r.o., se sídlem 439 15 Vinařice 42 za cenu 2.050.950,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění dodávky „Automobilová plošina“ a zároveň „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ zveřejnit na Profilu zadavatele Města Jiříkov.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Plošiny Rybáček s.r.o., se sídlem 439 15 Vinařice 42 na zajištění dodávky „Automobilová plošina“ za cenu 2.050.950,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1270/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ dle požadovaného plnění uvedeného v zadávací dokumentaci a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla, že z důvodu vyloučení jediného uchazeče ze zadávacího řízení, zrušit výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“.
 • 3. RM rozhodla zajistit opravu komunikace v ul. Brněnská a Teplická s uchazečem, který předložil jako jediný nabídku, ale dle městem upravené smlouvy o dílo.

Usnesení č. 1271/2013

 • 1. RM projednala předloženou zprávu z vyhodnocení nabídek na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v 5-ti objektech“ a tuto zprávu bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla vyloučit z další účastí v zadávacím řízení firmu EKOPLAST CZ s.r.o. se sídlem Frýdlanská 265, 463 65 Nové Město pod Smrkem z důvodu, že nesplnila zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - zaslat firmě EKOPLAST CZ s.r.o. se sídlem Frýdlanská 265, 463 65 Nové Město pod Smrkem rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.
 • 4. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v 5-ti objektech“ u objektu č. p. 1090, ul. Antonínova a u objektu   č. p. 682, ul. Oldřichova předložila firma Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň.
 • 5. RM rozhodla, že nejvýhodnější nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v 5-ti objektech“ u objektu č. p. 822, ul. 9. května u objektu č. p. 456, ul. Rumburská a u objektu č. p. 512, ul. Filipovská předložila firma Oknoplastik s.r.o. se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3.
 • 6. RM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v 5-ti objektech“.
 • 7. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v 5-ti objektech“ u objektu č. p. 1090, ul. Antonínova v Jiříkově za cenu 911.729,-Kč včetně DPH a u objektu č. p. 682, ul. Oldřichova za cenu 337.407,-Kč včetně DPH.
 • 8. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Oknoplastik s.r.o. se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v  5-ti objektech“ u objektu č. p. 822, ul. 9. května za cenu 221.344,-Kč včetně DPH, u objektu č. p. 456, ul. Rumburská za cenu 289.461,-Kč včetně DPH a u objektu č. p. 512, ul. Filipovská za cenu 449.215,-Kč včetně DPH.
 • 9. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Window Holding a.s. se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v 5-ti objektech“ u objektu č. p. 1090, ul. Antonínova v Jiříkově za cenu 911.729,-Kč včetně DPH a u objektu č. p. 682, ul. Oldřichova za cenu 337.407,-Kč včetně DPH.
 • 10. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou Oknoplastik s.r.o. se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – výměna oken v 5-ti objektech“ u objektu č. p. 822, ul. 9. května za cenu 221.344,-Kč včetně DPH, u objektu č. p. 456, ul. Rumburská za cenu 289.461,-Kč včetně DPH a u objektu č. p. 512, ul. Filipovská za cenu 449.215,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1272/2013

 • 1. RM rozhodla zřídit investiční účet u České národní banky na přijetí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Praha na akci „Jiříkov, I. etapa – chodník Filipovská-Březinova“ – ISPROFOND 5427510099.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o běžném účtu mezi Českou národní bankou a Městem Jiříkov, č. účtu 2006-2616431/0710, na přijetí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Praha na akci „Jiříkov, I. etapa – chodník Filipovská-Březinova“ – ISPROFOND 5427510099 a ukládá starostovi města výše uvedenou smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1273/2013

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ za cenu 72.600,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit od projekční firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto smlouvu o dílo na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ za cenu 72.600,-Kč včetně DPH a tuto smlouvu o dílo předložit k projednání v RM.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2013 potřebné finanční prostředky na zajištění zpracování žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu ŽP na akci „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 1274/2013

 • 1. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Vybudování dětského hřiště za objektem čp. 7 v ul. Tylova v Jiříkově“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Vybudování dětského hřiště za objektem čp. 7 v ul. Tylova v Jiříkově“ za cenu 72.000,-Kč bez DPH.
 • 3. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Vybudování dětského hřiště za objektem čp. 7 v ul. Tylova v Jiříkově“ za cenu 72.000,-Kč bez DPH.
 • 4. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Vybudování dětského hřiště za objektem čp. 7 v ul. Tylova v Jiříkově“ za cenu 72.000,-Kč bez DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - zajistit v rámci úpravy rozpočtu města na rok 2013 potřebné finanční prostředky na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Vybudování dětského hřiště za objektem čp. 7 v ul. Tylova v Jiříkově“ a návrh rozpočtového opatření předložit do ZM.

Usnesení č. 1275/2013

 • 1. RM revokuje část svého usnesení č. 1172/2013 pod body 3 a 4.
 • 2. RM projednala předloženou nabídku od  projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“ a tuto nabídku bere na vědomí.
 • 3. RM rozhodla přijmout nabídku od projekční firmy ProProjekt s.r.o. Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“ za cenu 59.000,-Kč bez DPH.
 • 4. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“ za cenu 59.000,-Kč bez DPH.
 • 5. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou ProProjekt s.r.o. Rumburk se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk na zajištění zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce mostu u čp. 256, ul. Mělnická, Jiříkov“ za cenu 59.000,-Kč bez DPH.

Usnesení č. 1276/2013

 • 1. RM projednala předloženou smlouvu o dílo od firmy G&G-STAV s.r.o. Starý Bydžov na zajištění akce „Město Jiříkov – oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou G&G-STAV s.r.o. Starý Bydžov se sídlem Starý Bydžov 120 na zajištění akce „Město Jiříkov – oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ za cenu ve výši 277.477,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou G&G-STAV s.r.o. Starý Bydžov se sídlem Starý Bydžov 120 na zajištění akce „Město Jiříkov – oprava komunikace ul. Brněnská a Teplická“ za cenu ve výši 277.477,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1277/2013

 • RM projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2013:
  • a) příjmy ve výši 29.723.222,10 Kč, výdaje ve výši 22.002.239,53 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 7.720.982,57 Kč,
  • b) výnosy ve výši 31.863.784,04 Kč, náklady ve výši 20.915.681,89 Kč, výsledek hospodaření před zdaněním 10.948.102,18
   a doporučuje ZM tento rozbor projednat.

Usnesení č. 1278/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 07. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1279/2013

 • RM doporučuje ZM rozhodnout o zrušení níže uvedených bankovních účtů vedených u České spořitelny, a.s.:
  • a) č. účtu 40184 – 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí dotace na akci „ Kanalizace a ČOV Jiříkov“,
  • b) č. účtu 60185 - 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí příspěvku od SVS, a.s. na akci „Kanalizace a ČOV Jiříkov“,
   financování akce ze zdrojů fondu již bylo ukončeno.

Usnesení č. 1280/2013

 • 1. RM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Městem Jiříkov a paní J. M., Jiříkov a rozhodla přijmout dar ve výši 1.000,-Kč (finanční hotovost) od paní J. M., Jiříkov, dar byl poskytnut bez podmínek a schvaluje tuto darovací smlouvu.
 • 2. RM ukládá: starostovi města - výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.

Usnesení č. 1281/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 7/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 7/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1282/2013

 • RM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov o změnu závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov pro rok 2013, a tím je příspěvek zřizovatele na provozní výdaje na rok 2013 ve výši odvodu investičního fondu roku 2013 a doporučuje ZM schválit změnu závazného ukazatele, a rozhodnout, že příspěvek zřizovatele na provozní výdaje na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov bude ve výši odvodu investičního fondu roku 2013. Tento příspěvek bude příspěvkové organizaci převeden do 10 dnů po připsání finančních prostředků z odvodu investičního fondu na účtu zřizovatele. Důvodem změny je větší možnost získání dotací pro příspěvkovou organizaci.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov