Informace o přijatých usneseních z 81. schůze

Tisk

konané dne 16. září 2013 od 14:30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení č. 1300/2013

 • RM bere na vědomí kontrolu minulých usnesení Rady města Jiříkova.

Usnesení č. 1301/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z 15. zasedání Komise místního a bytového hospodářství konaného dne 02. 09. 2013.

Usnesení č. 1302/2013

 • 1. RM rozhodla přidělit byt 1+4 (106,06 m2), Březinova 340, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013 pí V. S., Varnsdorf.
 • 2. RM rozhodla přidělit byt 1+2 (62,10 m2), Tylova 14, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013 pí I. S., Jiříkov.
 • 3. RM rozhodla přidělit byt 1+1 (49,68 m2), Filipovská 507, Jiříkov za předpokladu složení tříměsíčního nájemného, jako kauci na dobu určitou od 01. 10.2013 do 31. 12. 2013 pí A. N., Jiříkov.

Usnesení č. 1303/2013

 • RM bere na vědomí vyúčtování přijaté dotace na volbu prezidenta 2013 ve výši 84.000,-Kč, uznané náklady obce jsou ve výši 80.696,81 Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 3.303,19 Kč. RM doporučuje ZM schválit vyúčtování této dotace a zároveň schválit vratku nevyčerpané dotace.

Usnesení č. 1304/2013

 • RM bere na vědomí pohledávky k 31. 08. 2013 dle předloženého rozboru.

Usnesení č. 1305/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 10/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření č. 10/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1306/2013

 • 1. RM projednala Smlouvu o dílo na zajištění běžné údržby městských dřevin, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, Františkova 209, 407 53 Jiříkov, IČ 66102260, od 01. 11. 2013.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění běžné údržby městských dřevin mezi Městem Jiříkov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, Františkova 209, 407 53 Jiříkov, IČ 66102260.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo na zajištění běžné údržby městských dřevin, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, Františkova 209, 407 53 Jiříkov, IČ 66102260.

Usnesení č. 1307/2013

 • RM bere na vědomí návrh na Odpis pohledávek č. 1/2013 a rozhodla schválit Odpis pohledávek č. 1/2013 v celkové výši 27.426,-Kč dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 1308/2013

 • RM projednala rozpočtové opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a zároveň rozpočtové opatření č. 2/2013 příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov dle předloženého návrhu schvaluje.

Usnesení č. 1309/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis č. 7/2013 ze zasedání Komise občanských záležitostí konaného dne 4. září 2013.

Usnesení č. 1310/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce.
 • 2. RM doporučuje ZM:
  • a) schválit Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce.
  • b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce.
  • c) přijmout finanční prostředky ve výši 223.669,-Kč na spolufinancování projektu v rámci Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce.
  • d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.

Usnesení č. 1311/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o dílo na zajištění zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ v rámci pravidel programu – Operační program Životního prostředí a tuto smlouvu o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ v rámci pravidel programu – Operační program Životního prostředí za dohodnutou cenu ve výši 72.600,-Kč včetně DPH.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Jiříkov a projekční firmou BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto na zajištění zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, ul. Dvořákova v Jiříkově“ v rámci pravidel programu – Operační program Životního prostředí za dohodnutou cenu ve výši 72.600,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 1312/2013

 • 1. RM projednala zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) vše v k. ú. Jiříkov.

Usnesení č. 1313/2013

 • 1. RM projednala záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
  • a) části p.p.č. 6505 (ostatní plocha) o výměře 145 m2 a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře 145 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 220-195/2013 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
  • b) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v  k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
  • c) p.p.č. 5648/1 (trvalý travní porost) o výměře 300 m2 a p.p.č. 5648/2 (trvalý travní porost) o výměře 378 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
  • d) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 1314/2013

 • 1. RM projednala a bere na vědomí návrh Pojistné smlouvy č. 8602954072 uzavíranou mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, zastoupenou zástupcem pojistitele Ing. Hejdukovou Janou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem. Předmětem této pojistné smlouvy je pojištění majetku na místě pojištění 407 53 Jiříkov, Štefánikova č. p. 568 a e.č. 24 a 407 53 Jiříkov, Londýnská č.p. 563 a č.p. 564.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu č. 8602954072 mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, zastoupenou zástupcem pojistitele Ing. Hejdukovou Janou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Pojistnou smlouvu č. 8602954072 uzavíranou mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, zastoupenou zástupcem pojistitele Ing. Hejdukovou Janou a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.

Usnesení č. 1315/2013

 • 1. RM projednala předložený návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby číslo IZ-12-4000088/VB/P001 na p.p.č. 5942/1,1865/2 a st.p.č. 239 vše v k. ú. Jiříkov na stavbu zařízení distribuční soustavy „DC – Jiříkov, 9. května, úprava vNN, kNN“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby číslo IZ-12-4000088/VB/P001 na p.p.č. 5942/1,1865/2 a st.p.č. 239 vše v k. ú. Jiříkov na stavbu zařízení distribuční soustavy „DC – Jiříkov, 9. května, úprava vNN, kNN“ mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk a to bezúplatně.
 • 3. RM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby číslo IZ-12-4000088/VB/P001 na p.p.č. 5942/1,1865/2 a st.p.č. 239 vše v k. ú. Jiříkov na stavbu zařízení distribuční soustavy „DC – Jiříkov, 9. května, úprava vNN, kNN“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín IV, zastoupenou společností ELSTAV JK, s.r.o., Pražská 456/1, 408 01 Rumburk.

Usnesení č. 1316/2013

 • RM projednala a bere na vědomí zápis z  22. zasedání Komise výstavby a životního prostředí konaného dne 10. 07. 2013.

Usnesení č. 1317/2013

 • 1. RM projednala záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
 • 2. RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 19/14 o výměře 532 m2 a části p.p.č.19/3 o výměře 395 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu      1,-Kč/m2 a rok. Pozemky budou rozděleny na 2 zahrady pro rekreaci. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Usnesení č. 1318/2013

 • 1. RM projednala žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov o změnu využití příspěvku Města Jiříkov ve výši 50.000,-Kč pro rok 2013 na česko-německý marketingový projekt Poutní stezka Šluknovska.
 • 2. RM rozhodla neschválit změnu použití poskytnutého finančního příspěvku ve výši 50.000,-Kč Římskokatolické farnosti Jiříkov pro rok 2013 na česko-německý marketingový projekt Poutní stezka Šluknovska.
 • 3. RM rozhodla revokovat usnesení č. 1114/2013 v bodech 3. a 4. z 67. schůze RM konané dne 08. 04. 2013.
 • 4. RM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – připravit převedení částky ve výši    50.000,-Kč do nespecifikované rezervy.

Usnesení č. 1319/2013

 • RM bere na vědomí Výroční zprávu Salesiánského klubu mládeže Rumburk – Jiříkov za rok 2012.

Usnesení č. 1320/2013

 • 1. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín-příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 2. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín-příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 3. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov za 1. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.
 • 4. RM projednala a schvaluje výnosy a náklady dle předloženého rozboru hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace za  1. pololetí roku 2013 dle směrnice č. 3/2006 Metodika sestavení rozpočtu Města Jiříkova.

Usnesení č. 1321/2013

 • RM bere na vědomí prodlouženou lhůtu do 30. 09. 2013 pro podání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 snížení energetické náročnosti – Město Jiříkov“.

Usnesení č. 1322/2013

 • RM projednala poděkování starostky Města Mikulášovice Ing. Miluše Trojanové za účast při oslavách 145. výročí založení SDH v Mikulášovicích.

Usnesení č. 1323/2013

 • RM projednala poděkování ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk. Ing. Romana Vyskočila za obětavou práci při povodních v červnu 2013.

Usnesení č. 1324/2013

 • RM bere na vědomí písemnou odpověď Státního fondu rozvoje bydlení k žádosti Města Jiříkov na změnu smluvních podmínek „Zástavní smlouvy k nemovitostem“ ze dne 19. 08. 2013 uzavřenou mezi Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Jiříkov.

Usnesení č. 1325/2013

 • 1. RM projednala žádost Minimažoretek Jiříkov o finanční příspěvek na pořízení kostýmů, kosmetiky a motivačních předmětů.
 • 2. RM rozhodla neschválit finanční příspěvek pro Domov dětí a mládeže Rumburk pro Minimažoretky Jiříkov na pořízení kostýmů, kosmetiky a motivačních předmětů.
 • 3. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – projednat s pí M. B. úhradu nákladů spojených s pořízením kostýmů, kosmetiky a motivačních předmětů do výše 5.000,-Kč.

Usnesení č. 1326/2013

 • 1. RM projednala žádost SK Viktorie, o.s. Jiříkov ve věci řešení dopravy na mezinárodní soutěž FISAF DUTCH OPEN 2013 v Holandsku.
 • 2. RM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – projednat s pí Bc. Kateřinou Mrázkovou zajištění dopravy na mezinárodní soutěž FISAF DITCH OPEN 2013 do Holandska.

Usnesení č. 1327/2013

 • 1. RM projednala návrh Smlouvy o dílo – překladatelská a tlumočnická činnost s realizací projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ v rámci dotace Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 Euroregionu Neeisse-Nisa-Nysa uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní Martinou Fodorovou, Březinova 1012/43, 407 53 Jiříkov za smluvní cenu 12.600,-Kč a tento návrh smlouvy o dílo bere na vědomí.
 • 2. RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo – překladatelská a tlumočnická činnost s realizací projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ v rámci dotace Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 Euroregionu Neeisse-Nisa-Nysa mezi Městem Jiříkov a paní Martinou Fodorovou, Březinova 1012/43, 407 53 Jiříkov za smluvní cenu 12.600,-Kč.
 • 3. RM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o dílo – překladatelská a tlumočnická činnost s realizací projektu „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ v rámci dotace Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 Euroregionu Neeisse-Nisa-Nysa uzavíranou mezi Městem Jiříkov a paní Martinou Fodorovou, Březinova 1012/43, 407 53 Jiříkov za smluvní cenu 12.600,-Kč.

Usnesení č. 1328/2013

 • 1. RM bere na vědomí povinnost podle § 67 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vrátit jistiny včetně vzniklých úroků firmám, které se účastnily veřejné zakázky „ ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 - Snížení energetické náročnosti“, RM dále bere na vědomí, že jistiny budou firmám vráceny dne 17. 09. 2013.
 • 2. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 40,97 Kč firmě STAVMART s.r.o., Vědomice 284, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 25703065, na č. ú. 230422321/0300, variabilní symbol 00261424.
 • 3. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 36,11 Kč firmě 1. Pražská stavební, s.r.o., Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 29011671, na č. ú. 489959001/5500, variabilní symbol 00261424.
 • 4. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 36,81 Kč firmě HARTEX CZ, s.r.o., Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, IČ 25048902, na č. ú. 182791906/0300, variabilní symbol 00261424.
 • 5. RM rozhodla převést vzniklé úroky z jistiny ve výši 36,81 Kč firmě SVS-DC s.r.o., Oblouková 579/1, 405 01 Děčín 1, IČ 27286509, na č. ú. 702651 – 33105036/0800, variabilní symbol 00261424.

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.

Ing. Jozef Hompora, tajemník MěÚ Jiříkov